ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 23 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm. 3) ) w załączniku nr 1 do rozporządzenia wprowadza się następujące zmiany:

1) w części 5 „Znaki informacyjne”:

a) pkt 5.2.50 „Strefa parkowania” i pkt 5.2.51 „Koniec strefy parkowania” otrzymują brzmienie:

5.2.50. Strefa płatnego parkowania

Znak D-44 „strefa płatnego parkowania” (rys. 5.2.50.1) stosuje się w celu wskazania strefy, w której w określone dni robocze, w określonych godzinach lub całodobowo pobierana jest opłata za postój pojazdu samochodowego.

Znak D-44 ma wymiary ustalone dla grupy znaków dużych. Na znaku obok napisu „Postój płatny” wskazuje się sposób wnoszenia opłaty za postój pojazdu samochodowego przez umieszczenie napisu lub symbolu parkometru, karty zegarowej lub biletu. Jeżeli obowiązek wnoszenia opłaty za postój pojazdu samochodowego dotyczy określonych dni roboczych lub godzin, pod napisem „Postój płatny” umieszcza się informację określającą zakres stosowania znaku D-44. Symbole stosowane na znaku D-44 pokazano na rys. 5.2.50.2.

Rys. 5.2.50.2. Symbole stosowane na znaku D-44:

Znak D-44 umieszcza się na wszystkich ulicach doprowadzających ruch do obszaru, na którym została ustalona strefa płatnego parkowania.

W strefie oznakowanej znakiem D-44 miejsca dla postoju pojazdu samochodowego wyznacza się znakami pionowymi określonymi w pkt 5.2.18 oraz znakami poziomymi określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia w: pkt 5.2.4, pkt 5.2.5, pkt 5.2.6 i pkt 5.2.9.2.

5.2.51. Koniec strefy płatnego parkowania

Rys. 5.2.51.1. Znak D-45

Znak D-45 „koniec strefy płatnego parkowania” (rys. 5.2.51.1) stosuje się w celu wskazania końca strefy płatnego parkowania.

Na jezdniach dwukierunkowych znak D-45 umieszcza się w tym samym przekroju co znak D-44.”,

b)   dotychczasowy pkt 5.2.56 „Strefa ruchu” oznacza się jako pkt 5.2.57 „Strefa ruchu”,

c)   dotychczasowy pkt 5.2.57 „Koniec strefy ruchu” oznacza się jako pkt 5.2.58 „Koniec strefy ruchu”,

d)   dotychczasowy pkt 5.2.58 „Automatyczna kontrola prędkości” oznacza się jako pkt 5.2.56 „Automatyczna kontrola prędkości”;

2) w części 9 „Konstrukcje znaków drogowych pionowych” w pkt 9.4 „Znaki informacyjne” opis pod rysunkiem:

a)   „Rys. 9.4.77. Konstrukcja znaku D-52” otrzymuje brzmienie: „Rys. 9.4.78. Konstrukcja znaku D-52”,

b)   „Rys. 9.4.78. Konstrukcja znaku D-53” otrzymuje brzmienie: „Rys. 9.4.79. Konstrukcja znaku D-53”.

§ 2. Znaki D-44 „strefa parkowania” i D-45 „koniec strefy parkowania” stosowane w organizacji ruchu na drogach przed dniem wejścia w życie rozporządzenia uznaje się za równoważne odpowiednio znakom D-44 „strefa płatnego parkowania” i D-45 „koniec strefy płatnego parkowania”.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 90 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów § 1 pkt 1 lit. b-d oraz pkt 2, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1448 oraz z 2013 r. poz. 700 i 991.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 67, poz. 413, Nr 126, poz. 813 i Nr 235, poz. 1596, z 2010 r. Nr 65, poz. 411, z 2011 r. Nr 89, poz. 508, Nr 124, poz. 702 i Nr 133, poz. 772 oraz z 2013 r. poz. 891.