ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych oraz warunków wynagradzania członków zespołu egzaminacyjnego

Na podstawie art. 77 ust. 10 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368 oraz z 2012 r. poz. 1068) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa tryb i sposób przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych dla osób ubiegających się o uzyskanie dyplomów lub świadectw oraz warunki wynagradzania członków zespołu egzaminacyjnego wskazanego przez przewodniczącego Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej, zwanej dalej „Komisją”.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1)  zdającym — należy przez to rozumieć osobę ubiegającą się o dyplom lub świadectwo, uczestniczącą w egzaminie kwalifikacyjnym organizowanym przez Komisję;

2)  sekretariacie — należy przez to rozumieć sekretariat Komisji w ministerstwie obsługującym ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, Urzędzie Morskim w Gdyni lub w Urzędzie Morskim w Szczecinie.

§ 3. 1. Pisemny wniosek o dopuszczenie do egzaminu kwalifikacyjnego składa się do sekretariatu na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu kwalifikacyjnego.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:

1)  imię (imiona) i nazwisko wnioskodawcy;

2)  datę i miejsce urodzenia wnioskodawcy;

3)  adres zamieszkania albo adres do korespondencji wnioskodawcy, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania;

4)  nr PESEL, jeżeli wnioskodawca posiada;

5)  numer telefonu, faksu lub adres poczty elektronicznej wnioskodawcy, ze wskazaniem preferowanego kontaktu;

6)  informację o posiadanym wykształceniu wnioskodawcy oraz kwalifikacjach zawodowych;

7)  nazwę egzaminu kwalifikacyjnego, o dopuszczenie do którego ubiega się wnioskodawca, oraz tryb zdawania egzaminu;

8)  określenie terminu i miejsca, w którym wnioskodawca ubiega się o dopuszczenie do egzaminu kwalifikacyjnego.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, załącza się:

1)  kopię posiadanego dyplomu lub świadectwa w rozumieniu art. 63 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim, zwanej dalej „ustawą”,

2)  wyciąg pływania potwierdzający odbycie co najmniej połowy praktyki pływania lub dodatkowej praktyki pływania wymaganej na dany dyplom lub świadectwo,

3)  zaświadczenie o ukończeniu szkolenia — jeżeli są wymagane, oraz

4)  zaświadczenie o zdanym egzaminie praktycznym, wydane nie później niż 5 lat przed datą planowanego egzaminu kwalifikacyjnego, jeżeli został przeprowadzony w trakcie szkolenia;

5)  dowód uiszczenia opłaty za egzamin.

4. Wymagań, o których mowa w ust. 3:

1)  w pkt 2, 3 i 5 — nie stosuje się do egzaminów cząstkowych oraz

2)  w pkt 3 — nie stosuje się do przypadków, o których mowa w § 6 ust. 4.

§ 4. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, na wezwanie Komisji wniosek należy uzupełnić nie później niż na 3 dni przed dniem egzaminu kwalifikacyjnego.

§ 5. Nie później niż na 3 dni przed terminem egzaminu kwalifikacyjnego Komisja ogłasza listę osób przystępujących do egzaminu na swojej stronie internetowej.

§ 6. 1. Egzaminy kwalifikacyjne przeprowadza się w sposób zapewniający prawidłowe oraz rzetelne sprawdzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji, niezbędnych do zajmowania stanowisk na statkach morskich w warunkach zapewniających zdającym samodzielną pracę.

2. W zależności od wymagań egzaminacyjnych określonych w przepisach dotyczących programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla członków załóg statków morskich, w ramach egzaminów kwalifikacyjnych może być przeprowadzony egzamin:

1)  teoretyczny — pisemny lub ustny, z tym że egzamin pisemny może być przeprowadzony w formie testu lub zadań problemowych, lub

2)  praktyczny.

3. Egzamin teoretyczny pisemny może być przeprowadzany przy wykorzystaniu sprzętu komputerowego.

4. Egzamin praktyczny może być przeprowadzany w trakcie szkolenia, o którym mowa w art. 64 ust. 1 pkt 3 ustawy.

§ 7. 1. W przypadku gdy szkolenie, o którym mowa w art. 64 ust. 1 pkt 3 ustawy, dla osób ubiegających się o uzyskanie dyplomu, prowadzone jest na podstawie programu rozszerzonego, określonego w przepisach dotyczących programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla członków załóg statków morskich, egzamin kwalifikacyjny na poziomie operacyjnym dzielony jest na części (egzaminy cząstkowe).

2. Egzaminy cząstkowe przeprowadzane są w trakcie szkolenia odbywanego przez osobę ubiegającą się o uzyskanie dyplomu.

§ 8. 1. Egzamin kwalifikacyjny przeprowadza się w miejscu i terminie wyznaczonych przez przewodniczącego Komisji, umożliwiających prawidłowe jego przeprowadzenie, mając na uwadze rodzaj i tematykę egzaminu oraz harmonogram prowadzonych szkoleń przez morskie jednostki edukacyjne.

2. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący Komisji może zmienić miejsce lub termin przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego albo odwołać egzamin.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Komisja informuje osoby przystępujące do egzaminu kwalifikacyjnego o zmianie miejsca lub terminu przeprowadzenia egzaminu albo o jego odwołaniu przez umieszczenie informacji na swojej stronie internetowej nie później niż na 3 dni przed planowanym egzaminem.

§ 9. 1. Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w urzędzie morskim lub morskiej jednostce edukacyjnej.

2. Egzamin praktyczny przeprowadzany jest na symulatorach w morskiej jednostce edukacyjnej lub na statkach morskich, lub innych urządzeniach w miejscach zapewniających sprawdzenie umiejętności praktycznych, zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi.

§ 10. 1. Skład zespołu egzaminacyjnego przeprowadzającego egzamin kwalifikacyjny wyznacza przewodniczący Komisji lub jego zastępca, biorąc pod uwagę rodzaj, miejsce i termin oraz tematykę przeprowadzanego egzaminu kwalifikacyjnego.

2. Do zadań zespołu egzaminacyjnego należy, w szczególności:

1)  nadzorowanie prawidłowości przebiegu egzaminu kwalifikacyjnego;

2)  sprawdzenie prawidłowości udzielonych odpowiedzi lub ocena zademonstrowanych umiejętności;

3)  ustalanie wyniku egzaminu kwalifikacyjnego.

§ 11. 1. Przed rozpoczęciem egzaminu kwalifikacyjnego, w tym teoretycznego lub praktycznego:

1)  zespół egzaminacyjny dokonuje sprawdzenia tożsamości zdających na podstawie dowodu osobistego albo paszportu;

2)  przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje zdających o:

a)   planowanym przebiegu egzaminu,

b)   sposobie wypełniania kart odpowiedzi oraz wykonywania zadań,

c)   czasie trwania egzaminu oraz poszczególnych jego części, jeżeli takie występują,

d)   porządku obowiązującym w trakcie przeprowadzania egzaminu,

e)   terminie i sposobie ogłoszenia wyników egzaminu,

f)   trybie odwołania od wyników egzaminu,

g)   sposobie kodowania zadań pisemnych.

2. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego ogłasza rozpoczęcie egzaminu kwalifikacyjnego, w tym teoretycznego lub praktycznego, i odnotowuje to w protokole.

§ 12. 1. W trakcie egzaminu kwalifikacyjnego zdający obowiązany jest podporządkować się poleceniom członków zespołu egzaminacyjnego.

2. Zdający może opuścić salę, w której jest przeprowadzany egzamin kwalifikacyjny, jedynie w wyjątkowej sytuacji, po uzyskaniu zgody przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego.

3. Czas wyjścia z sali i powrotu do niej zdającego zostaje wpisany do protokołu.

4. W trakcie egzaminu kwalifikacyjnego zdający nie może mieć przy sobie urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji.

5. W trakcie egzaminu kwalifikacyjnego zdający może korzystać z niezbędnych przyrządów, wydawnictw i innych pomocy odpowiednich do zakresu zdawanego egzaminu.

§ 13. Jeżeli w trakcie egzaminu kwalifikacyjnego zdający korzystał z pomocy innej osoby, posługiwał się niedozwolonymi materiałami lub urządzeniami, pomagał pozostałym zdającym lub w inny sposób zakłócał przebieg egzaminu, otrzymuje on ocenę negatywną z egzaminu, a informację o tym odnotowuje się w protokole wraz z adnotacją na karcie odpowiedzi.

§ 14. 1. Po zakończeniu egzaminu kwalifikacyjnego, w tym teoretycznego lub praktycznego, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego jest obowiązany do:

1)  sporządzenia protokołu i uzyskania podpisów członków zespołu;

2)  przekazania dokumentacji związanej z egzaminem do sekretariatu.

2. Protokół powinien zawierać:

1)  nazwę egzaminu;

2)  datę i miejsce przeprowadzenia egzaminu ze wskazaniem instytucji, w której egzamin się odbywał;

3)  skład zespołu egzaminacyjnego ze wskazaniem przewodniczącego;

4)  rodzaj i formę przeprowadzonego egzaminu;

5)  listę osób uczestniczących w egzaminie wraz z ocenami;

6)  godzinę rozpoczęcia i zakończenia egzaminu;

7)  adnotacje dotyczące przebiegu egzaminu;

8)  liczbę osób, które zdały egzamin, które nie zdały egzaminu oraz które nie zgłosiły się na egzamin lub zrezygnowały z egzaminu w trakcie jego trwania;

9)  podpisy członków zespołu egzaminacyjnego;

10) datę i miejsce sporządzenia protokołu.

§ 15. 1. W przypadku negatywnego wyniku egzaminu kwalifikacyjnego, w tym teoretycznego lub praktycznego, zdający może ponownie przystąpić do odpowiedniego egzaminu nie wcześniej niż miesiąc od dnia ogłoszenia wyniku.

2. Termin określony w ust. 1 nie dotyczy egzaminów cząstkowych.

§ 16. 1. Osoba, która zdała egzamin kwalifikacyjny, otrzymuje zaświadczenie o zdanym egzaminie kwalifikacyjnym.

2. W przypadku egzaminu, o którym mowa w § 7, zaświadczenie o zdanym egzaminie kwalifikacyjnym wydaje się osobie, która zdała ostatni egzamin cząstkowy oraz przedstawiła wyciąg pływania potwierdzający odbycie co najmniej połowy praktyki pływania lub dodatkowej praktyki pływania wymaganej na dany dyplom lub świadectwo oraz dowód uiszczenia opłaty za egzamin.

3. Osoba, która zdała egzamin praktyczny w trakcie szkolenia, otrzymuje zaświadczenie o zdanym egzaminie praktycznym.

§ 17. 1. Zdającemu przysługuje odwołanie od wyniku egzaminu kwalifikacyjnego, w tym teoretycznego lub praktycznego, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyniku egzaminu przez Komisję.

2. Odwołanie składa się na piśmie do przewodniczącego Komisji lub jego zastępcy.

3. O wyniku odwołania przewodniczący Komisji informuje zdającego w terminie 30 dni od złożenia odwołania.

§ 18. 1. W przypadku zaistnienia nieprawidłowości w przebiegu egzaminu kwalifikacyjnego lub naruszenia bezstronności podczas przeprowadzania egzaminu, lub ujawnienia treści pytań przed rozpoczęciem egzaminu przewodniczący Komisji unieważnia dany egzamin i wyznacza ponowny termin jego przeprowadzenia, jeżeli nieprawidłowości w sposób znaczący wpływają na obiektywną ocenę.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, nie pobiera się dodatkowych opłat za egzamin kwalifikacyjny.

§ 19. Opłata za egzamin kwalifikacyjny wnoszona jest na rachunek bankowy wskazany na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej w Biuletynie Informacji Publicznej, w wysokości określonej w ustawie.

§ 20. 1. W przypadku niemożności stawienia się na egzamin kwalifikacyjny przez osobę przystępującą do egzaminu powinna ona poinformować o tym fakcie Komisję, najpóźniej na 1 dzień przed planowanym egzaminem.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, opłata za egzamin podlega zaliczeniu na poczet egzaminu w innym terminie lub na pisemny wniosek osoby przystępującej do egzaminu może zostać zwrócona tej osobie, po potrąceniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 10%.

3. Komisja dokonuje zwrotu należnej opłaty w terminie 90 dni od otrzymania wniosku na rachunek bankowy wskazany przez osobę przystępującą do egzaminu.

§ 21. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia przez członka zespołu egzaminacyjnego jest spełnienie obowiązków wynikających odpowiednio z § 10 ust. 2, § 11 i § 14 oraz przekazanie do sekretariatu dokumentacji z egzaminu kwalifikacyjnego.

§ 22. Odwołania od wyników egzaminów kwalifikacyjnych, które odbyły się przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, kieruje się do przewodniczącego Komisji.

§ 23. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 25 stycznia 2013 r. 2) , z wyjątkiem § 7 i § 16 ust. 2, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2013 r.


1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie trybu przeprowadzania egzaminów i zasad wynagradzania członków komisji egzaminacyjnej oraz członków komisji dokonujących oceny ośrodków szkoleniowych (Dz. U. Nr 205, poz. 1734 oraz z 2008 r. Nr 91, poz. 566), które zgodnie z art. 149 ust. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368 oraz z 2012 r. poz. 1068) utraciło moc z dniem 24 stycznia 2013 r.