ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie formularza ewidencyjnego oraz formularzy sprawozdawczych dla statków morskich 2)

Na podstawie art. 108 ust. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wzór formularza ewidencyjnego zawierającego informacje o ładunku i pasażerach znajdujących się na statku oraz formularzy sprawozdawczych dla statków wchodzących do portu i wychodzących z portu polskiego, sposób ich przekazywania oraz postępowania ze złożonymi formularzami.

§ 2. Wzór formularza:

1) ewidencyjnego — określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) sprawozdawczego:

a) zgłoszenie ogólne — określa załącznik nr 2 do rozporządzenia,

b) zgłoszenie ładunku — określa załącznik nr 3 do rozporządzenia,

c) zgłoszenie zasobów statku — określa załącznik nr 4 do rozporządzenia,

d) zgłoszenie rzeczy załogi — określa załącznik nr 5 do rozporządzenia,

e) lista załogi — określa załącznik nr 6 do rozporządzenia,

f) lista pasażerów — określa załącznik nr 7 do rozporządzenia,

g) ładunki niebezpieczne — określa załącznik nr 8 do rozporządzenia,

h) morska deklaracja o stanie zdrowia — określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.

§3.1. Kapitan statku lub jego przedstawiciel składa dyrektorowi urzędu morskiego formularz, o którym mowa w § 2 pkt 1:

1) niezwłocznie po przybyciu statku do portu;

2) nie później niż w ciągu 1 dnia roboczego po wyjściu statku z portu;

3) nie później niż w ciągu 1 dnia roboczego po zakończeniu danego miesiąca — w przypadku formularza zawierającego informacje zbiorcze za dany miesiąc.

2. Formularz, o którym mowa w ust. 1, kapitan statku lub jego przedstawiciel składa w postaci elektronicznej, a w przypadku braku możliwości złożenia w tej formie — w postaci papierowej.

3. Dyrektor urzędu morskiego po sprawdzeniu kompletności danych ewidencyjnych zawartych w otrzymanych formularzach przesyła raz w miesiącu w terminie do 5 dnia roboczego każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni, dane ewidencyjne do Urzędu Statystycznego w Szczecinie.

4. Dane, o których mowa w ust. 3, przesyła się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego przy użyciu aplikacji do badania statystycznego przewozu towarów i pasażerów drogą morską.

5. Dyrektor urzędu morskiego przechowuje dane, o których mowa w ust. 3, przez okres 3 lat.

§ 4. 1. Kapitan statku lub jego przedstawiciel, w przypadku statku zmierzającego do portu polskiego, przekazuje dyrektorowi urzędu morskiego formularze sprawozdawcze, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. b, c, d, e, f, h:

1) przynajmniej na 24 godziny przed przybyciem do portu;

2) najpóźniej w chwili, gdy statek opuszcza poprzedni port — jeżeli podróż trwa krócej niż 24 godziny lub

3) jeżeli port przeznaczenia nie jest znany lub zmienia się podczas podróży — niezwłocznie po uzyskaniu takiej informacji.

2. Kapitan statku lub jego przedstawiciel, w przypadku statku zmierzającego do portu polskiego i przewożącego ładunki niebezpieczne, przekazuje dyrektorowi urzędu morskiego formularz, o którym mowa w § 2 pkt 2 lit. g, najpóźniej w chwili opuszczenia przez statek portu załadunku. Jeżeli port przeznaczenia nie jest znany lub zmienia się podczas podróży, przepis ust. 1 pkt 3 stosuje się odpowiednio.

3. Przepisy ust. 1 i 2 mają odpowiednio zastosowanie do zbiornikowca nieodgazowanego po przewozie gazów, cieczy łatwopalnych, olejów, określonych w załączniku I do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., oraz Protokołu z 1978 r. dotyczącego tej konwencji, sporządzonego w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. (Dz. U. z 1987 r. Nr 17, poz. 101) oraz Protokołu z 1997 r. uzupełniającego Międzynarodową konwencję o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, zmodyfikowaną przynależnym do niej Protokółem z 1978 r., sporządzonego w Londynie dnia 26 września 1997 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 202, poz. 1679), oraz zbiornikowca nieumytego po przewozie chemikaliów płynnych kategorii szkodliwości X.

4. Kapitan statku lub jego przedstawiciel składa dyrektorowi urzędu morskiego, niezwłocznie po wejściu statku do portu, formularz, o którym mowa w § 2 pkt 2 lit. a.

5. Kapitan statku lub jego przedstawiciel składa dyrektorowi urzędu morskiego, przed wyjściem statku z portu, formularze, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. a, b, c, e, f, g.

6. Przepisy ust. 1-5 nie mają zastosowania do:

1) statków pomocniczych o pojemności brutto poniżej 300 — nieprzewożących ładunku lub pasażerów;

2) statków pasażerskich o pojemności brutto poniżej 300:

a) w żegludze krajowej — nieprzewożących pasażerów,

b) uprawiających regularną pasażerską żeglugę osłoniętą,

c) uprawiających regularną pasażerską żeglugę pomiędzy portami Zatoki Pomorskiej lub Zatoki Gdańskiej, które uzyskały zwolnienia ze składania zgłoszenia wstępnego statku zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich (Dz. U. Nr 171, poz. 1055);

3) statków rybackich o długości do 45 m;

4) jachtów morskich.

7. Formularze, o których mowa w § 2 pkt 2, składa się za pośrednictwem systemu kontrolno-informacyjnego dla portów polskich (PHICS) wchodzącego w skład Narodowego Systemu Monitorowania Ruchu Statków i Przekazywania Informacji.

8. Dyrektor urzędu morskiego przechowuje formularze, o których mowa w ust. 7, przez okres 5 lat.

§ 5. Do formularzy złożonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 3)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. (poz. 761)

Załącznik 1 Wzór — Formularz ewidencyjny

Załącznik 6 Wzór — Lista załogi

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Mnistrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/42/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską (Dz. Urz. UE L 141 z 06.06.2009, str. 29, z późn. zm.) oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/65/UE z dnia 20 października 2010 r. w sprawie formalności sprawozdawczych dla statków wchodzących do portów lub wychodzących z portów państw członkowskich i uchylającej dyrektywę 2002/6/WE (Dz. Urz. UEL 283 z 29.10.2010, str. 1).

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie formularza ewidencyjnego stosowanego w transporcie morskim (Dz. U. Nr 14, poz. 74), które zgodnie z art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.