ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w systemach funkcjonalnych mających wpływ na bezpieczeństwo

Na podstawie art. 128b ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)  warunki i tryb zatwierdzania procedur niezbędnych do wprowadzenia zmian,

2)  szczegółowe warunki i tryb przekazywania informacji na temat planowanych zmian,

3)  warunki i tryb zatwierdzania zmian oraz zatwierdzania wprowadzenia w życie zmian

— w systemach funkcjonalnych wykorzystywanych w ramach zarządzania ruchem lotniczym lub zapewniania służb żeglugi powietrznej.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1)  podmiot obowiązany — instytucję zapewniającą służby ruchu lotniczego, służby meteorologiczne, służby informacji lotniczej lub służby łączności, nawigacji i dozorowania, a także podmiot zapewniający zarządzanie przepływem ruchu lotniczego lub zarządzanie przestrzenią powietrzną, o którym mowa w art. 128b ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze;

2)  procedura — procedurę, o której mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1034/2011 z dnia 17 października 2011 r. w sprawie nadzoru nad bezpieczeństwem w zarządzaniu ruchem lotniczym i służbach żeglugi powietrznej oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 691/2010 (Dz. Urz. UE L 271 z 18.10.2011, str. 15);

3)  Prezes Urzędu — Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego;

4)  rozporządzenie nr 1034/2011 3) — rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1034/2011 z dnia 17 października 2011 r. w sprawie nadzoru nad bezpieczeństwem w zarządzaniu ruchem lotniczym i służbach żeglugi powietrznej oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 691/2010;

5)  rozporządzenie nr 1035/2011 4) — rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1035/2011 z dnia 17 października 2011 r. ustanawiające wspólne wymogi dotyczące zapewniania służb żeglugi powietrznej oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 482/2008 i (UE) nr 691/2010 (Dz. Urz. UEL 271 z 18.10.2011, str. 23);

6)  zmiana — mającą wpływ na bezpieczeństwo planowaną zmianę w systemie funkcjonalnym wykorzystywanym w ramach zarządzania ruchem lotniczym lub zapewniania służb żeglugi powietrznej, o którym mowa w rozporządzeniu nr 1034/2011.

§ 3. 1. Podmiot obowiązany składa do Prezesa Urzędu wniosek o zatwierdzenie procedury.

2. Wniosek zawiera:

1)  nazwę i adres podmiotu obowiązanego oraz

2)  uzasadnienie wprowadzanej procedury.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, podmiot obowiązany dołącza projekt procedury.

4. Prezes Urzędu zatwierdza projekt procedury, jeżeli są spełnione wymagania:

1)  określone w rozporządzeniu nr 1035/2011 — w przypadku instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego lub służby łączności, nawigacji i dozorowania;

2)  dotyczące zarządzania bezpieczeństwem, określone w ust. 3.1 załącznika I do rozporządzenia nr 1035/2011 — w przypadku instytucji zapewniającej służby informacji lotniczej, służby meteorologiczne lub podmiotu zapewniającego zarządzanie przestrzenią powietrzną;

3)  dotyczące oceny i ograniczania ryzyka, określone w ust. 3.2 załącznika II do rozporządzenia nr 1035/2011 — w przypadku podmiotu zapewniającego zarządzanie przepływem ruchu lotniczego.

§ 4. 1. Podmiot obowiązany przekazuje Prezesowi Urzędu informację na temat zmiany na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej, o której mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235).

2. Informacja na temat zmiany zawiera następujące elementy:

1)  opis celu planowanej zmiany i jej charakteru;

2)  zakres modyfikacji istniejących systemów funkcjonalnych, jeżeli są wprowadzane zmianą;

3)  opis nowych standardów lotniczych, jeżeli są wprowadzane zmianą;

4)  opis wpływu zmiany na bezpieczeństwo zarządzania ruchem lotniczym i służb żeglugi powietrznej;

5)  opis systemu funkcjonalnego, którego dotyczy zmiana;

6)  opis koncepcji operacyjnej systemu funkcjonalnego, którego dotyczy zmiana;

7)  opis środowiska operacyjnego, w jakim ma działać system funkcjonalny, którego dotyczy zmiana;

8)  wyniki analizy zagrożeń funkcjonalnych dla zmiany;

9)  wyniki wstępnej systemowej analizy bezpieczeństwa dla zmiany — jeżeli dotyczy;

10) opis wpływu zmiany na osiąganie celów przyjętych w krajowym planie skuteczności działania służb żeglugi powietrznej;

11) planowany termin wprowadzenia w życie zmiany.

3. Jeżeli Prezes Urzędu uzna informację na temat zmiany za niekompletną, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania zwraca się do podmiotu obowiązanego o jej uzupełnienie, określając zakres wymaganych danych i termin ich przekazania.

§ 5. 1. Prezes Urzędu po otrzymaniu kompletnej informacji na temat zmiany dokonuje oceny, czy zmiana ta wymaga przeprowadzenia kontroli na podstawie art. 10 ust. 1 rozporządzenia nr 1034/2011.

2. Prezes Urzędu:

1)  przeprowadza kontrolę w przypadkach, o których mowa w art. 10 ust. 1 lit. a i b rozporządzenia nr 1034/2011, albo

2)  w przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 1 zdanie drugie rozporządzenia nr 1034/2011, powiadamia podmiot obowiązany o kontroli, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem wprowadzenia w życie zmiany, określając zakres, termin i formę kontroli.

3. Wszczęcie kontroli na podstawie art. 10 ust. 1 rozporządzenia nr 1034/2011 zawiesza wprowadzenie w życie zmiany.

4. Nieotrzymanie przez podmiot obowiązany powiadomienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, uważa się za zatwierdzenie zmiany.

5. Jeżeli kontrola wykaże, że przyjęte środki ograniczania ryzyka, wymogi organizacyjne, operacyjne, proceduralne, funkcjonalne, eksploatacyjne, interoperacyjne oraz cechy środowiskowe podmiotu obowiązanego zapewniają bezpieczeństwo w zarządzaniu ruchem lotniczym lub służbach żeglugi powietrznej, oraz gdy cel, zakres i charakter zmiany określone w informacji na temat zmiany, o której mowa w § 4 ust. 1, są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym, Prezes Urzędu zatwierdza wprowadzenie w życie zmiany.

§ 6. Podmiot obowiązany, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia, dostosuje do wymagań określonych w rozporządzeniu nr 1035/2011 i przedstawi Prezesowi Urzędu do zatwierdzenia procedury opracowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).

2)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z 2012 r. poz. 951 i 1544 oraz z 2013 r. poz. 134.

3)   Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1034/2011 z dnia 17 października 2011 r. w sprawie nadzoru nad bezpieczeństwem w zarządzaniu ruchem lotniczym i służbach żeglugi powietrznej oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 691/2010 (Dz. Urz. UE L 271 z 18.10.2011, str. 15) zastąpiło z dniem 6 listopada 2011 r. rozporządzenie Komisji (WE) nr 1315/2007 z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie nadzoru nad bezpieczeństwem w zarządzaniu ruchem lotniczym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2096/2005 (Dz. Urz. UEL291 z 09.11.2007, str. 16). Przepisali. 8 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1315/2007 został zastąpiony przepisem art. 9 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE)nr 1034/2011, a przepis art. 9 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1315/2007 został zastąpiony przepisem art. 10 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1034/2011.

4) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1035/2011 z dnia 17 października 2011 r. ustanawiające wspólne wymogi dotyczące zapewniania służb żeglugi powietrznej oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 482/2008 i (UE) nr 691/2010 (Dz. Urz. UE L 271 z 18.10.2011, str. 23) zastąpiło z dniem 6 listopada 2011 r. rozporządzenie Komisji (WE) nr 2096/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. ustanawiające wspólne wymogi dotyczące zapewniania służb żeglugi powietrznej (Dz. Urz. UE L 335 z 21.12.2005, str. 13, z późn. zm.).