ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu 2)

Na podstawie art. 70zx ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 i 1448) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wzory dokumentów związanych z wydaniem świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu.

§ 2. 1. Wzór świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu, zwanego dalej „świadectwem”, określa wzór D załącznika nr VI do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (dyrektywa ramowa) (Dz. Urz. UE L 263 z 09.10.2007, str. 1, z późn. zm.).

2. Wzór wniosku o wydanie świadectwa określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Wzór wniosku o przeprowadzenie badań w celu wydania świadectwa określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. Świadectwo jest opatrzone:

1)  okrągłą pieczęcią organu udzielającego dopuszczenia indywidualnego;

2)  oryginalnym podpisem osoby upoważnionej do podpisania dopuszczenia indywidualnego wraz z imienną pieczęcią;

3)  indywidualnym, niepowtarzalnym numerem świadectwa.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2013 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 marca 2013 r. (poz. 396)

Załącznik 1 Wzór — Wniosek o wydanie świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).

2) Niniejsze rozporządzenie, w zakresie swojej regulacji, wdraża postanowienia dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (dyrektywa ramowa) (Dz. Urz. UE L 263 z 09.10.2007, str. 1, z późn. zm.).