ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie trybu rejestracji statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji

Na podstawie art. 24a ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa tryb rejestracji statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji oraz wzory ksiąg rejestrowych i dokumentów rejestracyjnych.

§ 2. Wniosek o wpis statku do rejestru statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji, zwanego dalej „rejestrem statków”, zawiera:

1)   nazwę lub inny znak rozpoznawczy statku;

2)   nazwę portu macierzystego statku;

3)   typ i rodzaj statku;

4)   rok budowy, kraj pochodzenia, nazwę producenta statku;

5)   numer identyfikacyjny statku, jeżeli został nadany;

6)   numer fabryczny statku, jeżeli został nadany;

7)   numer kadłuba statku, jeżeli został nadany;

8)   rodzaj i liczbę głównych mechanicznych urządzeń napędowych, markę i moc każdego urządzenia wyrażoną w kW oraz ich numery fabryczne, jeżeli zostały nadane;

9)   rodzaj pomocniczego napędu mechanicznego oraz jego markę, numer fabryczny i moc wyrażoną w kW — jeżeli statek posiada napęd pomocniczy;

10)  typ i powierzchnię pomiarową ożaglowania — jeżeli statek posiada ożaglowanie;

11)  wymiary statku — długość całkowitą kadłuba „Lc”, szerokość kadłuba „Be”, wysokość maksymalną „H”, zanurzenie maksymalne „T”;

12)  maksymalną dopuszczalną liczbę osób, jaka może znajdować się na statku;

13)  kategorię projektową statku — jeżeli została nadana;

14)  nazwę i adres armatora oraz jego numer PESEL lub numer identyfikacyjny REGON, a w przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego i numeru PESEL — numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości;

15)  wskazanie rejestru, w którym statek był dotychczas zarejestrowany, i datę wykreślenia z tego rejestru — jeżeli statek był wpisany do rejestru;

16)  określenie dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do władania statkiem we własnym imieniu.

§ 3. Do wniosku o wpis statku do rejestru statków załącza się:

1)   kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do władania statkiem we własnym imieniu;

2)   pisemne oświadczenie armatora o wybudowaniu statku systemem gospodarczym — jeżeli statek został wybudowany systemem gospodarczym;

3)   dowód wykreślenia statku z dotychczasowego rejestru — jeżeli statek był wpisany do rejestru.

§ 4. Wzór księgi rejestrowej dla statków:

1)   o napędzie mechanicznym określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2)   bez napędu mechanicznego, które mogą posiadać pomocniczy napęd mechaniczny, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. Wpisu statku do rejestru statków dokonuje się w kolejności otrzymanych wniosków.

§ 6. Dokumenty stanowiące podstawę wpisu statku do rejestru statków stanowią akta rejestrowe.

§ 7. W przypadku zmiany danych wpisanych w księdze rejestrowej wniosek o ich zmianę zawiera:

1)   nazwę lub inny znak rozpoznawczy statku;

2)   numer rejestracyjny statku;

3)   dane, które uległy zmianie.

§ 8. W przypadku przebudowy statku:

1)   o napędzie mechanicznym na statek bez napędu mechanicznego albo

2)   bez napędu mechanicznego na statek o napędzie mechanicznym

— armator składa wniosek o wpis statku do rejestru statków do właściwego polskiego związku sportowego.

§ 9. 1. W przypadku wykreślenia statku z rejestru statków na wniosek armatora, do wniosku o wykreślenie statku z rejestru statków załącza się dokument rejestracyjny.

2. Dokument rejestracyjny statku wykreślonego z rejestru statków podlega unieważnieniu przez opatrzenie każdej jego strony adnotacją „ANULOWANO”.

§ 10. Wzór dokumentu rejestracyjnego statku:

1)   o napędzie mechanicznym określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;

2)   bez napędu mechanicznego, który może posiadać pomocniczy napęd mechaniczny, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 11. 1. Właściwy polski związek sportowy nadaje numer rejestracyjny statku.

2. W przypadku statku o napędzie mechanicznym numer rejestracyjny statku składa się z:

1)   dwóch liter „PL”;

2)   pięciu cyfr lub po wyczerpaniu możliwości — również kombinacji składających się z cyfr i liter umieszczonych na końcu, oznaczających kolejność wpisu w rejestrze statków; dopuszcza się stosowanie wielkich liter: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

3. Wysokość liter i cyfr, o których mowa w ust. 2, wynosi:

1)   50 mm dla skuterów wodnych;

2)   100 mm dla statków innych niż skutery wodne.

4. W przypadku statku bez napędu mechanicznego numer rejestracyjny składa się z:

1)   litery oznaczającej województwo właściwe dla portu macierzystego statku:

a)   B — podlaskie,

b)   C — kujawsko-pomorskie,

c)   D — dolnośląskie,

d)   E — łódzkie,

e)   F — lubuskie,

f)   G — pomorskie,

g)   K — małopolskie,

h)  L — lubelskie,

i)   N — warmińsko-mazurskie,

j)   O — opolskie,

k)  P — wielkopolskie,

l)   R — podkarpackie,

m)  S — śląskie,

n)  T — świętokrzyskie,

o)  W — mazowieckie,

p)  Z — zachodniopomorskie;

2)   do czterech cyfr lub po wyczerpaniu możliwości — również kombinacji składających się z cyfr i liter umieszczonych na końcu, oznaczających kolejność wpisu w rejestrze statków; dopuszcza się stosowanie wielkich liter: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

§ 12. Zmiana danych wpisanych w księdze rejestrowej prowadzonej przed dniem wejścia w życie rozporządzenia następuje na podstawie wniosku, o którym mowa w § 7. W takim przypadku wpisu dokonuje się w księdze rejestrowej prowadzonej przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 3)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. (poz. 749)

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Mnistrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).

2)    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 846 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 171, poz. 1057, z 2009 r. Nr 98, poz. 818, z 2010 r. Nr 127, poz. 857 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 168, poz. 1003, Nr 171, poz. 1016, Nr 222, poz. 1326 i Nr 227, poz. 1367.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie trybu rejestracji statków używanych na wodach śródlądowych do uprawiania sportu lub rekreacji (Dz. U. Nr 72, poz. 426), które na podstawie art. 91 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 185, poz. 1092 i Nr 208, poz. 1240 i 1241 oraz z 2012 r. poz. 490) utraciło moc z dniem 17 października 2012 r.