ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 20 września 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

Na podstawie art. 189 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 605, 904 i 1361) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się Krajowy Program Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 2. 1. Programy szkoleń świadomości ochrony lotnictwa i szkoleń specjalistycznych, zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego do dnia 19 marca 2013 r., podlegają dostosowaniu do wymogów określonych w rozporządzeniu, w terminie 6 miesięcy od dnia jego wejścia w życie.

2. W przypadku niedostosowania programów szkoleń, o których mowa w ust. 1, do wymogów określonych w rozporządzeniu w terminie 6 miesięcy od dnia jego wejścia w życie, programy te nie mogą być stosowane.

§ 3. 1. Osoby należące w dniu wejścia w życie rozporządzenia do kategorii osób, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 i 4–8 załącznika do rozporządzenia, które zaliczyły szkolenie świadomości ochrony lotnictwa, uznaje się za przeszkolone w zakresie szkolenia podstawowego.

2. Osoby należące w dniu wejścia w życie rozporządzenia do kategorii osób, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 15 załącznika do rozporządzenia, które zaliczyły szkolenie świadomości ochrony lotnictwa, zachowują dostęp do stref zastrzeżonych lotniska przez okres 3 lat od dnia ukończenia tego szkolenia.

3. Osoby należące w dniu wejścia w życie rozporządzenia do kategorii osób, o których mowa w § 13 ust. 1 załącznika do rozporządzenia:

1)   pkt 4 i 5, które zaliczyły szkolenie kierunkowe dla operatorów kontroli bezpieczeństwa oraz pracowników służby ochrony lotniska i pracowników specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej, niewykonujących obowiązków operatorów kontroli bezpieczeństwa, lecz realizujących inne zadania w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, uznaje się za przeszkolone w zakresie szkolenia specjalistycznego zawodowego, o którym mowa w pkt 11.2.3.4, 11.2.3.5, 11.2.3.6, 11.2.3.7 oraz 11.2.3.9 załącznika do rozporządzenia Komisji (UE) nr 185/2010 z dnia 4 marca 2010 r. ustanawiającego szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. Urz. UE L 55 z 05.03.2010, str. 1, z późn. zm. 2) ) 3) , zwanego dalej „rozporządzeniem 185/2010”,

2)   pkt 10 i 11, które zaliczyły szkolenie kierunkowe dla członków załóg statków powietrznych, uznaje się za przeszkolone w zakresie szkolenia specjalistycznego zawodowego, o którym mowa w pkt 11.2.3.6 i 11.2.3.7 załącznika do rozporządzenia 185/2010,

3)   pkt 12, które zaliczyły szkolenie kierunkowe dla pracowników podmiotów prowadzących lotniczą działalność gospodarczą, wykonujących zadania w zakresie obsługi naziemnej pasażerów i bagażu, uznaje się za przeszkolone w zakresie szkolenia specjalistycznego zawodowego, o którym mowa w pkt 11.2.3.8 załącznika do rozporządzenia 185/2010,

4)   pkt 13, które zaliczyły szkolenie kierunkowe dla pracowników podmiotów prowadzących lotniczą działalność gospodarczą oraz pracowników podmiotów wyznaczonych jako zarejestrowani agenci, znani nadawcy lub organ pocztowy, wykonujących zadania w zakresie obsługi ładunków, przesyłek kurierskich, ekspresowych i poczty, uznaje się za przeszkolone w zakresie szkolenia specjalistycznego zawodowego, o którym mowa w pkt 11.2.3.9 załącznika do rozporządzenia 185/2010,

5)   pkt 14, które zaliczyły szkolenie kierunkowe dla pracowników podmiotów prowadzących lotniczą działalność gospodarczą, wykonujących zadania w zakresie sprzątania pokładów statków powietrznych, zaopatrzenia pokładowego statków powietrznych, w tym zaopatrzenia w paliwo, uznaje się za przeszkolone w zakresie szkolenia specjalistycznego zawodowego, o którym mowa w pkt 11.2.3.10 załącznika do rozporządzenia 185/2010

– w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

4. Osoby należące w dniu wejścia w życie rozporządzenia do kategorii osób, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 6 załącznika do rozporządzenia, które zaliczyły szkolenie kierunkowe dla osób kierujących ochroną lotnictwa cywilnego w podmiotach prowadzących lotniczą działalność gospodarczą, uznaje się za przeszkolone w zakresie szkolenia specjalistycznego dla osób bezpośrednio nadzorujących osoby stosujące środki kontroli w zakresie ochrony w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

5. Osoby należące w dniu wejścia w życie rozporządzenia do kategorii osób, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 7 załącznika do rozporządzenia, które zaliczyły szkolenie kierunkowe dla osób kierujących ochroną lotnictwa cywilnego w podmiotach prowadzących lotniczą działalność gospodarczą, uznaje się za przeszkolone w zakresie szkolenia specjalistycznego dla osób odpowiedzialnych za organizację ochrony lotnictwa cywilnego w podmiocie prowadzącym działalność lotniczą w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

6. Instruktorzy prowadzący szkolenie w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, wpisani na listę prowadzoną przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, przedkładają Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego dokumentację potwierdzającą spełnianie wymogów, o których mowa w rozporządzeniu, w terminie 3 miesięcy od dnia jego wejścia w życie.

7. Szkolenia specjalistyczne dla instruktorów prowadzących szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego zaliczone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia uznaje się za spełniające wymogi rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 4) . 5)

1)   Obecnie działem administracji rządowej – transport kieruje Minister Infrastruktury i Budownictwa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094).

2)   Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 105 z 27.04.2010, str. 10; Dz. Urz. UE L 105 z 27.04.2010, str. 12; Dz. Urz. UE L 166 z 01.07.2010, str. 1; Dz. Urz. UE L 286 z 04.11.2010, str. 1; Dz. Urz. UE L 94 z 08.04.2011, str. 12; Dz. Urz. UE L 220 z 26.08.2011, str. 9; Dz. Urz. UE L 281 z 28.10.2011, str. 12; Dz. Urz. UE L 294 z 12.11.2011, str. 7; Dz. Urz. UE L 59 z 01.03.2012, str. 1; Dz. Urz. UE L 209 z 04.08.2012, str. 1; Dz. Urz. UE L 324 z 22.11.2012, str. 25; Dz. Urz. UE L 34 z 05.02.2013, str. 13; Dz. Urz. UE L 62 z 06.03.2013, str. 17; Dz. Urz. UE L 77 z 20.03.2013, str. 8; Dz. Urz. UE L 190 z 11.07.2013, str. 1; Dz. Urz. UE L 296, z 07.11.2013, str. 6; Dz. Urz. UE L 299 z 09.11.2013, str. 1; Dz. Urz. UE L 82 z 20.03.2014, str. 3; Dz. Urz. UE L 182 z 21.06.2014, str. 31; Dz. Urz. UE L 31 z 07.02.2015, str. 18 oraz Dz. Urz. UE L 181 z 09.07.2015, str. 84.

3)   Utraciło moc na podstawie art. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. Urz. UE L 299 z 14.11.2015, str. 1), które weszło w życie z dniem 15 listopada 2015 r.; rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1998 stosuje się od dnia 1 lutego 2016 r.

4)   Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 27 września 2013 r.

5)   Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. U. poz. 1011), które na podstawie art. 18 ustawy z dnia 30 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1015) utraciło moc z dniem 19 marca 2013 r.