ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie konkursu na stanowisko Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Na podstawie art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (Dz. U. Nr 249, poz. 1829, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa zakres tematyczny konkursu na stanowisko Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz organizację i sposób przeprowadzania konkursu.

§ 2. 1. Konkurs na stanowisko Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, zwanego dalej „Prezesem”, przeprowadza komisja konkursowa, zwana dalej „komisją”, powołana na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, zwanej dalej „ustawą”.

2. Minister właściwy do spraw transportu, zwany dalej „ministrem”, wyznacza spośród członków komisji przewodniczącego komisji, zwanego dalej „przewodniczącym”, który kieruje pracami komisji.

§ 3. 1. Informację o konkursie ogłasza się przez umieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra, Biuletynie Informacji Publicznej Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, zwanej dalej „Agencją”, oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Agencji.

2. Ogłoszenie o konkursie zawiera:

1)  określenie stanowiska, którego konkurs dotyczy, oraz miejsca wykonywania pracy;

2)  informację o wymaganiach, o których mowa w art. 6 ust. 4 ustawy;

3)  informację o dokumentach lub oświadczeniach potwierdzających spełnianie wymagań, o których mowa w pkt 2, oraz innych oświadczeniach wymaganych zgodnie z przepisami prawa;

4)  informację o sposobie, terminie oraz miejscu składania zgłoszeń.

3. Termin, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o konkursie.

§ 4. 1. Konkurs na stanowisko Prezesa przeprowadza się w pięciu etapach. W ramach poszczególnych etapów konkursu dokonywana jest ocena:

1)  spełnienia wymagań formalnych przez kandydatów — przez weryfikację złożonych dokumentów lub oświadczeń wymaganych zgodnie z ogłoszeniem o konkursie;

2)  wiedzy, znajomości języka angielskiego oraz predyspozycji i umiejętności kandydatów niezbędnych do wykonywania zadań na stanowisku Prezesa.

2. Warunkiem przystąpienia do kolejnego etapu jest osiągnięcie przez kandydata odpowiedniego wyniku, według przyjętej przez komisję skali ocen. Przed przystąpieniem do drugiego i kolejnych etapów konkursu komisja informuje kandydata o przyjętej skali ocen.

3. Przewodniczący informuje osoby przystępujące do konkursu o dopuszczeniu albo niedopuszczeniu do poszczególnych etapów konkursu.

4. Z posiedzeń komisji są sporządzane protokoły, które podpisują członkowie komisji uczestniczący w danym posiedzeniu.

§ 5. Zakres tematyczny konkursu obejmuje następujące zagadnienia:

1)  prawo międzynarodowe, prawo Unii Europejskiej oraz prawo krajowe, dotyczące żeglugi powietrznej:

a)   umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczpospolita Polska,

b)   rozporządzenia Unii Europejskiej dotyczące Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej, o których mowa w art. 3 ustawy, oraz inne akty prawne Unii Europejskiej,

c)   przepisy międzynarodowe, o których mowa w art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933, z późn. zm. 3) ),

d)   ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze oraz inne krajowe akty normatywne związane z żeglugą powietrzną;

2)  organizacje lotnicze, w szczególności Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), Europejska Organizacja do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL), Organizacja Służb Żeglugi Powietrznej Lotnictwa Cywilnego (CANSO) oraz Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA);

3)  funkcjonowanie systemu zarządzania ruchem lotniczym (SESAR/ATM Master Plan) i infrastruktury łączności, radionawigacji i dozorowania dla potrzeb zarządzania ruchem lotniczym (CNS/ATM) w Rzeczypospolitej Polskiej;

4)  funkcjonowanie Centralnego Systemu Opłat Trasowych (CRCO);

5)  systemy jakości, zarządzania bezpieczeństwem i sprawowania nadzoru w zakresie żeglugi powietrznej;

6)  zasady współpracy cywilno-wojskowej w zakresie zarządzania ruchem lotniczym, realizowane w szczególności przez Komitet Cywilno-Wojskowej Współpracy EUROCONTROL (CMIC) i Komitet Zarządzania Ruchem Lotniczym NATO (NATMC);

7)  ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. 4) ), ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168 oraz z 2012 r. poz. 1529) i ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm. 5) );

8)  znajomość języka angielskiego, w tym słownictwa specjalistycznego, związanego z zakresem działania Prezesa Agencji.

§ 6. 1. W ramach pierwszego etapu konkursu komisja dokonuje oceny zgłoszeń kandydatów pod względem kompletności oraz terminowości ich złożenia.

2. Komisja nie rozpatruje zgłoszeń, które wpłynęły po terminie.

3. W przypadku wątpliwości dotyczących treści złożonych dokumentów lub oświadczeń komisja zwraca się do kandydata o ich wyjaśnienie lub o ich uzupełnienie, wyznaczając kandydatowi termin nie krótszy niż 3 dni. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zgłoszenie nie jest rozpatrywane.

4. Czynności komisji, o których mowa w ust. 1, odbywają się bez udziału osób przystępujących do konkursu.

§ 7. 1. Kandydaci dopuszczeni do drugiego etapu konkursu przystępują do testu wiedzy z zakresu tematycznego, o którym mowa w § 5.

2. Test wiedzy przeprowadza się w warunkach zapewniających kandydatom samodzielną pracę, w obecności co najmniej 2 członków komisji.

3. Kandydat okazuje dokument tożsamości przed przystąpieniem do testu wiedzy.

§ 8. 1. W ramach trzeciego etapu konkursu dokonywana jest ocena znajomości języka angielskiego, uwzględniająca znajomość słownictwa specjalistycznego, związanego z zakresem działania Prezesa Agencji.

2. Sprawdzenia znajomości języka angielskiego w formie pisemnej i ustnej może dokonać na zlecenie komisji wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny lub osoba niebędąca członkiem komisji, która posiada odpowiednie kwalifikacje do dokonania tego sprawdzenia.

§ 9. 1. W ramach czwartego etapu konkursu dokonywana jest ocena predyspozycji i umiejętności kandydatów z zakresu:

1)  planowania i myślenia strategicznego;

2)  podejmowania decyzji i odpowiedzialności;

3)  zarządzania zasobami i zorientowania na osiąganie celów;

4)  zarządzania personelem;

5)  skutecznego komunikowania się.

2. Badanie predyspozycji i umiejętności, o których mowa w ust. 1, może przeprowadzić na zlecenie komisji wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny lub osoba niebędąca członkiem komisji, która posiada odpowiednie kwalifikacje do dokonania tego badania.

§ 10. 1. Piąty etap konkursu jest przeprowadzany w formie rozmowy kwalifikacyjnej, która obejmuje ocenę prezentacji przedstawionej przez kandydatów, w tym ocenę wiedzy i doświadczenia zawodowego kandydatów. Rozmowa kwalifikacyjna jest prowadzona przez komisję indywidualnie z każdym kandydatem.

2. O temacie prezentacji, z zakresu tematycznego, o którym mowa w § 5, oraz wymaganiach, jakie powinna spełniać prezentacja, kandydaci zostają powiadomieni przez przewodniczącego co najmniej 5 dni przed terminem rozmowy kwalifikacyjnej.

§ 11. 1. Komisja dokonuje oceny końcowej każdego z kandydatów, sumując wyniki oceny poszczególnych etapów konkursu, oraz sporządza protokół zawierający listę nie więcej niż 3 kandydatów wyłonionych w drodze konkursu wraz z uzasadnieniem ich wyboru.

2. Komisja przekazuje protokół ministrowi wraz z dokumentacją z przebiegu konkursu.

3. Lista osób, o której mowa w ust. 1, zawierająca imiona, nazwiska wyłonionych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, jest publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra oraz Biuletynie Informacji Publicznej Agencji.

§ 12. 1. Przewodniczący powiadamia niezwłocznie kandydatów o uzyskanych przez nich wynikach.

2. Kandydatom udostępnia się do wglądu, na ich wniosek, dokumentację konkursową w części dotyczącej ich indywidualnych wyników i ocen.

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, z 2010 r. Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 170, poz. 1015.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z 2012 r. poz. 951 i 1544 oraz z 2013 r. poz. 134.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429 oraz z 2012 r. poz. 769, 951,1101,1271 i 1529.