ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie dokumentów oraz informacji wymaganych przy ubieganiu się o zezwolenie na zarządzanie lotniskiem użytku publicznego

Na podstawie art. 175a ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania w zakresie dokumentów oraz informacji, jakie jest obowiązany przedstawić przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zarządzania lotniskiem użytku publicznego.

§ 2. 1. Do wniosku, o którym mowa w art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze, zwanej dalej „ustawą”, przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zarządzania lotniskiem użytku publicznego dołącza następujące dokumenty:

1)  dokumenty określające jego status prawny (akt zawiązania osoby prawnej, wypis z właściwego rejestru);

2)  oświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON);

3)  oświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP);

4)  certyfikat lotniska uzyskany w trybie określonym w art. 160 ustawy;

5)  oświadczenie przedsiębiorcy, że nie zgłoszono wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy oraz że nie znajduje się on w stanie likwidacji;

6)  plan gospodarczy przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 175 ust. 2 pkt 1 ustawy, zawierający w szczególności:

a)   przewidywany bilans, rachunek zysków i strat z wyszczególnieniem wartości kosztów według rodzajów,

b)   przewidywane wydatki związane z podjęciem działalności gospodarczej w zakresie zarządzania lotniskiem, a zwłaszcza wydatki o charakterze inwestycyjnym,

c)   przewidywane przychody ze wskazaniem źródeł ich pochodzenia,

d)   wysokość przewidywanych opłat lotniskowych,

e)   założenia stanowiące podstawę dla sporządzenia prognoz finansowych,

f)   informację, że przedsiębiorca nie zalega z płatnościami składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne ani płatnościami podatków oraz opłat publicznoprawnych, albo oświadczenie, że zawarto ugodę dotyczącą zaległych płatności;

7)  zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wraz z opinią biegłego rewidenta, jeżeli obowiązek poddania sprawozdania badaniu wynika z przepisów o rachunkowości — w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w roku obrotowym poprzedzającym rok złożenia wniosku;

8)  oświadczenia osób zarządzających działalnością przedsiębiorstwa, że nie cofnięto im koncesji lub zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w okresie ostatnich 5 lat przed złożeniem wniosku;

9)  oświadczenia osób zarządzających działalnością przedsiębiorstwa, że nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne karne skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, bezpieczeństwu powszechnemu, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, prawom osób wykonujących pracę zarobkową i wiarygodności dokumentów;

10) oświadczenie przedsiębiorcy, że nie cofnięto mu zezwolenia na ten sam rodzaj działalności w okresie ostatnich 5 lat przed złożeniem wniosku;

11) polisę lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w art. 175 ust. 2 pkt 1 ustawy;

12) program ochrony lotniska przed aktami bezprawnej ingerencji zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego;

13) projekt zabezpieczenia obsługi ruchu lotniczego, projekt systemu ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej lotniska oraz projekt osłony meteorologicznej lotnictwa cywilnego na lotnisku;

14) oświadczenie przedsiębiorcy, że nie zajmuje się działalnością w zakresie przewozu lotniczego;

15) oświadczenie przedsiębiorcy, że zarządzanie lotniskiem użytku publicznego stanowi podstawowy rodzaj jego działalności zgodnie z numerem identyfikacyjnym z krajowego rejestru podmiotów gospodarki narodowej, według Polskiej Klasyfikacji Działalności.

2. W przypadku gdy przedsiębiorca ubiega się o zezwolenie na zarządzanie więcej niż jednym lotniskiem użytku publicznego, plan gospodarczy, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, powinien zawierać informacje pozwalające na ocenę ogólnej sytuacji finansowej przedsiębiorcy, z dodatkowym wyszczególnieniem możliwości finansowania działalności na każdym z lotnisk.

3. W przypadku wniosku o zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zarządzania lotniskiem użytku publicznego współużytkowanym z wojskiem lub użytkowanym przez służby państwowe, udostępnionym na potrzeby lotnictwa cywilnego, przedsiębiorca dołącza umowę i dokument, z którego wynika zgoda tych służb na przejęcie zarządu lotniska, o których mowa w art. 174 ust. 3 pkt 5 ustawy.

4. W przypadku gdy z wnioskiem o zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zarządzania lotniskiem użytku publicznego występuje spółka kapitałowa, o której mowa w art. 174 ust. 2 pkt 3 ustawy, do wniosku dołącza się:

1)  listę udziałowców albo akcjonariuszy z podaniem:

a)   w przypadku osób fizycznych — ich obywatelstwa, a w przypadku osób prawnych albo jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej — miejsca ich siedziby,

b)   wielkości posiadanych przez nich udziałów albo akcji oraz rodzaju ich uprzywilejowania;

2)  wykaz członków zarządu, a także rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, o ile organy te zostały ustanowione, z podaniem imienia i nazwiska, obywatelstwa i miejsca stałego zamieszkania członków tych organów.

5. W przypadku gdy z wnioskiem o zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zarządzania lotniskiem użytku publicznego występuje spółka kapitałowa, o której mowa w art. 174 ust. 2 pkt 3 ustawy, z udziałem osób zagranicznych lub podmiotów zależnych od osób zagranicznych do wniosku dodatkowo dołącza się:

1)  oświadczenie lub dokumenty potwierdzające, że w spółce tej przedsiębiorcy niezależni od osób zagranicznych zachowują nie mniej niż 51% udziałów lub akcji w całkowitym kapitale założycielskim spółki oraz że zachowują oni decydujący wpływ na ilość głosów, skład, decyzje i kontrolę organów zarządzających spółki, dysponowanie majątkiem spółki oraz na prowadzenie jej działalności;

2)  oświadczenia członków zarządu, czy pozostają oni jednocześnie członkami zarządu albo pełnią funkcje kierownicze w podmiocie z udziałem osób zagranicznych lub w innym podmiocie pozostającym ze spółką ubiegającą się o zezwolenie w stosunku zależności.

§ 3. 1. Przedsiębiorca może przedłożyć kopie dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 4, 6, 7, 11 i 12 oraz w ust. 3 i ust. 5 pkt 1.

2. Kopie dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 oraz w ust. 3, wymagają urzędowego lub notarialnego poświadczenia za zgodność z oryginałem.

3. Dokumenty powinny zawierać dane aktualne na dzień złożenia wniosku o zezwolenie na zarządzanie lotniskiem użytku publicznego i powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

4. Dokumenty, o których mowa w § 2, sporządzone w języku obcym dołącza się wraz z ich tłumaczeniem na język polski.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z 2012 r. poz. 951 i 1544 oraz z 2013 r. poz. 134.