ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei 2)

Na podstawie art. 25ta ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wykaz składników interoperacyjności dla podsystemów systemu kolei;

2) zasadnicze wymagania dotyczące interoperacyjności systemu kolei dla podsystemów i składników interoperacyjności;

3) procedury oceny zgodności podsystemów oraz treść deklaracji weryfikacji WE podsystemów;

4) procedury oceny zgodności lub przydatności do stosowania składnika interoperacyjności oraz treść deklaracji WE zgodności lub przydatności do stosowania składnika interoperacyjności;

5) wykaz parametrów pojazdu kolejowego do skontrolowania w celu dopuszczenia do eksploatacji pojazdów kolejowych niezgodnych z technicznymi specyfikacjami interoperacyjności, zwanymi dalej „TSI”;

6) podmioty wyznaczone do przeprowadzania badań w odniesieniu do podsystemów niezgodnych z TSI, zwane dalej „podmiotami wyznaczonymi”.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

2) ERTMS — europejski system zarządzania ruchem kolejowym obejmujący systemy ERTMS/ETCS i ERTMS/GSM-R;

3) ERTMS/ETCS — system sterowania pociągiem nadzorujący, w czasie rzeczywistym, zgodność prowadzenia przez maszynistę pojazdu kolejowego ze wskazaniami sygnalizatorów;

4) ERTMS/GSM-R — przeznaczony dla kolei, cyfrowy, naziemny, system łączności radiowej zapewniający łączność głosową pomiędzy pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego a pracownikami zatrudnionymi przy obsłudze pociągów oraz umożliwiający przesyłanie danych związanych z zarządzaniem ruchem kolejowym;

5) STM — specyficzny moduł transmisyjny pośredniczący między urządzeniami pokładowymi ERTMS/ETCS a:

a) eksploatowanym na polskich liniach systemem bezpiecznej kontroli jazdy pociągu, należącym do klasy systemów automatycznego ostrzegania, jakim jest system Samoczynnego Hamowania Pociągu, oraz

b) wykorzystywaną na polskich liniach kolejowych funkcją hamowania obszarowego, jaką jest funkcja „radiostop”;

6) wnioskodawca — zarządcę infrastruktury, przewoźnika kolejowego, dysponenta, producenta albo jego upoważnionego przedstawiciela, wykonawcę modernizacji, inwestora, podmiot zamawiający albo importera pojazdu kolejowego, który występuje do notyfikowanej jednostki certyfikującej, a w przypadku pojazdów kolejowych niezgodnych z TSI — do podmiotu wyznaczonego, z wnioskiem o przeprowadzenie procedury weryfikacji podsystemu;

7) pojazd kolejowy niezgodny z TSI — pojazd kolejowy określony w TSI jako przypadek szczególny lub punkt otwarty, lub nieujęty we właściwej TSI, lub niespełniający w całości lub w części zasadniczych wymagań określonych we właściwych TSI, lub objęty odstępstwami, o których mowa w art. 25f ustawy.

§ 3. Wykaz składników interoperacyjności dla podsystemów systemu kolei dużych prędkości oraz kolei konwencjonalnych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 4. Zasadnicze wymagania dotyczące interoperacyjności systemu kolei dla podsystemów i składników interoperacyjności określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. Dla systemu kolei konwencjonalnych procedury weryfikacji WE podsystemów oraz procedury oceny zgodności lub przydatności do stosowania składników interoperacyjności z zasadniczymi wymaganiami, z uwzględnieniem § 7 i 8, określa dla podsystemu:

1) infrastruktura:

a) decyzja Komisji nr 2011/275/UE z dnia 26 kwietnia 2011 r. dotycząca technicznej specyfikacji interoperacyjności podsystemu „Infrastruktura” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (Dz. Urz. UE L 126 z 14.05.2011, str. 53),

b) w aspekcie „Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się” — decyzja Komisji nr 2008/164/WE z dnia 21 grudnia 2007 r. dotycząca technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie aspektu „Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej i transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości (Dz. Urz. UE L 64 z 07.03.2008, str. 72), zwana dalej „decyzją Komisji nr 2008/164/WE”,

c) w aspekcie „Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych” — decyzja Komisji nr 2008/163/WE z dnia 20 grudnia 2007 r. dotycząca technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie aspektu „Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej i transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości (Dz. Urz. UE L 64 z 07.03.2008, str. 1), zwana dalej „decyzją Komisji nr 2008/163/WE”;

2) energia:

a) decyzja Komisji nr 2011/274/UE z dnia 26 kwietnia 2011 r. dotycząca technicznej specyfikacji interoperacyjności podsystemu „Energia” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (Dz. Urz. UE L 126 z 14.05.2011, str. 1),

b) w aspekcie „Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych” — decyzja Komisji nr 2008/163/WE;

3) sterowanie:

a) decyzja Komisji nr 2012/88/UE z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów „Sterowanie” transeuropejskiego systemu kolei (Dz. Urz. UE L 51 z 23.02.2012, str. 1), zwana dalej „decyzją Komisji nr 2012/88/UE”,

b) w aspekcie „Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych” — decyzja Komisji nr 2008/163/WE;

4) tabor:

a) pojazdy trakcyjne:

— decyzja Komisji nr 2011/291/UE z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „Tabor — lokomotywy i tabor pasażerski” w transeuropejskim systemie kolei konwencjonalnych (Dz. Urz. UE L 139 z 26.05.2011, str. 1), zwana dalej „decyzją Komisji nr 2011/291/UE”,

— w aspekcie hałasu — decyzja Komisji nr 2011/229/UE z dnia 4 kwietnia 2011 r. dotycząca technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „Tabor kolejowy — hałas” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (Dz. Urz. UE L 99 z 13.04.2011, str. 1), zwana dalej „decyzją Komisji nr 2011/229/UE”,

— w aspekcie „Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych” — decyzja Komisji nr 2008/163/WE,

— w aspekcie „Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się” — decyzja Komisji nr 2008/164/WE,

— w aspekcie pokładowych urządzeń sterowania ruchem ERTMS — decyzja Komisji nr 2012/88/UE,

b) wagony towarowe:

— decyzja Komisji nr 2006/861/WE z dnia 28 lipca 2006 r. dotycząca technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „tabor kolejowy — wagony towarowe” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (Dz. Urz. UE L 344 z 08.12.2006, str. 1) zmieniona decyzją Komisji nr 2009/107/WE z dnia 23 stycznia 2009 r. zmieniającą decyzje 2006/861/WE i 2006/920/WE w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (Dz. Urz. UE L 45 z 14.02.2009, str. 1),

— w aspekcie hałasu — decyzja Komisji nr 2011/229/UE,

— w aspekcie „Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych” — decyzja Komisji nr 2008/163/WE,

c) wagony pasażerskie:

— decyzja Komisji nr 2011/291/UE,

— w aspekcie hałasu — decyzja Komisji nr 2011/229/UE,

— w aspekcie „Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych” — decyzja Komisji nr 2008/163/WE,

— w aspekcie „Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się” — decyzja Komisji nr 2008/164/WE,

d) tabor kolejowy specjalny, przeznaczony do budowy i utrzymania infrastruktury kolejowej:

— decyzja Komisji nr 2011/291/UE,

— w aspekcie hałasu — decyzja Komisji nr 2011/229/UE,

— w aspekcie „Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych” — decyzja Komisji nr 2008/163/WE,

— w aspekcie pokładowych urządzeń sterowania ruchem ERTMS — decyzja Komisji nr 2012/88/UE;

5) ruch kolejowy — decyzja Komisji nr 2011/314/UE z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemu „Ruch kolejowy” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (Dz. Urz. UE L 144 z 31.05.2011, str. 1);

6) aplikacje telematyczne:

a) dla przewozów pasażerskich — rozporządzenie Komisji (UE) nr 454/2011 z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „Aplikacje telematyczne dla przewozów pasażerskich” transeuropejskiego systemu kolei (Dz. Urz. UE L 123 z 12.05.2011, str. 11), zwane dalej „rozporządzeniem Komisji (UE) nr 454/2011”,

b) dla przewozów towarowych — rozporządzenie Komisji (WE) nr 62/2006 z dnia 23 grudnia 2005 r. dotyczące technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu aplikacji telematycznych dla przewozów towarowych transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (Dz. Urz. UE L 13 z 18.01.2006, str. 1).

§ 6. Dla systemu kolei dużych prędkości procedury weryfikacji WE podsystemów oraz procedury oceny zgodności lub przydatności do stosowania składników interoperacyjności z zasadniczymi wymaganiami określa dla podsystemu:

1) infrastruktura:

a) decyzja Komisji nr 2008/217/WE z dnia 20 grudnia 2007 r. dotycząca specyfikacji technicznej interoperacyjności podsystemu „Infrastruktura” transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości (Dz. Urz. UE L 77 z 19.03.2008, str. 1),

b) w aspekcie „Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych” — decyzja Komisji nr 2008/163/WE,

c) w aspekcie „Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się” — decyzja Komisji nr 2008/164/WE;

2) energia:

a) decyzja Komisji nr 2008/284/WE z dnia 6 marca 2008 r. dotycząca specyfikacji technicznej interoperacyjności podsystemu „Energia” transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości (Dz. Urz. UE L 104 z 14.04.2008, str. 1),

b) w aspekcie „Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych” — decyzja Komisji nr 2008/163/WE;

3) sterowanie:

a) decyzja Komisji nr 2012/88/UE,

b) w aspekcie „Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych” — decyzja Komisji nr 2008/163/WE;

4) tabor:

a) decyzja Komisji nr 2008/232/WE z dnia 21 lutego 2008 r. dotycząca specyfikacji technicznej interoperacyjności podsystemu „Tabor” transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości (Dz. Urz. UE L 84 z 26.03.2008, str. 132),

b) w aspekcie „Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych” — decyzja Komisji nr 2008/163/WE,

c) w aspekcie „Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się” — decyzja Komisji nr 2008/164/WE,

d) w aspekcie pokładowych urządzeń sterowania ruchem ERTMS — decyzja Komisji nr 2012/88/UE;

5) ruch kolejowy — decyzja Komisji nr 2008/231/WE z dnia 1 lutego 2008 r. dotycząca specyfikacji technicznej interoperacyjności podsystemu „Ruch kolejowy” transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości, o której mowa w art. 6 ust. 1 dyrektywy Rady 96/48/WE, i uchylająca decyzję Komisji 2002/734/WE z dnia 30 maja 2002 r. (Dz. Urz. UE L 84 z 26.03.2008, str. 1) zmieniona decyzją Komisji nr 2010/640/UE z dnia 21 października 2010 r. zmieniającą decyzje 2006/920/WE i 2008/231/WE dotyczące technicznych specyfikacji interoperacyjności podsystemu „Ruch kolejowy” transeuropejskich systemów kolei konwencjonalnych i kolei dużych prędkości (Dz. Urz. UE L 280 z 26.10.2010, str. 29);

6) aplikacje telematyczne dla przewozów pasażerskich — rozporządzenie Komisji (UE) nr 454/2011.

§ 7.1. W celu przeprowadzenia procedur weryfikacji WE podsystemu strukturalnego wnioskodawca przekazuje dokumentację techniczną notyfikowanej jednostce certyfikującej przeprowadzającej tę procedurę.

2. Dokumentacja techniczna, o której mowa w ust. 1, w zakresie części podsystemów ujętych w TSI obejmuje:

1) dokumenty określające parametry techniczne związane z projektem, w tym ogólne i szczegółowe rysunki powykonawcze, schematy elektryczne i hydrauliczne, schematy obwodów sterowania, opisy systemów przetwarzania danych i automatyki, instrukcje obsługi i utrzymania, stosownie dla danego podsystemu;

2) wykaz włączonych do podsystemu składników interoperacyjności;

3) kopie deklaracji zgodności WE lub przydatności do stosowania składników interoperacyjności, jeżeli takie składniki są zastosowane, wraz z obliczeniami oraz kopiami protokołów prób i badań przeprowadzonych przez notyfikowane laboratorium na podstawie wspólnych specyfikacji technicznych;

4) certyfikat weryfikacji WE podsystemu wraz z:

a) obliczeniami,

b) zastrzeżeniami notyfikowanej jednostki certyfikującej zgłoszonymi przy wykonywaniu czynności związanych z oceną zgodności, które nie zostały przez nią wycofane,

c) sprawozdaniem notyfikowanej jednostki certyfikującej z przeprowadzonych inspekcji i kontroli,

d) pośrednimi certyfikatami weryfikacji WE podsystemu i pośrednimi deklaracjami weryfikacji WE podsystemu, jeżeli są wymagane.

3. Dokumentacja techniczna, o której mowa w ust. 1, w zakresie typów budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego i typów urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego nieujętych w TSI obejmuje:

1) wykaz włączonych do podsystemu typów budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego i typów urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego;

2) kopie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i typu urządzeń, o których mowa w pkt 1, wraz z:

a) wynikami badań typu budowli przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego lub typu urządzenia przeznaczonego do prowadzenia ruchu kolejowego, przeprowadzonymi przez jednostkę upoważnioną,

b) dokumentacją techniczną, w tym:

— warunkami technicznymi wykonania i odbioru,

— dokumentacją techniczną dla budowli przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego lub dokumentacją techniczno-ruchową dla urządzenia przeznaczonego do prowadzenia ruchu kolejowego,

— dowodami bezpieczeństwa lub weryfikacją tego dowodu — w przypadku urządzenia sterowania ruchem kolejowym,

— porozumieniami w sprawie wykonania prób eksploatacyjnych wraz z ich programem — w przypadku nowych typów budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego lub typów urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego albo konieczności przeprowadzenia prób eksploatacyjnych,

— opinią techniczną wydaną przez zarządcę infrastruktury — w przypadku typów budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego lub typów urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego po przeprowadzonych próbach eksploatacyjnych,

— opinią jednostki organizacyjnej upoważnionej do przeprowadzania badań koniecznych do uzyskania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu budowli przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego lub typu urządzenia przeznaczonego do prowadzenia ruchu kolejowego.

4. Dokumentacja techniczna, o której mowa w ust. 1, powinna spełniać również wymagania określone w TSI, o których mowa w § 5 i 6, właściwych dla danego podsystemu.

§ 8.1. W ramach procedury oceny zgodności WE notyfikowana jednostka certyfikująca monitoruje przez cały okres tworzenia podsystemu spełnianie przez ten podsystem wymagań określonych w dokumentacji technicznej.

2. Wnioskodawca zapewnia notyfikowanej jednostce certyfikującej dostęp do:

1) placów budowy, warsztatów produkcyjnych, przestrzeni składowania oraz w stosownych przypadkach do urządzeń produkcyjnych lub testujących, oraz do wszelkich innych pomieszczeń, jakie notyfikowana jednostka certyfikująca uzna za konieczne do wykonania swych zadań;

2) dokumentacji koniecznej do przeprowadzenia monitorowania, w szczególności planów wdrażania oraz dokumentacji technicznej dotyczącej danego podsystemu lub składnika interoperacyjności.

3. Notyfikowana jednostka certyfikująca potwierdzająca zgodność z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności systemu kolei przeprowadza okresowe audyty oraz dostarcza sprawozdania audytowe podmiotom odpowiedzialnym za wdrażanie podsystemu lub składnika interoperacyjności.

4. Notyfikowana jednostka certyfikująca może:

1) zażądać swej obecności na niektórych etapach prac budowlanych;

2) złożyć niezapowiedzianą wizytę na placu budowy lub w warsztacie produkcyjnym, podczas której może przeprowadzić pełny lub częściowy audyt, oraz dostarczyć stronom odpowiedzialnym za wdrożenie podsystemów lub składników interoperacyjności sprawozdanie z inspekcji oraz, w stosownych przypadkach, sprawozdanie z kontroli;

3) monitorować podsystem, w którym zamontowano składnik interoperacyjności, aby ocenić — jeżeli wymaga tego odpowiednia TSI — jego przydatność do stosowania w planowanym otoczeniu kolejowym.

5. Dokumentacja przebiegu oceny zgodności jest przekazywana wnioskodawcy w celu potwierdzenia pośredniego certyfikatu weryfikacji WE podsystemu lub certyfikatu weryfikacji WE podsystemu.

6. Dokumentacja, o której mowa w ust. 5, jest załączana do pośredniej deklaracji weryfikacji WE podsystemu albo deklaracji weryfikacji WE podsystemu, którą wnioskodawca składa do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w przypadku, o którym mowa w art. 25e ust. 2 ustawy.

7. Wnioskodawca przechowuje kopię dokumentacji, o której mowa w ust. 5, przez cały okres eksploatacji podsystemu.

8. Kopia dokumentacji, o której mowa w ust. 5, jest udostępniana na żądanie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego lub innego krajowego organu do spraw bezpieczeństwa z państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

§ 9. Procedury weryfikacji podsystemu tabor dla pojazdów kolejowych niezgodnych z TSI określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 10. 1. Deklaracja WE zgodności lub przydatności do stosowania składnika interoperacyjności powinna zawierać:

1) odniesienie do dyrektywy, z którą składnik interoperacyjności jest zgodny;

2) nazwę i adres podmiotu wystawiającego deklarację, a w przypadku gdy jest to inny podmiot, to także nazwę i adres tego podmiotu;

3) nazwę i typ lub rodzaj składnika interoperacyjności;

4) opis modułów zastosowanych przy dokonywaniu oceny zgodności lub przydatności do stosowania składnika interoperacyjności z zasadniczymi wymaganiami;

5) opis składnika interoperacyjności oraz warunki jego eksploatacji;

6) nazwę i adres notyfikowanej jednostki certyfikującej lub notyfikowanych jednostek certyfikujących, które uczestniczyły w procedurze oceny zgodności lub przydatności do stosowania składnika interoperacyjności z zasadniczymi wymaganiami;

7) w razie konieczności wskazanie zastosowanych specyfikacji europejskich;

8) wskazanie okresu, na jaki został wydany certyfikat zgodności lub przydatności do stosowania składnika interoperacyjności, oraz warunków jego wydania, jeżeli wydany został na czas określony lub warunkowo;

9) imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do składania podpisu w imieniu podmiotu wystawiającego deklarację lub jego przedstawiciela, jeżeli został ustanowiony;

10) datę wystawienia deklaracji.

2. Deklaracja WE zgodności lub przydatności do stosowania składnika interoperacyjności powinna być sporządzona w języku polskim oraz w języku wskazanym przez podmiot, który poddał składnik interoperacyjności ocenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami.

§ 11. 1. Deklaracja weryfikacji WE podsystemu infrastruktura, energia, sterowanie lub tabor dla pojazdów zgodnych z TSI powinna zawierać:

1) odniesienie do dyrektywy, z którą podsystem jest zgodny;

2) nazwę i adres podmiotu wystawiającego deklarację weryfikacji WE, a w przypadku gdy jest to inny podmiot niż producent, także firmę i adres producenta;

3) ogólny opis podsystemu;

4) nazwę i adres notyfikowanej jednostki certyfikującej lub notyfikowanych jednostek certyfikujących, które przeprowadziły procedury weryfikacji WE podsystemu z zasadniczymi wymaganiami;

5) odniesienie do dokumentów zawartych w dokumentacji technicznej związanej z przeprowadzoną weryfikacją WE podsystemu;

6) informacje o stałych lub czasowych warunkach, które powinien spełniać podsystem, w tym o ewentualnych ograniczeniach jego eksploatacji;

7) termin ważności deklaracji, jeżeli została wydana na czas określony;

8) imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do składania podpisu w imieniu podmiotu wystawiającego deklarację lub jego przedstawiciela, jeżeli został ustanowiony;

9) datę wystawienia deklaracji.

2. Deklaracja weryfikacji podsystemu tabor dla pojazdów kolejowych niezgodnych z TSI powinna zawierać:

1) wskazanie przepisów krajowych, z którymi podsystem jest zgodny;

2) nazwę i adres podmiotu wystawiającego deklarację weryfikacji podsystemu, a w przypadku gdy jest to inny podmiot niż producent, także firmę i adres producenta;

3) ogólny opis podsystemu;

4) nazwę i adres podmiotu wyznaczonego, który przeprowadził procedury weryfikacji podsystemu z przepisami krajowymi;

5) odniesienie do dokumentów zawartych w dokumentacji technicznej związanej z przeprowadzoną weryfikacją podsystemu;

6) informacje o stałych lub czasowych warunkach, które powinien spełniać podsystem, w tym o ewentualnych ograniczeniach jego eksploatacji;

7) termin ważności deklaracji weryfikacji podsystemu, jeżeli została wydana na czas określony;

8) imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do składania podpisu w imieniu podmiotu wystawiającego deklarację lub jego przedstawiciela, jeżeli został ustanowiony;

9) datę wystawienia deklaracji.

3. Deklaracje, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny być sporządzone w języku polskim oraz w języku wskazanym przez wnioskodawcę.

§ 12. Wykaz parametrów pojazdu kolejowego do skontrolowania w celu dopuszczenia do eksploatacji pojazdów kolejowych niezgodnych z TSI określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 13. Wykaz podmiotów wyznaczonych do przeprowadzania badań w odniesieniu do podsystemów niezgodnych z TSI określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. 4)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012 r. (poz. 492)

1)  Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

2)  Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia:

— dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 191 z 18.07.2008, str. 1),

— dyrektywy Komisji 2009/131/WE z dnia 16 października 2009 r. zmieniającej załącznik VII do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 273 z 17.10.2009, str. 12).

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 191, poz. 1374, z 2008 r. Nr 59, poz. 359, Nr 144, poz. 902, Nr 206, poz. 1289 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 3, Nr 18, poz. 97, Nr 19, poz. 100, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 966, Nr 157, poz. 1241 i Nr 214, poz. 1658, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 102, poz. 586, Nr 106, poz. 622, Nr 187, poz. 1113, Nr 205, poz. 1209, Nr 227, poz. 1367, Nr 230, poz. 1372 i Nr 233, poz. 1381 oraz z 2012 r. poz. 460.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności kolei oraz procedur oceny zgodności dla transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości (Dz. U. Nr 162, poz. 1697 oraz z 2008 r. Nr 11, poz. 64 i Nr 182, poz. 1126) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 5 września 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności kolei oraz procedur oceny zgodności dla transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej (Dz. U. Nr 171, poz. 1230 oraz z 2008 r. Nr 11, poz. 65 i Nr 182, poz. 1127), które zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 230, poz. 1372) tracą moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.