ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania

Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1594, z późn. zm. 2) ) 3) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wykaz czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokość tych opłat określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Opłaty, o których mowa w § 1, pobiera się:

1)   przy składaniu wniosku o:

a)   wydanie, przedłużenie ważności i zmianę autoryzacji bezpieczeństwa, certyfikatu bezpieczeństwa części A i B, świadectwa bezpieczeństwa oraz za prowadzenie i aktualizację rejestru tych dokumentów,

b)   wydanie certyfikatu podmiotowi odpowiedzialnemu za utrzymanie pojazdu kolejowego (ECM) w odniesieniu do wagonów towarowych oraz za kontrolę spełniania warunków lub wymagań zawartych w tym certyfikacie,

c)   wydanie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji:

— podsystemów strukturalnych składających się na system kolei,

—  nowego lub zmodernizowanego taboru kolejowego jako podsystemu strukturalnego, nieobjętego technicznymi specyfikacjami interoperacyjności, zwanymi dalej „TSI”,

d)   wydanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu: budowli przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego, urządzenia przeznaczonego do prowadzenia ruchu kolejowego, pojazdu kolejowego oraz za prowadzenie i aktualizację rejestru tych dokumentów

— 100% minimalnej stawki opłaty dla danego rodzaju czynności, a pozostałą część opłaty przy wydawaniu dokumentu;

2)   przy wydawaniu dokumentów na podstawie wniosku o:

a)   wydanie, przedłużenie ważności, aktualizowanie danych zawartych w licencji maszynisty i wydanie wtórników licencji oraz za prowadzenie i aktualizację rejestru tych dokumentów,

b)   nadanie i zmianę europejskiego numeru pojazdowi kolejowemu (EVN) oraz za dokonanie zmian pozostałych danych rejestrowych w krajowym rejestrze pojazdów kolejowych

c)   wyrejestrowanie pojazdu kolejowego,

d)   odstępstwo od stosowania TSI w przypadkach, o których mowa w art. 25f ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, zwanej dalej „ustawą”

— 100% opłaty;

3)   w każdym roku kalendarzowym za nadzór nad podmiotami uprawnionymi do:

a)   szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o licencję i świadectwo maszynisty,

b)   przeprowadzania badań w celu uzyskania licencji i świadectwa maszynisty

— 100% opłaty płatnej w terminie 30 dni od dnia sporządzenia dokumentu pokontrolnego;

4)   za czynności związane z kontrolą, o której mowa w art. 13 ust. 1a pkt 6 ustawy, o ile polegają one na wykonywaniu badań i pomiarów — 50% minimalnej stawki opłaty dla danego rodzaju czynności przy rozpoczęciu kontroli, a pozostałą część opłaty przy odbiorze protokołu kontroli.

§ 3. Wysokość opłat za wydanie, przedłużenie ważności i zmianę autoryzacji bezpieczeństwa, certyfikatu bezpieczeństwa, świadectw bezpieczeństwa oraz za wydawanie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego, typu urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu eksploatowanego pojazdu kolejowego:

1)   wpisanego do rejestru zabytków, zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm. 4) ), lub do inwentarza muzealiów, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987), i eksploatowanych w celu prowadzenia przewozów okolicznościowych pociągami „Retro” — wynosi 10% opłaty dla danego rodzaju czynności;

2)   eksploatowanego w celach rekreacyjno-wypoczynkowych, w tym kolei wąskotorowych — wynosi 20% opłaty dla danego rodzaju czynności.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 5) . 6)

1) Obecnie działem administracji rządowej — transport kieruje Minister Infrastruktury i Rozwoju, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1391).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 644, 768 i 962.

3) Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. poz. 1152) dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1594 oraz z 2014 r. poz. 644, 768 i 962) w brzmieniu dotychczasowym zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 16 ust. 4 zmienianej ustawy z dnia 28 marca 2003 r., jednak nie dłużej niż do dnia 31 marca 2015 r.

4)    Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362 i Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 97, poz. 804 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 474 i Nr 130, poz. 871.

5)    Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 21 maja 2012 r.

6)    Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania (Dz. U. Nr 47, poz. 276), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 230, poz. 1372), tj. z dniem 28 stycznia 2012 r.

7) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania (Dz. U. poz. 131), które weszło w życie z dniem 12 lutego 2013 r.