ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 19 października 2012 r. w sprawie wzoru legitymacji członka Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich

Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 31 sierpnia 2012 r. o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich (Dz. U. poz. 1068) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wzór legitymacji członka Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 października 2012 r.

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Mnistrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).