ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 19 października 2012 r. w sprawie upoważnienia dla ekspertów oraz przedstawicieli istotnie zainteresowanych państw biorących udział w pracach Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich

Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 31 sierpnia 2012 r. o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich (Dz. U. poz. 1068) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wzór upoważnienia dla ekspertów biorących udział w pracach Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich, korzystających z uprawnień przysługujących członkom Komisji, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. Wzór upoważnienia dla przedstawicieli istotnie zainteresowanych państw biorących udział w pracach Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich, korzystających z niektórych uprawnień przysługujących członkom Komisji, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 października 2012 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 października 2012 r. (poz. 1163)

Załącznik 1 Wzór — Upoważnienie dla ekspertów biorących udział w pracach państwowej komisji badania wypadków morskich, korzystających z uprawnień przysługujących

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Mnistrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).