ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie wymagań dla wyposażenia morskiego 2)

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyposażeniu morskim (Dz. U. Nr 93, poz. 899 oraz z 2011 r. Nr 228, poz. 1368) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   wykaz przepisów międzynarodowych zawierających wymagania dla wyposażenia morskiego;

2)   rodzaj wyposażenia morskiego podlegającego procedurom oceny zgodności;

3)   procedury oceny zgodności dla wyposażenia morskiego;

4)   metody badań wyposażenia morskiego;

5)   wzór znaku zgodności i sposób jego umieszczania na wyposażeniu morskim.

§ 2. (uchylony).

§ 3. Wykaz przepisów międzynarodowych zawierających wymagania dla wyposażenia morskiego, rodzaj wyposażenia morskiego podlegającego procedurom oceny zgodności oraz metody badań wyposażenia morskiego określa załącznik A, A.1 i A.2 do dyrektywy Rady 96/98/WE z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie wyposażenia statków (Dz. Urz. WE L 46 z 17.02.1997, str. 25, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 3, str. 3, z późn. zm.).

§ 4. 1. Wyposażenie morskie, przed wprowadzeniem do obrotu, poddaje się następującym procedurom oceny zgodności:

1)   badaniu typu WE (moduł B) oraz, zgodnie z wyborem producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, procedurom:

a)   deklaracji zgodności z typem WE (moduł C) lub

b)   zapewnienia jakości produkcji (moduł D), lub

c)   zapewnienia jakości wyrobu (moduł E), lub

d)   deklaracji zgodności z typem WE (kontrola produktów) (moduł F);

2)   kompleksowemu zapewnieniu jakości (moduł H).

2. Wyposażenie morskie produkowane jednostkowo lub w małych ilościach poddaje się kontroli indywidualnej WE (moduł G).

3. Procedury oceny zgodności dla wyposażenia morskiego, o których mowa w ust. 1 i 2, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Znak zgodności umieszcza się na wyposażeniu morskim w końcowej fazie produkcji.

2. Znak zgodności umieszcza się na wyposażeniu morskim lub na jego tabliczce znamionowej tak, aby był widoczny, czytelny i trwały przez czas użytkowania wyposażenia. W przypadku gdy nie jest to możliwe lub nie ma gwarancji zapewnienia tych warunków, znak zgodności umieszcza się na opakowaniu wyposażenia, etykiecie lub ulotce.

3. Wzór znaku zgodności określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 6. 1. Wyposażenie morskie: sztywne/pneumatyczne łodzie ratownicze, dzienna lampa sygnalizacyjna, czujniki poziomu wody, wyprodukowane przed dniem 10 grudnia 2011 r., zgodnie z procedurami przewidzianymi dla uznania typu obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, może być umieszczane na statku lub wprowadzane do obrotu nie dłużej niż do dnia 10 grudnia 2013 r.

2. Wyposażenie morskie: pokładowe systemy oczyszczania spalin, proszkowe instalacje gaśnicze, aktywny reflektor radarowy, urządzenie do brania namiarów, odbiornik systemu AIS SART, odbiornik Galileo, system alarmu wachtowego na mostku nawigacyjnym (BNWAS), wyprodukowane przed dniem 5 października 2012 r., zgodnie z procedurami przewidzianymi dla uznania typu obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, może być umieszczane na statku lub wprowadzane do obrotu nie dłużej niż do dnia 5 października 2014 r.

3. Wyposażenie morskie: elementy ssących systemów wykrywania dymu, przegrody klasy C, stały system wykrywania gazów węglowodorowych, systemy oznakowania dróg ewakuacyjnych stosowane w zastępstwie przypodłogowych systemów oświetlenia, wyprodukowane przed dniem 30 listopada 2013 r. zgodnie z procedurami przewidzianymi dla uznania typu obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, może być umieszczane na statku lub wprowadzane do obrotu nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2015 r.

4. Wyposażenie morskie: zintegrowany system nawigacyjny, wyprodukowane przed dniem 14 sierpnia 2015 r., zgodnie z procedurami przewidzianymi dla uznania typu obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, może być umieszczane na statku lub wprowadzane do obrotu nie dłużej niż do dnia 14 sierpnia 2017 r.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2013 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 listopada 2013 r. (poz. 1385)

Załącznik 1 (uchylony)

Załącznik 3 Wzór znaku zgodności


1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).

2)    Przepisy niniejszego rozporządzenia dokonują w zakresie swojej regulacji wdrożenia postanowień dyrektywy Rady 96/98/WE z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie wyposażenia statków (Dz. Urz. WE L 46 z 17.02.1997, str. 25, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 3, str. 3, z późn. zm.).

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 107, poz. 889, z 2010 r. Nr 111, poz. 739, z 2011 r. Nr 119, poz. 689 oraz z 2012 r. poz. 1097.