ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie umów oraz informacji o udzielonym finansowym wsparciu

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. poz. 1304) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   wymagany zakres postanowień zawartych w umowach w sprawie stosowania finansowego wsparcia;

2)   zakres informacji, o której mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

2)   finansowym wsparciu — należy przez to rozumieć dofinansowanie wkładu własnego i spłatę części kredytu, o których mowa w art. 2 pkt 8 i 9 ustawy;

3)   umowie — należy przez to rozumieć umowę w sprawie stosowania finansowego wsparcia, o której mowa w art. 17 ustawy, zawieraną pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a instytucją kredytującą.

§ 3. W zakresie rozpatrywania wniosków i rozliczeń finansowych umowa określa co najmniej:

1)   termin, począwszy od którego instytucja kredytująca może rozpocząć przyjmowanie wniosków, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy;

2)   sposób przekazywania do Banku Gospodarstwa Krajowego wniosków o finansowe wsparcie;

3)   sposób rozpatrywania przez Bank Gospodarstwa Krajowego wniosków przekazanych przez instytucję kredytującą;

4)   sposób dokonywania rozliczeń finansowych z tytułu finansowego wsparcia, w szczególności:

a)   występowania przez instytucję kredytującą z wnioskiem o wypłatę z Funduszu Dopłat środków z tytułu finansowego wsparcia,

b)   przekazywania przez Bank Gospodarstwa Krajowego środków z tytułu finansowego wsparcia,

c)   wykonywania rozliczeń przez instytucję kredytującą środków otrzymanych z tytułu finansowego wsparcia,

d)   szczegółowe warunki, tryb i terminy zwrotu finansowego wsparcia przez instytucję kredytującą w przypadkach określonych w ustawie;

5)   przypadki, do jakich może mieć zastosowanie wypłata finansowego wsparcia zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 3 ustawy;

6)   zasady przyznawania środków na realizację finansowego wsparcia w przypadku przekroczenia limitu, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy;

7)   przypadki, w jakich Bank Gospodarstwa Krajowego zwraca nabywcom, za pośrednictwem instytucji kredytującej, wnioski o dofinansowanie wkładu własnego i wnioski o spłatę części kredytu oraz tryb i terminy dokonania takiego zwrotu;

8)   warunki i terminy związane z obowiązkiem zwrotu otrzymanego dofinansowania wkładu własnego, o którym mowa w art. 11 ust. 7 ustawy, oraz zwrotu nadwyżki, o której mowa w art. 13 ust. 4 ustawy;

9)   warunki, tryb i terminy dokonywanego przez nabywcę zwrotu środków, o których mowa w art. 14 ust. 3 oraz art. 15 i 16 ustawy;

10)  formy zabezpieczenia zwrotu finansowego wsparcia, tryb i warunki dochodzenia zwrotu finansowego wsparcia, w zakresie określonym w art. 14-16 ustawy.

§ 4. W zakresie przekazywania danych umowa określa co najmniej:

1)   szczegółowy zakres danych powierzonych przez instytucję kredytującą Bankowi Gospodarstwa Krajowego do przetwarzania w związku z wymogiem prowadzenia ewidencji, o których mowa w art. 9 ust. 2 ustawy;

2)   rodzaj, zakres danych i terminy składania przez instytucje kredytujące informacji prognostycznych planistycznych i sprawozdawczych, niezbędnych do zapewnienia efektywności wykorzystania środków budżetowych oraz do sporządzenia informacji, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy.

§ 5. W pozostałym zakresie umowa określa:

1)   tryb sprawowania przez Bank Gospodarstwa Krajowego kontroli spełnienia określonych w ustawie warunków do zastosowania finansowego wsparcia oraz kontroli zgodności udzielonego finansowego wsparcia z wymogami ustawy oraz postanowieniami umowy;

2)   odpowiedzialność instytucji kredytującej za udzielanie finansowego wsparcia niezgodnie z przepisami ustawy oraz postanowieniami umowy;

3)   tryb stosowania przez Bank Gospodarstwa Krajowego sankcji z tytułu udzielenia finansowego wsparcia niezgodnie z warunkami ustawy i umowy;

4)   warunki i skutki wypowiedzenia umowy;

5)   rodzaj i formę pisemnych oświadczeń i zobowiązań nabywcy, o których mowa w art. 10 ust. 4 ustawy;

6)   zobowiązanie do zawarcia w ofercie kredytów mieszkaniowych informacji o zasadach ubiegania się, za pośrednictwem instytucji kredytującej, o finansowe wsparcie;

7)   zobowiązanie do przekazania kredytobiorcy, wraz z zawarciem umowy kredytu objętego finansowym wsparciem, określonej w załączniku do umowy, informacji pod nazwą „Rządowy program „Mieszkanie dla młodych””, zawierającej:

a)   opis warunków ustawy, na jakich udzielane jest finansowe wsparcie w formie dofinansowania wkładu własnego, o którym mowa w art. 2 pkt 8 ustawy,

b)   informację o możliwości uzyskania przez kredytobiorcę dodatkowego finansowego wsparcia w formie spłaty części kredytu, o której mowa w art. 2 pkt 9 ustawy,

c)   informację o określonych w ustawie zdarzeniach skutkujących koniecznością zwrotu udzielonego kredytobiorcy finansowego wsparcia, w całości lub w części;

8)   inne postanowienia wynikające z charakteru i celu umowy zawieranej pomiędzy stronami.

§ 6. Zakres informacji, jakie Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje stosownie do art. 18 ust. 1 ustawy, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 listopada 2013 r.

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej — budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).