ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 19 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

Na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 i 1448 oraz z 2013 r. poz. 700) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2007 r. Nr 137, poz. 968, z późn. zm. 2) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a)   pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) rozporządzeniu o legalizacji tablic rejestracyjnych — rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz. U. poz. 481);”,

b)   pkt 3b otrzymuje brzmienie:

„3b) rozporządzeniu o wzorze karty zapytania o dane SIS — rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011 r. w sprawie wzorów kart wpisu i wzorów kart zapytania o dane w Systemie Informacyjnym Schengen oraz sposobu ich wypełniania (Dz. U. Nr 237, poz. 1415 oraz z 2013 r. poz. 428);”,

c)   pkt 9a otrzymuje brzmienie:

„9a) innym dokumencie stwierdzającym rejestrację pojazdu — rozumie się przez to inny niż określony w pkt 9 dokument stwierdzający rejestrację pojazdu wydany przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w państwie niebędącym państwem członkowskim;”,

d)   pkt 15 i 16 otrzymują brzmienie:

„15) wniosku o rejestrację, czasową rejestrację albo o wyrejestrowanie — rozumie się przez to odpowiednio wniosek, którego wzór określa załącznik nr 1 albo nr 1a do rozporządzenia o rejestracji pojazdów;

16) decyzji o rejestracji, czasowej rejestracji albo o wyrejestrowaniu pojazdu — rozumie się przez to odpowiednio decyzję, której wzór określa załącznik nr 2a albo nr 2b do rozporządzenia o rejestracji pojazdów;”,

e)   pkt 18 otrzymuje brzmienie:

„18) państwie członkowskim — rozumie się przez to państwo, o którym mowa w art. 2 pkt 63 ustawy;”,

f)   pkt 24 i 25 otrzymują brzmienie:

„24) karcie zapytania o pojazd — rozumie się przez to wypełnioną kartę zapytania o dane SIS, której wzór graficzny jest określony w załączniku nr 16 do rozporządzenia o wzorze karty zapytania o dane SIS, a wzór strukturalny elektronicznej karty zapytania o dane SIS w załączniku nr 18 do tego rozporządzenia;

25) karcie zapytania o dowód rejestracyjny — rozumie się przez to wypełnioną kartę zapytania o dane SIS, której wzór graficzny jest określony w załączniku nr 15 do rozporządzenia o wzorze karty zapytania o dane SIS, a wzór strukturalny elektronicznej karty zapytania o dane SIS w załączniku nr 17 do tego rozporządzenia;”,

g)   uchyla się pkt 26,

h) dodaje się pkt 27 w brzmieniu:

„27) władzy wojskowej — rozumie się przez to władzę, o której mowa w art. 73 ust. 2a ustawy.”;

2)   w § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Katalog jest materiałem porównawczym służącym do weryfikacji danych technicznych pojazdu z danymi technicznymi określonymi w dokumentach przedstawionych do rejestracji pojazdu.”;

3)   w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) w § 1:

— w ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) wydaje:

a)   za pisemnym potwierdzeniem właściciela pojazdu w części „B” decyzji o rejestracji pojazdu określonej w załączniku nr 2a do rozporządzenia o rejestracji pojazdów — dowód rejestracyjny, kartę pojazdu oraz jeden egzemplarz decyzji o rejestracji pojazdu albo

b)   za pisemnym potwierdzeniem właściciela pojazdu w części „B” decyzji o rejestracji pojazdu określonej w załączniku nr 2b do rozporządzenia o rejestracji pojazdu — dowód rejestracyjny oraz jeden egzemplarz decyzji o rejestracji pojazdu, a kopię wydanej decyzji przesyła, w przypadku rejestracji pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 2a ustawy, do władzy wojskowej;”,

— ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku pierwszej rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nowego pojazdu organ rejestrujący wykonuje kserokopię dokumentu, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 3 ustawy, na podstawie którego wpisuje dane techniczne pojazdu, po czym dokument ten zwraca właścicielowi pojazdu.”,

— w ust. 7:

— — pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3) zamieszcza na dowodzie odprawy celnej przywozowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej adnotację o treści: „Pojazd zarejestrowany, Nr rej. ..., data ...”, wpisując numer rejestracyjny i datę rejestracji, oraz przystawia pieczątkę organu rejestrującego, wykonuje kserokopię tego dokumentu, a dokument zwraca właścicielowi pojazdu, albo

4) sprawdza zamieszczenie na dowodzie własności pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej odpowiedniej adnotacji potwierdzającej spełnienie formalności celnych w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 8 lit. b rozporządzenia;”,

— — uchyla się pkt 5,

— w ust. 7a po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) przyjmuje do depozytu zagraniczny dowód rejestracyjny lub inny dokument stwierdzający rejestrację pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 2a ustawy;”,

— w ust. 8 uchyla się pkt 3,

b)   w § 2:

— w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) wydaje:

a)   za pisemnym potwierdzeniem właściciela pojazdu w części „B” decyzji o czasowej rejestracji pojazdu określonej w załączniku nr 2a do rozporządzenia o rejestracji pojazdów — pozwolenie czasowe, nalepkę kontrolną, zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne oraz jeden egzemplarz decyzji o czasowej rejestracji pojazdu albo

b)   za pisemnym potwierdzeniem właściciela pojazdu w części „B” decyzji o czasowej rejestracji pojazdu określonej w załączniku nr 2b do rozporządzenia o rejestracji pojazdów — pozwolenie czasowe, nalepkę kontrolną, zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne oraz jeden egzemplarz decyzji o czasowej rejestracji pojazdu, a kopię wydanej decyzji przesyła, w przypadku rejestracji czasowej pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 2a ustawy, do władzy wojskowej.”,

— w ust. 6 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„W przypadku czasowej rejestracji pojazdu na wniosek jednostki, o której mowa w art. 74 ust. 2 pkt 3 ustawy — w celu umożliwienia odpowiednich badań — organ rejestrujący wydaje pozwolenie czasowe do wielokrotnego stosowania i zalegalizowane tymczasowe tablice (tablicę) rejestracyjne badawcze, dokonując:”,

c)   w § 5:

— w ust. 1 pkt 5a otrzymuje brzmienie:

„5a) dokonuje w dowodzie rejestracyjnym adnotacji o treści: „zgłoszono zmianę danych” i zwraca właścicielowi dowód rejestracyjny do czasu wydania nowego dowodu rejestracyjnego;”,

— w ust. 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) zamieszcza w dowodzie odprawy celnej przywozowej podwozia, ramy lub pojazdu, z którego pochodzi podwozie lub rama, jeżeli pojazd, podwozie lub rama zostały sprowadzone z terytorium państwa niebę-dącego państwem członkowskim Unii Europejskiej, adnotację o treści: „Podwozie/ramę zamontowano do pojazdu o Nr rej. ..., data ...”, wpisując numer rejestracyjny i datę zawiadomienia organu o wymianie podwozia lub ramy, oraz przystawia pieczątkę organu rejestrującego, wykonuje kserokopię tego dokumentu, po czym dokument zwraca właścicielowi pojazdu albo”,

d)   w § 6 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) wydaje:

a)   za pisemnym potwierdzeniem właściciela pojazdu w części „B” decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu określonej w załączniku nr 2a do rozporządzenia o rejestracji pojazdów -jeden egzemplarz tej decyzji albo

b)   za pisemnym potwierdzeniem właściciela pojazdu w części „B” decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu określonej w załączniku nr 2b do rozporządzenia o rejestracji pojazdów -jeden egzemplarz tej decyzji, a kopię wydanej decyzji przesyła do władzy wojskowej;”,

e)   § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. W przypadku złożenia wniosku przez właściciela pojazdu o wydanie dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na kolejne wpisy terminów następnego badania technicznego, organ rejestrujący:

1)   przyjmuje i unieważnia dotychczasowy dowód rejestracyjny, jeżeli upłynął termin następnego badania technicznego pojazdu, a jeżeli właściciel pojazdu wnioskuje o wydanie pozwolenia czasowego, zgodnie z art. 74 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy, wydaje to pozwolenie;

2)   zwraca dotychczasowy dowód rejestracyjny właścicielowi pojazdu do czasu wydania nowego dowodu rejestracyjnego, jeżeli nie upłynął termin następnego badania technicznego, chyba że właściciel pojazdu wnioskuje o wydanie pozwolenia czasowego zgodnie z art. 74 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy, wówczas organ rejestrujący przyjmuje i unieważnia dotychczasowy dowód rejestracyjny;

3)   zamawia spersonalizowany dowód rejestracyjny;

4)   zamieszcza termin następnego badania technicznego na podstawie wpisu w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym, jeżeli termin ten nie upłynął, albo na podstawie przedstawionego zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli termin ten upłynął;

5)   przyjmuje i unieważnia dotychczasowy dowód rejestracyjny, o którym mowa w pkt 2, jeżeli został zwrócony właścicielowi pojazdu do czasu wydania nowego dowodu rejestracyjnego.”,

f)   po § 10b dodaje się § 10c w brzmieniu:

„§ 10c. W przypadku wniosku o wydanie pozwolenia czasowego, dowodu rejestracyjnego lub tablic rejestracyjnych, o których mowa w § 8, 9, 10, lOb instrukcji, dla pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 2a ustawy, organ rejestrujący wydaje je właścicielowi pojazdu.”,

g)   w § 11:

— w ust. 2:

— — w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) za kodem C.1.1 — imię i nazwisko lub nazwę posiadacza dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego (dane jednego podmiotu); za kodem tym wpisuje się jeden z następujących podmiotów:

—  właściciela pojazdu, który o rejestrację pojazdu wnioskował na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy,

—  zakład lub wydzieloną jednostkę organizacyjną, których kierownik wnioskuje o rejestrację pojazdu na podstawie art. 73 ust. 2 ustawy, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa wielozakładowego lub innego podmiotu,

—  właściciela pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 2a ustawy,

—  właściciela pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 4 ustawy,

—  podmiot polski, któremu pojazd został powierzony przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną, wnioskujący o rejestrację pojazdu na podstawie art. 73 ust. 5 ustawy,

—  użytkownika pojazdu użytkowanego w drodze umowy leasingu, o rejestrację którego wnioskuje leasingodawca (właściciel pojazdu),”,

— — pkt 12 i 13 otrzymują brzmienie:

„12) w rubryce przy kodzie J - wpisuje się kategorię pojazdu na podstawie dokumentu, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 3 ustawy, jeżeli jest wymagany, albo na podstawie dowodu rejestracyjnego, jeżeli zawiera kod J z informacją o kategorii pojazdu;

13) w rubryce przy kodzie K - wpisuje się numer świadectwa homologacji typu WE albo numer świadectwa homologacji typu pojazdu, jeżeli występuje, określony na podstawie świadectwa zgodności WE albo świadectwa zgodności albo na podstawie dowodu rejestracyjnego, jeżeli zawiera kod K z informacją o numerze świadectwa homologacji typu WE albo numerze świadectwa homologacji typu pojazdu;”,

— — pkt 19 otrzymuje brzmienie:

„19) w rubryce przy kodzie P.3 - wpisuje się rodzaj paliwa lub źródło mocy, stosując skróty określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia, przedzielone ukośnikiem, jeżeli występuje więcej niż jeden rodzaj paliwa lub źródło mocy;”,

— — pkt 21 otrzymuje brzmienie:

„21) w rubryce przy kodzie S.1 - wpisuje się jednoznacznie określoną liczbę miejsc siedzących w pojeździe, włączając siedzenie kierowcy; w przypadku motocykla, który może być użytkowany z wózkiem bocznym, wpisuje się liczbę miejsc siedzących łącznie z miejscem siedzącym w wózku bocznym;”,

— — w pkt 30:

— — —lit. s otrzymuje brzmienie:

„s) „POBYT DO DNIA ...” — podając datę, do której wydany cudzoziemcowi dokument uprawnia go do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie:

— wizy Schengen lub wizy krajowej,

— karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony,

dotyczy pojazdu rejestrowanego na wniosek cudzoziemca,”,

— — —po lit. s dodaje się lit. sa w brzmieniu:

„sa) „POBYT” — dokonywana na podstawie:

— zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej,

— karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,

— dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej,

— karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,

— karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, nadaniem statusu uchodźcy, udzieleniem ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany,

dotyczy pojazdu rejestrowanego na wniosek cudzoziemca,”,

— — — lit. z otrzymuje brzmienie:

„z) „(V.9) poziom emisji spalin — Euro ...” — wpisując przy pierwszej rejestracji pojazdu poziom emisji spalin na podstawie dokumentów, o których mowa w § 1 pkt 1 załącznika nr 2a do rozporządzenia, albo na wniosek właściciela pojazdu, w przypadku pojazdu uprzednio rejestrowanego — na podstawie wytycznych określonych w § 1 pkt 2 załącznika nr 2a do rozporządzenia; dotyczy samochodów osobowych, samochodów ciężarowych, samochodów specjalnych, ciągników samochodowych oraz autobusów,”,

— — —dodaje się lit. zd-zf w brzmieniu:

„zd) „(P.2) .../...”- przed ukośnikiem wpisując maksymalną moc netto silnika wyrażoną w kW, a po ukośniku maksymalną moc znamionową silnika elektrycznego wyrażoną w kW, przy pierwszej rejestracji pojazdu albo na wniosek właściciela pojazdu, w przypadku pojazdu uprzednio rejestrowanego — na podstawie dokumentów, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 3 ustawy; dotyczy pojazdu hybrydowego,

ze) „WÓZEK BOCZNY” — dotyczy motocykla, który może być użytkowany z wózkiem bocznym, dla którego przy kodzie S.1 w dowodzie rejestracyjnym wpisano liczbę miejsc siedzących łącznie z miejscem siedzącym w wózku bocznym,

zf) „REJESTRACJA — art. 73 ust. 2a ustawy” — dotyczy pojazdu rejestrowanego na wniosek władzy wojskowej.”,

— ust. 2c otrzymuje brzmienie:

„2c. Organ rejestrujący, wypełniając rubryki „RODZAJ POJAZDU” i „PRZEZNACZENIE” w pozwoleniu czasowym, wpisuje, w przypadku czasowej rejestracji pojazdu niekompletnego, o którym mowa w art. 2 pkt 67 ustawy, rodzaj pojazdu stosownie do kategorii pojazdu, o której mowa w art. 2 pkt 60 ustawy. W takim przypadku w pozwoleniu czasowym nie wpisuje się informacji o przeznaczeniu pojazdu.”;

4) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) pojazdu nowego z dołączonym dokumentem, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 3 ustawy, weryfikuje dane pojazdu z danymi uzyskanymi od producenta lub upoważnionego przedstawiciela, o którym mowa w art. 70n ust. 2 ustawy, lub od właściwego organu, w zakresie:

a)   wydanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

—  świadectw homologacji typu pojazdu,

—  decyzji o uznaniu świadectwa homologacji typu pojazdu,

—  świadectw homologacji typu WE pojazdu,

—  zezwoleń na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji,

—  dopuszczenia jednostkowego pojazdu,

—  decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu,

—  świadectw dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu,

b)   wydanych w państwie członkowskim innym niż Rzeczpospolita Polska świadectw homologacji typu WE pojazdu albo świadectw dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu;”,

b)   uchyla się pkt 2,

c)   pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) pojazdu marki „SAM” weryfikuje dane zawarte w dopuszczeniu jednostkowym pojazdu, o którym mowa w § 2 ust. 10 pkt 4 rozporządzenia o rejestracji pojazdów, albo w zaświadczeniu o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu;”;

5)   załącznik nr 2a do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

6)   w załączniku nr 4 do rozporządzenia:

a)   tabela nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia,

b)   objaśnienia pod tabelami otrzymują brzmienie:

„Objaśnienia:

* Pojazd, który na podstawie dokumentu, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 3 ustawy, albo wyciągu ze świadectwa homologacji albo zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, zakwalifikowano do danego podrodzaju pojazdu lub przeznaczenia nieokreślonego w zasadniczym podziale.

** Dla ciągników rolniczych i przyczep homologowanych przed dniem 6 stycznia 2006 r. mogą być nieokreślone kategorie homologacyjne.

*** Dotyczy wyłącznie pojazdu wchodzącego w skład kolejki turystycznej, o której mowa w art. 2 pkt 49a ustawy.”.

§ 2. Do dnia 31 grudnia 2013 r. adnotacje: „VAT — ...”, „PIT — ...” oraz „CIT — ...” w dowodzie rejestracyjnym są dokonywane poprzez wpisanie w rubryce „ADNOTACJE URZĘDOWE” skrótu:

1)   „VAT — ...” oraz odpowiedniego pkt od 1 do 4, dla pojazdów spełniających wymagania określone w art. 3 ust. 2 pkt 1-4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 247, poz. 1652, z późn. zm. 3) );

2)   „PIT — ...”, „CIT — ...” oraz odpowiedniego pkt od 1 do 4, dla pojazdów spełniających wymagania określone w art. 7 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 102, poz. 585 oraz z 2012 r. poz. 1456).

§ 3.1. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do przedkładanych organowi rejestrującemu dokumentów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 4 i 6 ustawy z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1448 oraz z 2013 r. poz. 700), oraz dokumentów wydanych na podstawie świadectw homologacji typu i decyzji zwalniających z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji typu, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 i 3 tej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2013 r., z wyjątkiem: § 1 pkt 1 lit. a, b, d, f i h, pkt 3 lit. a tiret pierwsze i czwarte, lit. b tiret pierwsze, lit. c tiret pierwsze, lit. d-f, lit. g tiret pierwsze podwójne tiret pierwsze, podwójne tiret trzecie, podwójne tiret czwarte i podwójne tiret piąte, które wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 czerwca 2013 r. (poz. 711)

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 121, poz. 1003 oraz z 2011 r. Nr 36, poz. 182 i Nr 294, poz. 1737.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r.Nr102, poz. 585, z 2012 r. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 35.