ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 19 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów

Na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 i 1448 oraz z 2013 r. poz. 700) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322, z późn. zm. 2) ) wprowadza się następujące zmiany:

1)   w § 1 w ust. 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) państwie członkowskim — rozumie się przez to państwo, o którym mowa w art. 2 pkt 63 ustawy;”;

2)   w § 2:

a)   w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) tablice (tablicę) rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany; w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych lub konieczności zwrotu tych tablic do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony, właściciel pojazdu zamiast tablic rejestracyjnych dołącza stosowne oświadczenie — oświadczenie może być złożone na wniosku o rejestrację.”,

b)   ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W przypadku zgłoszenia do pierwszej rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nowego pojazdu do wniosku o rejestrację dołącza się jeden z dokumentów, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 3 ustawy.”,

c)   w ust. 9 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zaświadczenie z przeprowadzonego badania pojazdu zabytkowego co do zgodności z warunkami technicznymi, o którym mowa w art. 81 ust. 11a ustawy, oraz protokół oceny stanu technicznego pojazdu zabytkowego.”,

d)   w ust. 10 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dopuszczenie jednostkowe pojazdu, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 3 ustawy.”,

e)   po ust. 14 dodaje się ust. 14a w brzmieniu:

„14a. Wzór wniosku o rejestrację albo wyrejestrowanie pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 2a ustawy, określa załącznik nr 1a do rozporządzenia.”,

f) dodaje się ust. 17 w brzmieniu:

„17. Wzór decyzji o rejestracji, czasowej rejestracji dokonanej zgodnie z art. 74 ust. 2 pkt 1 ustawy albo wyrejestrowaniu pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 2a ustawy, określa załącznik nr 2b do rozporządzenia.”;

3)   § 3b otrzymuje brzmienie:

„§ 3b. Przepisów § 3 ust. 3 i § 3a nie stosuje się do dowodów rejestracyjnych i pojazdów z Konfederacji Szwajcarskiej.”;

4)   w § 4 po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu:

„2b. W kopii dowodu własności, o której mowa w ust. 2a, informacja o cenie pojazdu może być przekreślona w sposób uniemożliwiający jej odczytanie.”;

5)   w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przepis ust. 1 nie dotyczy:

1)   dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego w zakresie zawierającym oznaczenia kodów zastosowanych w tym dowodzie, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2)   świadectwa zgodności WE albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu.”;

6)   w § 8 uchyla się ust. 2;

7)   w § 10:

a)   w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) sprawdzeniu terminu następnego badania technicznego pojazdu w centralnej ewidencji pojazdów, o której mowa w art. 80a ustawy, a w przypadku braku informacji w tej ewidencji, po przedstawieniu wyciągu z rejestru badań technicznych pojazdów prowadzonego przez stację kontroli pojazdów, określającego termin następnego badania technicznego pojazdu;”,

b)   w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) sprawdzeniu terminu następnego badania technicznego pojazdu w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, jeżeli nie jest on możliwy do odczytania — w centralnej ewidencji pojazdów, o której mowa w art. 80a ustawy, a w przypadku braku informacji w tej ewidencji, po przedstawieniu wyciągu z rejestru badań technicznych pojazdów prowadzonego przez stację kontroli pojazdów, określającego termin następnego badania technicznego pojazdu.”;

8)   w § 14 w ust. 1 w pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli podwozie lub rama zostały sprowadzone z terytorium państwa nie-będącego państwem członkowskim Unii Europejskiej,”;

9)   po § 14 dodaje się § 14a w brzmieniu:

„§ 14a. W przypadku zmiany właściwości miejscowej organu rejestrującego wynikającej ze zmiany granic powiatu lub miasta na prawach powiatu, dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne i nalepki kontrolne wydane przez ten organ przed dniem wejścia w życie tej zmiany zachowują ważność do czasu wydania nowego dowodu rejestracyjnego.”;

10)  w § 15 w ust. 1 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) dokument potwierdzający wycofanie pojazdu z obrotu, w przypadku, o którym mowa w art. 70g ust. 2 ustawy, albo dokument potwierdzający odkupienie pojazdu wycofanego z obrotu, w przypadku, o którym mowa w art. 70g ust. 3 ustawy, albo kopię decyzji administracyjnej, o której mowa w art. 70g ust. 4 ustawy, poświadczoną przez organ ją wydający.”;

11)  w § 15f uchyla się pkt 2;

12)  § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. 1. Tablice ze względu na wielkość dzielą się na:

1) samochodowe (jednorzędowe i dwurzędowe) — do oznaczania wszystkich rodzajów pojazdów, z wyjątkiem motocykli, ciągników rolniczych motorowerów i pojazdów rodzaju „samochodowy inny” (kategorii L6e i L7e);

2)   motocyklowe (dwurzędowe) — do oznaczania motocykli, ciągników rolniczych oraz pojazdów rodzaju „samochodowy inny” (kategorii L6e i L7e);

3)   motorowerowe (dwurzędowe) — do oznaczania motorowerów.

2. Dla ciągnika rolniczego mogą być stosowane tablice samochodowe, jeżeli ciągnik rolniczy posiada odpowiadające takiej tablicy miejsce konstrukcyjnie przeznaczone do jej umieszczenia.

3. Dla ciągnika rolniczego, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h, pojazdu wolnobieżnego oraz przyczepy (przyczep) dostosowanej do przewozu osób, wchodzących w skład kolejki turystycznej, o której mowa w art. 2 pkt 49a ustawy, w zależności od miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczenia tablic, mogą być stosowane, ze względu na wielkość, tablice samochodowe lub motocyklowe.

4. Dla pojazdu rodzaju „samochodowy inny” będącego pojazdem trzykołowym lub czterokołowym, wyposażonym w nadwozie, mogą być stosowane tablice samochodowe, jeżeli pojazd ten posiada odpowiadające tym tablicom miejsce konstrukcyjnie przeznaczone do ich umieszczenia.

5. Dla motoroweru zgłoszonego do rejestracji jako pojazd zabytkowy mogą być stosowane tablice motorowerowe albo tablice motocyklowe zabytkowe, jeżeli motorower posiada odpowiadające tym tablicom miejsce konstrukcyjnie przeznaczone do ich umieszczenia.”;

13)  w § 22 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. W przypadku podziału powiatu, dla którego określono wyróżniki dla tablic rejestracyjnych, właściwe po tym podziale organy rejestrujące, do czasu określenia nowych wyróżników, stosują dotychczasowe wyróżniki, po uzgodnieniu przez te organy podziału niewykorzystanych pojemności rejestracyjnych.”;

14)  w § 34 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Na samochodzie osobowym i czterokołowcu wyposażonym w nadwozie, tablicę, o której mowa w art. 55 ust. 1 ustawy, umieszcza się pionowo na dachu prostopadle do osi podłużnej pojazdu.

3. Motocykl, motorower i czterokołowiec oznacza się tablicą, o której mowa w art. 55 ust. 1 ustawy, umieszczoną z tyłu pojazdu.”;

15)   po § 37 dodaje się § 37a w brzmieniu:

„§ 37a. 1. Na pojeździe samochodowym kierowanym przez kierowcę w okresie pierwszych 8 miesięcy okresu próbnego, o którym mowa w art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późn. zm. 3) ), okrągłą nalepkę barwy białej z zielonym symbolem liścia klonowego umieszcza się na przedniej i tylnej szybie pojazdu, w prawym górnym rogu.

2. W przypadku pojazdu samochodowego konstrukcyjnie nieposiadającego szyby tylnej lub przedniej nalepkę, o której mowa w ust. 1, umieszcza się odpowiednio z tyłu lub z przodu na nadwoziu pojazdu.

3. W przypadku oznaczenia pojazdu nalepką, o której mowa w § 37 ust. 2, i nalepką, o której mowa w ust. 1, nalepki te na przedniej szybie pojazdu umieszcza się obok siebie.”;

16)  uchyla się § 38;

17)  § 39 otrzymuje brzmienie:

„§ 39. Wzory oznaczeń pojazdów, o których mowa w § 32-37a, a także ich opis, określa załącznik nr 10 do rozporządzenia.”;

18)  po załączniku nr 1 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 1a do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

19)  po załączniku nr 2a do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 2b do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

20)  w załączniku nr 3 do rozporządzenia w części zatytułowanej „Oznaczenia kodów zastosowanych we wzorze dowodu rejestracyjnego” uchyla się odnośniki;

21)  w załączniku nr 4 do rozporządzenia w części zatytułowanej „Oznaczenia kodów zastosowanych we wzorze pozwolenia czasowego” uchyla się odnośniki;

22)  w załączniku nr 7 do rozporządzenia w tabeli „Wyróżniki województw i powiatów dla tablic rejestracyjnych pojazdów” w lp. 15 w rubryce dotyczącej miasta „Poznań” w kolumnie 5 po literze „O” dodaje się przecinek i literę „Y”;

23)  w załączniku nr 8 do rozporządzenia:

a)   pkt 2.4 otrzymuje brzmienie:

„2.4. Tablice samochodowe wykonuje się w kompletach, natomiast tablice motocyklowe, motorowerowe oraz tablice przeznaczone do oznaczania przyczep -jako tablice pojedyncze. Tablice samochodowe dla ciągników rolniczych mogą być wykonane jako tablice pojedyncze. Tablice motocyklowe i motorowerowe mogą być wykonane w kompletach do oznaczania odpowiednio motocykli trójkołowych i pojazdów samochodowych posiadających homologację według wymagań określonych w przepisach o homologacji pojazdów dla pojazdów kategorii L5 oraz do motorowerów trójkołowych i pojazdów samochodowych posiadających homologację według wymagań określonych w przepisach o homologacji pojazdów dla pojazdów kategorii L2.”,

b)   rysunek nr 53b otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;

24)  w załączniku nr 10 do rozporządzenia dodaje się pkt 13 w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2013 r., z wyjątkiem:

1)   § 1 pkt 22, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;

2)   § 1 pkt 2 lit. a, e i f, pkt 4, 6, 7, 9, 12-14, 18-21 i 23, które wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia;

3)   § 1 pkt 15, 17 i 24, które wchodzą w życie z dniem 4 stycznia 2016 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministera Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 czerwca 2013 r. (poz. 710)

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 74, poz. 634, z 2010 r. Nr 14, poz. 72 oraz z 2011 r. Nr 36, poz. 183.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 92, poz. 530, Nr 106, poz. 622, Nr 205, poz. 1210, Nr 227, poz. 1367 i Nr 244, poz. 1454, z 2012 r. poz. 113 oraz z 2013 r. poz. 82, 657 i 700.