ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie wykroczeń, za które inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

Na podstawie art. 95 § 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. — Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) zakres wykroczeń, za które inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego, zwani dalej „inspektorami”, są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego;

2) warunki i sposób wydawania inspektorom upoważnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

§ 2. Inspektorzy są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367 i Nr 244, poz. 1454).

§ 3. 1. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego wydaje Główny Inspektor Transportu Drogowego.

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) oznaczenie organu wydającego upoważnienie;

2) datę wydania i termin ważności upoważnienia;

3) numer upoważnienia;

4) powołanie podstawy prawnej;

5) imię, nazwisko i stanowisko służbowe upoważnionego inspektora;

6) oznaczenie właściwego inspektoratu transportu drogowego, w którym jest zatrudniony upoważniony inspektor;

7) numer służbowy upoważnionego inspektora i numer legitymacji służbowej;

8) wskazanie wykroczeń, za które inspektor jest upoważniony do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego;

9) wskazanie obszaru, na którym upoważnienie obowiązuje;

10) odwzorowanie pieczęci okrągłej organu wydającego;

11) podpis (faksymile) Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Mnistrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 214, poz. 1344 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1307 i Nr 225, poz. 1466 oraz z 2011 r. Nr 217, poz. 1280, Nr 240, poz. 1431 i Nr 244, poz. 1454.