ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1265, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   wzór zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz wypisu z tego zezwolenia;

2)   wzór licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym oraz wypisu z tej licencji;

3)   wzór licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz wypisu z tej licencji;

4)   wzór licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką;

5)   wzór licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy;

6)   rodzaje zabezpieczeń licencji wspólnotowej.

§ 2. Wzór zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego określa się w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. Określa się następujące wzory licencji:

1)   na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym — w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

2)   na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą — w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

3)   na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką — w załączniku nr 4 do rozporządzenia;

4)   na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy — w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

§ 4. Określa się następujące wzory wypisów:

1)   z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego — w załączniku nr 6 do rozporządzenia;

2)   z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym — w załączniku nr 7 do rozporządzenia;

3)   z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą — w załączniku nr 8 do rozporządzenia.

§ 5. Licencja wspólnotowa jest zabezpieczona przez:

1)   włókna aktywne w świetle ultrafioletowym;

2)   mikrodruk;

3)   podwójną numerację: numer seryjny i numer wydania;

4)   wzór tła z drukowanym drobnym giloszem i drukiem irysowym;

5)   wyczuwalne w dotyku litery, symbole lub wzory.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 sierpnia 2013 r. 3)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. (poz. 713)

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Mnistrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 567 i 628.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych licencji (Dz. U. Nr 153, poz. 1612), które zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (Dz. U. poz. 567) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.