ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie, zmianę i uznanie świadectwa homologacji

Na podstawie art. 70zm ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 i 1448 oraz z 2013 r. poz. 700) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wysokość opłat za:

1)   wydanie i zmianę świadectwa homologacji typu;

2)   uznanie świadectwa homologacji typu pojazdu dla pojazdów produkowanych w małych seriach;

3)   uznanie świadectwa homologacji typu pojazdu, o której mowa w art. 70j ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2. 1. Wysokość opłaty za wydanie świadectwa homologacji typu:

1)   WE pojazdu oraz typu pojazdu — wynosi 1600 zł;

2)   WE przedmiotu wyposażenia lub części — wynosi 400 zł;

3)   EKG ONZ — wynosi 400 zł.

2. Wysokość opłaty za zmianę świadectwa homologacji typu:

1)   WE pojazdu oraz typu pojazdu — wynosi 400 zł;

2)   WE przedmiotu wyposażenia lub części — wynosi 200 zł;

3)   EKG ONZ — wynosi 200 zł.

§ 3. Wysokość opłaty za uznanie świadectwa homologacji typu pojazdu dla pojazdów produkowanych w małych seriach wynosi 350 zł.

§ 4. Wysokość opłaty za uznanie świadectwa homologacji typu pojazdu, o której mowa w art. 70j ust. 4 ustawy, wynosi 350 zł.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2013 r. 2)


1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Mnistrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Mnistra Infrastruktury z dnia 12 czerwca 2005 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie i zmianę świadectwa homologacji (Dz. U. Nr 110, poz. 930), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.