ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep oraz typu ich przedmiotów wyposażenia lub części 2)

Na podstawie art. 70zm ust. 1 pkt 1-10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa dla ciągników rolniczych i przyczep oraz typu ich przedmiotów wyposażenia lub części:

1)   zakres wymagań technicznych obowiązujących w procedurach homologacji typu oraz szczegółowy sposób przeprowadzania tych procedur;

2)   wymagania alternatywne dotyczące przedmiotów wyposażenia lub części, stosowane w procedurze homologacji pojazdów produkowanych w małych seriach;

3)   limity pojazdów kwalifikowanych do małej serii;

4)   szczegółowe czynności organów w procedurach homologacji typu;

5)   istotne cechy różnicujące kategorię, typ, wariant lub wersję pojazdu;

6)   warunki i sposób wyboru pojazdów, przedmiotów wyposażenia lub części, o których mowa w art. 70z ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym, zwanej dalej „ustawą”;

7)   zakres i sposób przeprowadzania:

a)   badań homologacyjnych

b)   kontroli zgodności produkcji;

8)   wzory dokumentów związanych z homologacją typu oraz szczegółowe wymagania dla dokumentów, o których mowa w art. 70h ust. 5 i art. 70z ust. 2 ustawy, w zależności od procedury homologacji typu;

9)   wzór i opis znaku homologacji typu przedmiotu wyposażenia lub części;

10)  terminy ważności świadectw zgodności WE lub świadectw zgodności.

§ 2. 1. Zakres wymagań technicznych obowiązujących w procedurach homologacji typu:

1)   WE pojazdu w odniesieniu do pojazdów kategorii T1, T2, T3, T4.3 — określa tabela 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia;

2)   pojazdu w odniesieniu do pojazdów kategorii T4.1, T4.2, T4.3, T5, R, C — określają tabele 2 i 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia;

3)   WE przedmiotu wyposażenia lub części oraz typu EKG ONZ — określają odpowiednio przepisy stanowiące podstawę do wydania świadectwa homologacji typu WE przedmiotu wyposażenia lub części oraz świadectwa homologacji typu EKG ONZ.

2. Wymagania równoważne w ramach procedury homologacji typu WE pojazdu oraz typu pojazdu określają tabele 4-6 załącznika nr 1 do rozporządzenia.

3. Wymagania alternatywne dotyczące przedmiotów wyposażenia lub części, stosowane w procedurze homologacji pojazdów kategorii T i C produkowanych w małych seriach, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. Limity pojazdów kwalifikowanych do małej serii stosowane w procedurze homologacji typu WE pojazdu oraz typu pojazdu określa część A załącznika V do dyrektywy 2003/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych lub leśnych ich przyczep i wymiennych holowanych maszyn, łącznie z ich układami, częściami i oddzielnymi zespołami technicznymi oraz uchylającej dyrektywę 74/150/EWG (Dz. Urz. WE L 171 z 09.07.2003, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 31, str. 311), zwanej dalej „dyrektywą”.

§ 4. 1. W przypadku wniosku producenta o wydanie albo zmianę świadectwa homologacji typu, o którym mowa w art. 70h ust. 3 ustawy, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego 4 ) sprawdza:

1)   kompletność złożonych dokumentów, zgodnie z wykazem wymaganych dokumentów określonym w art. 70h ust. 5 ustawy;

2)   zgodność informacji zawartych we wniosku o wydanie albo zmianę świadectwa homologacji typu z załączonymi do niego dokumentami, pod kątem prawidłowego określenia danych dotyczących marki i typu pojazdu albo typu przedmiotu wyposażenia lub części;

3)   czy wniosek o wydanie albo zmianę świadectwa homologacji typu został podpisany przez producenta;

4)   prawidłowość przygotowania dokumentu informacyjnego pod kątem zastosowania odpowiedniego wzoru wymaganego w zależności od rodzaju procedury homologacji typu WE pojazdu albo homologacji typu pojazdu;

5)   czy dokumenty potwierdzające przeprowadzenie badań homologacyjnych typu pojazdu albo typu przedmiotu wyposażenia lub części, objętego wnioskiem, zostały wydane:

a)   przez jednostkę uprawnioną do ich przeprowadzenia, zgodnie z zakresem udzielonego uprawnienia, o którym mowa w art. 70y ust. 2 ustawy,

b)   przez kierownika jednostki uprawnionej albo osobę przez niego upoważnioną,

c)   zgodnie z przepisami § 6 ust. 5-9.

2. Przy wydawaniu, zmianie, odmowie wydania albo cofnięciu świadectwa homologacji typu Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego stosuje:

1)   wzór świadectwa homologacji typu WE pojazdu określony w rozdziale C załącznika II do dyrektywy;

2)   wzory świadectw homologacji typu EKG ONZ określone w regulaminach wskazanych w tabeli 5 załącznika nr 1 do rozporządzenia.

3. Świadectwo homologacji typu WE pojazdu, świadectwo homologacji typu pojazdu oraz świadectwo homologacji typu WE przedmiotu wyposażenia lub części powinno mieć numer nadany w sposób określony w dodatku 1 rozdziału C załącznika II do dyrektywy, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W przypadku świadectw homologacji typu pojazdu w sekcji 1 numeru tego świadectwa należy wpisać duże litery „PL” oraz pominąć w tym numerze sekcję 2 i 3; nie dotyczy świadectw homologacji typu pojazdu w odniesieniu do pojazdów produkowanych w małych seriach.

5. W przypadku zmian w pakiecie informacyjnym do świadectwa homologacji typu WE pojazdu albo świadectwa homologacji typu pojazdu przy nadawaniu numeru tego świadectwa po numerze zmiany, który nie ulega zmianie, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego) dodaje następujące oznaczenie, w zależności od liczby udzielonych do tej pory zmian:

1)   „Revision 1, 2, 3 ...” albo skrót „Rev. 1, 2, 3, ....” — w przypadku świadectw homologacji typu WE pojazdu,

2)   „Rewizja 1, 2, 3 ...” albo skrót „Rew. 1, 2, 3 ...” — w przypadku świadectw homologacji typu pojazdu — z zastrzeżeniem ust. 6.

6. W przypadku gdy w ramach procedury homologacji typu WE pojazdu albo procedury homologacji typu pojazdu, poza zmianami, o których mowa w ust. 5:

1)   były wymagane dalsze kontrole lub badania,

2)   uległy zmianie dane albo informacje zawarte w świadectwie homologacji typu WE albo świadectwie homologacji typu pojazdu, z wyjątkiem załączników,

3)   weszły w życie nowe wymagania obowiązujące dla typu pojazdu podlegającego procedurze homologacji

— przy wydaniu zmiany do świadectwa homologacji typu WE pojazdu albo świadectwa homologacji typu pojazdu w sekcji 4 numeru tego świadectwa Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego określa numer zmiany zgodny z liczbą kolejnych udzielonych już zmian.

7. Świadectwo homologacji typu EKG ONZ powinno mieć numer nadany w sposób określony w regulaminach wskazanych w tabelach 2, 3 i 5 załącznika nr 1 do rozporządzenia.

8. Wykaz świadectw homologacji typu WE przedmiotu wyposażenia lub części oraz wykaz świadectw homologacji typu EKG ONZ, o których mowa w art. 70v ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 2 ustawy, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego sporządza w języku angielskim, według wzoru określonego w załączniku VI do dyrektywy. Jeżeli wykaz dotyczy świadectw homologacji typu EKG ONZ, należy to zaznaczyć w tym wykazie.

§ 5. Istotne cechy różnicujące kategorię, typ, wariant lub wersję pojazdu określa rozdział A część B załącznika II do dyrektywy.

§ 6. 1. Jednostka uprawniona przeprowadza badania homologacyjne typu WE pojazdu albo typu pojazdu w zakresie i w sposób, które w zależności od stopnia kompletacji pojazdu określa:

1)   w przypadku homologacji typu WE pojazdu oraz typu pojazdu — część A załącznika nr 3 do rozporządzenia;

2)   w przypadku homologacji typu WE pojazdu oraz typu pojazdu, w odniesieniu do kolejnego etapu kompletacji pojazdu — część B załącznika nr 3 do rozporządzenia.

2. Zakres i sposób przeprowadzania badań homologacyjnych typu w procedurze homologacji pojazdów produkowanych w małych seriach, w odniesieniu do których zastosowano wymagania alternatywne, określa część C załącznika nr 3 do rozporządzenia.

3. Zakres i sposób przeprowadzania badań homologacyjnych typu WE przedmiotu wyposażenia lub części i badań homologacyjnych typu EKG ONZ oraz warunki i sposób wyboru przedmiotów wyposażenia lub części, o których mowa w art. 70z ust. 5 ustawy, określają akty prawne wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

4. Warunki i sposób wyboru pojazdów, o których mowa w art. 70z ust. 5 ustawy, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

5. Po przeprowadzonym badaniu homologacyjnym typu WE pojazdu albo typu pojazdu protokół wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki tego badania, o którym mowa w art. 70z ust. 6 pkt 1 ustawy, wydany przez kierownika jednostki uprawnionej albo osobę przez niego upoważnioną, jednostka uprawniona sporządza w języku polskim, a w przypadku badań homologacyjnych typu WE pojazdu dodatkowo w języku angielskim.

6. Wzór wyników badań, o których mowa w ust. 5, w zakresie poziomu głośności oraz emisji spalin określa część II rozdziału C załącznika II do dyrektywy.

7. W przypadku procedury jednostopniowej, o której mowa w art. 70a pkt 2 lit. b ustawy, protokół wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki tego badania, o którym mowa w art. 70z ust. 6 pkt 1 ustawy, powinien zawierać wykaz aktów prawnych wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia oraz zostać sporządzony zgodnie ze wzorem określonym w części I rozdziału C załącznika II do dyrektywy.

8. Po przeprowadzonym badaniu homologacyjnym typu przedmiotu wyposażenia lub części, sprawozdanie z badań, o którym mowa w art. 70z ust. 6 pkt 2 ustawy, wydane przez kierownika jednostki uprawnionej albo osobę przez niego upoważnioną, jednostka uprawniona sporządza w języku polskim i w języku angielskim.

9. Dokumenty, o których mowa w ust. 5 i 8, jednostka uprawniona sporządza co najmniej w trzech egzemplarzach z czego:

1)   jeden egzemplarz — jest przechowywany w dokumentacji prowadzonej przez jednostkę uprawnioną;

2)   dwa egzemplarze — wydaje producentowi.

§ 7. 1. Zakres i sposób przeprowadzania przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego kontroli zgodności produkcji, o której mowa w art. 70w ust. 1 ustawy, określa załącznik nr 5 do rozporządzenia oraz załącznik IV do dyrektywy.

2. W przypadku kontroli zgodności produkcji przeprowadzonej przez jednostkę uprawnioną do wykonywania badań homologacyjnych, upoważnioną przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego) zgodnie z art. 70w ust. 4 ustawy do przeprowadzania takiej kontroli, załącznik nr 5 do rozporządzenia oraz załącznik IV do dyrektywy stosuje się odpowiednio.

§ 8. 1. Pakiet informacyjny dołączany do wniosku, o którym mowa w art. 70h ust. 5 pkt 1 ustawy, powinien zawierać:

1)   w przypadku jednostopniowej procedury homologacji typu WE pojazdu albo typu pojazdu:

a)   folder informacyjny składający się z:

—  dokumentu informacyjnego sporządzonego według wzoru A oraz części II wzoru B załącznika I do dyrektywy, w związku z aktami prawnymi wymienionymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia,

—  danych i informacji o pojeździe niezbędnych do rejestracji i ewidencji pojazdu,

—  informacji i instrukcji określających warunki lub ograniczenia związane z użytkowaniem pojazdu, w tym jego przedmiotu wyposażenia lub części, mające wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym lub ochronę środowiska, o ile takie warunki lub ograniczenia występują w typie pojazdu objętym wnioskiem,

b)   protokół z badania homologacyjnego wraz ze sprawozdaniem wydany przez jednostkę uprawioną;

2)   w przypadku procedury homologacji typu WE przedmiotu wyposażenia lub części albo procedury homologacji typu EKG ONZ:

a)   folder informacyjny sporządzony zgodnie z aktami prawnymi wymienionymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia, w tym zawierający informacje i instrukcje, określające warunki lub ograniczenia związane z użytkowaniem przedmiotu wyposażenia lub części, mające wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym lub ochronę środowiska, o ile takie warunki lub ograniczenia występują w typie przedmiotu wyposażenia lub części objętym wnioskiem,

b)   sprawozdanie zawierające wyniki badania homologacyjnego typu przedmiotu wyposażenia lub części objętego wnioskiem, wydane przez jednostkę uprawnioną.

2. W przypadku kolejnego etapu kompletacji pojazdu do wniosku, o którym mowa w art. 70h ust. 3 oraz art. 70z ust. 1 ustawy, dołącza się:

1)   w pierwszym etapie kompletacji — folder informacyjny, o którym mowa w art. 70h ust. 5 pkt 1 lit. b ustawy, zgodny ze stanem kompletacji pojazdu podstawowego;

2)   w kolejnych etapach kompletacji:

a)   folder informacyjny, o którym mowa w art. 70h ust. 5 pkt 1 lit. b ustawy, odpowiadający aktualnemu etapowi kompletacji,

b)   świadectwa homologacji typu WE pojazdu albo świadectwa homologacji typu pojazdu dla pojazdu niekompletnego;

3)   informacje dotyczące:

a)   zmian lub uzupełnień wprowadzonych przez producenta do pojazdu niekompletnego,

b)   zapewnienia zgodności z wytycznymi konstrukcyjnymi określonymi przez producenta pojazdu homologowanego we wcześniejszych etapach, potwierdzone przez tego producenta.

3. W przypadku zmiany świadectwa homologacji typu WE pojazdu, świadectwa homologacji typu pojazdu oraz świadectwa homologacji typu EKG ONZ pakiet informacyjny dołączany do wniosku o wydanie lub zmianę świadectwa homologacji typu, o którym mowa w art. 70h ust. 3 ustawy, powinien zawierać wyraźne zaznaczenie wprowadzonych do niego zmian poprzez pogrubienie czcionki.

§ 9. 1. Wzór świadectwa zgodności WE oraz świadectwa zgodności określa załącznik III do dyrektywy, przy czym w przypadku świadectwa zgodności należy pominąć oznaczenie „WE” w jego nazwie.

2. W przypadku świadectwa zgodności WE albo świadectwa zgodności, dla pojazdu niekompletnego albo skompletowanego, producent wypełnia tylko te punkty na stronie drugiej tego świadectwa, które zostały dodane lub zmienione na bieżącym etapie procedury homologacji typu.

3. Świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności powinny być wystawione na papierze z zabezpieczeniem w postaci kolorowej grafiki lub znaku wodnego, odpowiadającym znakowi identyfikującemu producenta.

4. Świadectwo zgodności wystawione na podstawie świadectwa homologacji typu pojazdu, o którym mowa w art. 70i ust. 4 ustawy, powinno:

1)   zawierać w tytule oznaczenie „pojazdy kompletne/skompletowane objęte świadectwem homologacji typu pojazdu, wydanym na podstawie art. 70i ust. 4 ustawy — Prawo o ruchu drogowym”;

2)   określać termin, na jaki zostało wydane to świadectwo homologacji typu pojazdu.

5. Świadectwo zgodności wystawione na podstawie świadectwa homologacji typu pojazdu, które zostało uznane przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego w drodze decyzji administracyjnej, zgodnie z art. 70j ust. 1 oraz art. 70k ust. 1 ustawy, powinno zawierać na pierwszej stronie informację o uznaniu tego świadectwa przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego wraz z numerem decyzji i datą jej wydania.

6. Wtórnik dokumentów, o których mowa w ust. 1, powinien zawierać na ich pierwszej stronie nazwę o treści:

1)   „wtórnik” — w przypadku wtórników sporządzonych w języku polskim;

2)   „duplicate” — w przypadku wtórników sporządzonych w języku angielskim.

7. Wzór, opis znaku homologacji i sposób znakowania typu przedmiotu wyposażenia lub części określają akty prawne wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 10. 1. Wzór wniosku o wydanie lub zmianę świadectwa homologacji typu, o którym mowa w art. 70h ust. 3 ustawy, określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

2. Wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 70h ust. 5 pkt 4 ustawy, określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

3. Wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 70h ust. 5 pkt 5 ustawy, określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.

4. Wzór wykazu, o którym mowa w art. 70h ust. 5 pkt 6 ustawy, określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.

5. Wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 70s ust. 1 pkt 2 ustawy, określa załącznik nr 10 do rozporządzenia.

§ 11. Terminy ważności świadectw zgodności WE lub świadectw zgodności określa załącznik nr 11 do rozporządzenia.

§ 12. Wykaz regulaminów EKG ONZ obowiązujących w procedurze homologacji typu EKG ONZ, które nie są stosowane w procedurze homologacji typu WE pojazdu lub typu pojazdu, określa załącznik nr 12 do rozporządzenia.

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2013 r. 5)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r.

1) Obecnie działem administracji rządowej — transport kieruje Minister Infrastruktury i Rozwoju, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2003/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych lub leśnych, ich przyczep i wymiennych holowanych maszyn, łącznie z ich układami, częściami i oddzielnymi zespołami technicznymi oraz uchylającej dyrektywę 74/150/EWG (Dz. Urz. WE L 171 z 09.07.2003, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 31, str. 311).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1448, z 2013 r. poz. 700, 991,1446 i 1611, z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768, 822 i 970 oraz z 2015 r. poz. 211.

4) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep oraz typu ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz. U. poz. 1700), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005 r. sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep (Dz. U. Nr 237, poz. 2009, z 2006 r. Nr 42, poz. 291, z 2010 r. Nr 237, poz. 1576 oraz z 2011 r. Nr 115, poz. 667), które zgodnie z art. 1 pkt 6 w związku z art. 13 ustawy z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1448 oraz z 2013 r. poz. 700) utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.