ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie podmiotów upoważnionych do wykonywania przeglądów technicznych jachtów morskich o długości do 15 m

Na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przepisy rozporządzenia określają:

1) szczegółowe warunki, jakie powinny spełniać podmioty upoważnione do wykonywania przeglądów technicznych jachtów morskich o długości do 15 m;

2) tryb upoważniania i cofania upoważnienia;

3) sposób przeprowadzania kontroli podmiotów upoważnionych.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) długości — należy przez to rozumieć długość kadłuba mierzoną między skrajnymi punktami kadłuba na rufie i dziobie, z pominięciem części należących do wyposażenia kadłuba, takich jak: ster, bukszpryt, odbojnice;

2) upoważnionej organizacji — należy przez to rozumieć organizację uznaną przez Komisję Europejską zgodnie z przepisami Unii Europejskiej w zakresie wspólnych reguł i norm dotyczących organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów statków, upoważnioną do wykonywania zadań administracji morskiej na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim.

§ 3. Szczegółowe warunki, jakie powinien spełniać podmiot upoważniony do wykonywania przeglądów technicznych jachtów morskich o długości do 15 m, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 4. 1. Upoważnienia udziela się na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu.

2. We wniosku zamieszcza się:

1) nazwę i adres podmiotu;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer identyfikacyjny REGON;

3) proponowany termin przeprowadzenia kontroli, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 1;

4) wnioskowany zakres upoważnienia.

3. Do wniosku należy dołączyć:

1) statut podmiotu;

2) dokumenty dotyczące polityki jakości oraz wewnętrznego systemu zarządzania jakością;

3) przepisy techniczne dotyczące budowy jachtów morskich;

4) przepisy dotyczące sposobu nadzoru nad budową oraz sposobu przeprowadzania przeglądów technicznych jachtów morskich;

5) wykaz zawierający imiona, nazwiska, kwalifikacje i uprawnienia osób wykonujących przeglądy techniczne jachtów morskich o długości do 15 m, zwanych dalej „inspektorami”;

6) dokument wskazujący sposób nadzoru podmiotu nad inspektorami;

7) procedury i instrukcje dotyczące przeprowadzania przeglądów technicznych;

8) rejestr nadzorowanych jachtów, jeżeli podmiot taki rejestr prowadził.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, mogą być załączone w postaci elektronicznej.

5. Do upoważnionych organizacji nie stosuje się przepisów ust. 2 pkt 3 i ust. 3.

§ 5. 1. Upoważnienia udziela się po przeprowadzeniu kontroli wstępnej, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, i uzyskaniu pozytywnego wyniku tej kontroli.

2. Zakres upoważnienia określa minister właściwy do spraw gospodarki morskiej w upoważnieniu, a w przypadku upoważnionych organizacji — w umowie o upoważnieniu do wykonywania zadań administracji morskiej.

3. Upoważnienie wydaje się na okres 5 lat.

§ 6. 1. W ramach kontroli podmiotu przeprowadza się kontrolę:

1) wstępną — przed wydaniem upoważnienia;

2) okresową — pomiędzy drugą i trzecią datą rocznicową wydania upoważnienia;

3) doraźną — w przypadku powzięcia wątpliwości co do spełniania szczegółowych warunków, o których mowa w § 3.

2. Kontrola wstępna polega na:

1) sprawdzeniu kompletności i prawidłowości dokumentacji, o której mowa w § 4;

2) sprawdzeniu, w siedzibie podmiotu, spełniania szczegółowych warunków, o których mowa w § 3.

3. Kontrola okresowa i doraźna polegają na weryfikacji spełniania szczegółowych warunków, o których mowa w § 3.

4. Kontrolę okresową przeprowadza się na wniosek podmiotu zawierający informacje, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 i 3.

5. Do kontroli upoważnionych organizacji stosuje się przepisy w sprawie upoważniania uznanych organizacji do wykonywania zadań administracji morskiej.

§ 7. 1. Jeżeli działanie podmiotu stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa żeglugi, ochrony środowiska morskiego oraz osób znajdujących się na jachtach morskich, zachodzi podejrzenie, że podmiot nie spełnia szczegółowych warunków, o których mowa w § 3, lub podmiot nie wystąpi, w wyznaczonym terminie, z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli okresowej, wszczyna się postępowanie o cofnięcie upoważnienia.

2. W ramach postępowania, o którym mowa w ust. 1, minister przeprowadza kontrolę doraźną, a w razie jej negatywnego wyniku:

1) pisemnie wzywa podmiot do usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania, oraz

2) w przypadku stwierdzenia rażących uchybień pisemnie wzywa do zaprzestania wykonywania przeglądów technicznych jachtów morskich o długości do 15 m, do czasu usunięcia tych uchybień.

3. Jeżeli podmiot nie usunie uchybień w wyznaczonym terminie lub, pomimo wezwania do zaprzestania wykonywania przeglądów technicznych, będzie te przeglądy wykonywał, minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, w drodze decyzji, cofa upoważnienie.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 25 stycznia 2012 r.

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).