ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie bezpiecznej obsługi statku

Na podstawie art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) warunki ustalania składu załogi statku przez dyrektorów urzędów morskich;

2) wzór certyfikatu bezpiecznej obsługi.

§ 2. W celu zapewnienia należytego poziomu bezpieczeństwa i ochrony żeglugi oraz zapobiegania zanieczyszczaniu morza przez statki ustala się w oparciu o wytyczne Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), zawarte w rezolucjach A.890(21) oraz A.955(23) dotyczących bezpiecznej obsługi 2) , skład załogi statku niezbędny dla bezpieczeństwa morskiego, biorąc pod uwagę w szczególności:

1) wielkość i typ statku;

2) liczbę, moc i typ jednostek napędu głównego i mechanizmów pomocniczych;

3) wyposażenie statku;

4) rodzaj przewożonego ładunku;

5) częstotliwość zawinięć statku do portów;

6) długość i rodzaj prawdopodobnych rejsów statku;

7) rejon, w którym statek będzie uprawiał żeglugę;

8) kwalifikacje załogi niezbędne do obsługi danego statku;

9) wymogi odnośnie do czasu pracy i wypoczynku marynarzy oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, określone w odrębnych przepisach;

10) metody zapewnienia utrzymania eksploatacyjnego statku.

§ 3. Ustala się wzór certyfikatu bezpiecznej obsługi dla statków morskich, podlegających Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonej w Londynie dnia 1 listopada 1974 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 61, poz. 318 i 319, z 1986 r. Nr 35, poz. 177 oraz z 2005 r. Nr 120, poz. 1016) wraz z Protokołem z 1978 r. dotyczącym Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu 1974, sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 61, poz. 320 i 321) oraz z Protokołem z 1988 r. dotyczącym Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonym w Londynie dnia 11 listopada 1988 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 191, poz. 1173 i 1174), określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 4. Certyfikaty bezpiecznej obsługi wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie wzoru certyfikatu bezpiecznej obsługi statku morskiego (Dz. U. Nr 69, poz. 639) zachowują swoją ważność.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 25 stycznia 2012 r. 3)

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

2) Wytyczne Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), o których mowa w § 2 rozporządzenia, zostały podane do publicznej wiadomości w obwieszczeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości niektórych przepisów Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) dotyczących bezpieczeństwa morskiego (Dz. Urz. MTBiGM Nr 2, poz. 9).

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie wzoru certyfikatu bezpiecznej obsługi statku morskiego (Dz. U. Nr 69, poz. 639), które zgodnie z art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368) traci moc z dniem wejścia w życie mniejszego rozporządzenia.