ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie stanu technicznego statku wpisywanego do polskiego rejestru okrętowego 2)

Na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa warunki techniczne, jakie muszą zostać spełnione, aby statek został wpisany do polskiego rejestru okrętowego, gdy jego przynależność zmieniana jest z obcej na polską.

§ 2. 1. Statek, o którym mowa w § 1, powinien spełniać warunki techniczne:

1) przewidziane dla danego typu statku o polskiej przynależności w zakresie objętym wymaganiami określonymi w przepisach klasyfikacyjnych upoważnionych do wykonywania zadań administracji morskiej uznanych organizacji, o których mowa w art. 5 pkt 17 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim, zwanej dalej „ustawą”, dotyczące stanu technicznego statku, obejmującego:

a) kadłub, w tym jego wytrzymałość, szczelność, uszkodzenia,

b) urządzenia maszynowe i pokładowe, w szczególności:

— silniki napędu głównego,

— zespoły prądotwórcze oraz instalacje elektryczne,

— urządzenia sterowe,

— urządzenia kotwiczne i cumownicze,

— kotły i zbiorniki ciśnieniowe,

— stałe instalacje przeciwpożarowe,

— instalację zęzową,

— instalację balastową,

— instalację ładunkową,

c) pomieszczenia załogi;

2) określone dla danego typu statku zgodnie z przepisami Konwencji SOLAS, o której mowa w art. 5 pkt 33 lit. a ustawy, w zależności od jego pojemności brutto pomierzonej zgodnie z przepisami Konwencji TONNAGE, o której mowa w art. 5 pkt 33 lit. e ustawy.

2. Potwierdzeniem spełniania przez statek warunków technicznych w okresie ostatnich 2 lat jest również, dokonana przez inspekcję państwa portu, liczba zatrzymań statku z powodu uchybień technicznych, która powinna być mniejsza niż 2 zatrzymania.

§ 3. Sposób potwierdzania spełnienia warunków technicznych przez dyrektora urzędu morskiego określa załącznik do rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/21/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zgodności z wymaganiami dotyczącymi państwa bandery (Dz. Urz. UE L 131 z 28.05.2009, str. 132).