ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie zezwoleń związanych z przewozem lotniczym

Na podstawie art. 202 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i sposób udzielania zezwoleń związanych z przewozem lotniczym, w tym udzielania zezwoleń dla obcych przewoźników lotniczych, upoważnień do wykonywania przewozów i dokonywania wyznaczeń.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1)   planie lotu — rozumie się przez to plan lotu, składany zgodnie z przepisami rozporządzenia wydanego na podstawie art. 121 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze;

2)   Prezesie Urzędu — rozumie się przez to Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego;

3)   upoważnieniu — rozumie się przez to upoważnienie, o którym mowa w art. 191 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze;

4)   ustawie — rozumie się przez to ustawę z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze;

5)   wyznaczeniu — rozumie się przez to wyznaczenie, o którym mowa w art. 191 ust. 4 ustawy.

§ 3. Prezes Urzędu wydaje zezwolenia na wykonywanie przewozów lotniczych obcemu przewoźnikowi lotniczemu na:

1)   wykonywanie regularnego przewozu lotniczego, zwane dalej „zezwoleniami eksploatacyjnymi”;

2)   wykonanie jednej lub więcej serii nieregularnych lotów handlowych, wykonywanych w jednym sezonie rozkładowym, zwane dalej „zezwoleniami ogólnymi”;

3)   wykonanie jednego lub kilku, nie więcej jednak niż 9, nieregularnych lotów handlowych zwane dalej „zezwoleniami pojedynczymi”.

§ 4. Warunkiem udzielenia zezwolenia w przypadku, o którym mowa w art. 194 ust. 1a ustawy, jest przedłożenie Prezesowi Urzędu kopii oświadczenia przedstawiciela podmiotu zainteresowanego wnioskowanym przewozem, uzasadniającego interes publiczny lub społeczny związany z tym przewozem.

§ 5. 1. Podając informacje dotyczące oferowanej zdolności przewozowej i częstotliwości lotów, o których mowa w art. 194 ust. 2 pkt 3 ustawy, należy określić:

1)   maksymalną liczbę miejsc pasażerskich, w przypadku przewozów pasażerów, lub maksymalną masę startową (MTOM) statku powietrznego, w przypadku przewozów towarów;

2)   trasy, dni i czasy operacji w portach lotniczych;

3)   numery lotów.

2. W przypadku przewozów lotniczych w ramach imprez turystycznych, podając informację dotyczącą rodzaju przewozu, o którym mowa w art. 194 ust. 2 pkt 2 ustawy, zamieszcza się również informację o tym, iż wnioskowany przewóz zorganizowany jest w ramach imprezy turystycznej.

§ 6. Dołączany do wniosku o udzielenie zezwoleń, o których mowa w art. 194 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy, dokument ubezpieczenia, o którym mowa w art. 194 ust. 3 pkt 4 ustawy, sporządza się zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 785/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wymogów w zakresie ubezpieczenia w odniesieniu do przewoźników lotniczych i operatorów statków powietrznych (Dz. Urz. UE L 138 z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 8, str. 160).

§ 7. W przypadku gdy certyfikat przewoźnika lotniczego nie zawiera informacji o statku powietrznym wskazanym we wniosku o udzielenie zezwolenia, warunkiem jego udzielania jest przedłożenie Prezesowi Urzędu kopii umowy dotyczącej obsługi trasy przy użyciu wynajętego statku powietrznego wraz z załogą.

§ 8. Prezes Urzędu, na potrzeby ustalenia spełniania przez przewoźnika lotniczego warunków określonych w art. 195 ust. 1 ustawy, może żądać:

1)   wskazania nazwy podmiotu, który ma zapewnić obsługę naziemną w polskim porcie lotniczym;

2)   potwierdzenia czasu operacji przez koordynatora rozkładów lotów — w przypadku planowanego przewozu do portu lotniczego objętego koordynacją rozkładów lotów.

§ 9. 1. Wydanie lub odmowa wydania zezwolenia w formie, o której mowa w art. 195 ust. 9 ustawy, następuje niezwłocznie, nie później jednak niż przed rozpoczęciem planowanego przewozu lotniczego.

2. W przypadku gdy wydane zezwolenie pojedyncze lub ogólne nie mogło być wykorzystane w terminie w nim określonym, przewoźnik lotniczy może wykonać nieregularny handlowy przewóz lotniczy w ciągu 2 następnych dni kalendarzowych liczonych od dnia planowanego przewozu, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

1)   zgłosił nowy plan lotu instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego;

2)   posiada ważne dokumenty, o których mowa w art. 194 ust. 3 pkt 3, 4 i 6-9 ustawy, na okres planowanego wykonania przewozu lotniczego;

3)   uzyskał zapewnienie obsługi naziemnej w polskim porcie lotniczym;

4)   uzyskał potwierdzenie czasu operacji przez koordynatora rozkładów lotów — w przypadku planowanego przewozu do portu lotniczego objętego koordynacją rozkładów lotów.

§ 10. Instytucja zapewniająca służby ruchu lotniczego, na potrzeby ustalenia okoliczności, czy wykonanie lotu wymaga uzyskania zezwolenia Prezesa Urzędu, może żądać od przewoźnika lotniczego składającego plan lotu:

1)   kopii zezwolenia wydanego na podstawie art. 193 ust. 1 ustawy;

2)   informacji dotyczącej liczby miejsc pasażerskich, w przypadku przewozów pasażerów, albo maksymalnej masy startowej (MTOM), w przypadku przewozów towarów, o których mowa w art. 193 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy;

3)   określenia charakteru lotu, w szczególności wskazania, czy jest to lot handlowy lub czy lot ten stanowi wykonanie przewozu lotniczego w służbie wojskowej, celnej lub policyjnej;

4)   kopii koncesji, o której mowa w art. 193 ust. 2 pkt 3 ustawy, w przypadku lotów handlowych na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

§ 11. Prezes Urzędu, na wniosek przewoźnika lotniczego, z zastrzeżeniem umów i przepisów międzynarodowych, wydaje upoważnienie do wykonywania przewozów lotniczych:

1)   regularnych, w tym wykonywanych na zasadzie umowy o dzieleniu oznakowania linii;

2)   w postaci serii przewozów nieregularnych obejmujących co najmniej 10 przewozów czarterowych, uznając lot tam i z powrotem za jeden przewóz lotniczy;

3)   obejmujących przewozy regularne i serię przewozów nieregularnych.

§ 12. 1. Do wniosku o wydanie upoważnienia dołącza się:

1)   rozkład lotów na aktualny sezon rozkładowy, w przypadku ubiegania się o upoważnienie do wykonywania przewozów regularnych;

2)   programy lotów, w przypadku ubiegania się o upoważnienie do wykonywania serii przewozów nieregularnych;

3)   kopię umowy zawartej z innym przewoźnikiem lotniczym dotyczącej obsługi trasy — przy użyciu wynajętego statku powietrznego wraz z załogą — w przypadku planowanego wykonywania przewozów lotniczych na podstawie takiej umowy.

2. Prezes Urzędu może żądać przedstawienia dodatkowych informacji i wyjaśnień na potrzeby potwierdzenia zapewnienia przez przewoźnika lotniczego właściwego poziomu usług.

3. Rozkład lotów na aktualny sezon rozkładowy powinien określać trasę, rodzaj przewozu, typy statków powietrznych ich pojemność, częstotliwość lotów, daty oraz czasy operacji w portach lotniczych.

4. Programy lotów powinny określać trasy, rodzaj przewozu, typy statków powietrznych ich pojemność oraz daty lotów.

§ 13. 1. Prezes Urzędu, na wniosek polskiego lub wspólnotowego przewoźnika lotniczego, określonego w art. 192a ust. 1 ustawy, dokonuje wyznaczenia zgodnie z postanowieniami umów międzynarodowych oraz biorąc pod uwagę wymagania obowiązujące w państwie trzecim, w granicach którego wykonywany ma być przewóz lotniczy.

2. Wyznaczenie określa w szczególności rodzaj przewozu oraz trasę lub obszar, na którym przewóz ma być wykonywany.

§ 14. Zezwolenia pojedyncze, ogólne i eksploatacyjne oraz upoważnienia, wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia. 3)


1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Mnistrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 i 1544 oraz z 2013 r. poz. 134 i 628.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie przewozu lotniczego (Dz. U. Nr 118, poz. 1240), które zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 30 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 170, poz. 1015) utraciło moc z dniem 19 marca 2013 r.