ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1 ) z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym

Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, zpóźn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   szczegółowe programy:

a)   kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,

b)   praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym;

2)   wzory dokumentów związanych z przeprowadzaniem kursu i szkolenia, o których mowa w pkt 1;

3)   wysokość opłaty za kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego;

4)   wysokość opłaty za praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym.

§ 2. 1. Szczegółowy program kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwanego dalej „kursem”, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Szczegółowy program praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym, zwanego dalej „szkoleniem”, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Wzór rejestru osób uczestniczących w kursie określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

2. Wzór rejestru osób uczestniczących w szkoleniu określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

2. Wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Wysokość opłaty za kurs wynosi 100 zł.

2. Wysokość opłaty za szkolenie wynosi 200 zł.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 stycznia 2016 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 czerwca 2013 r. (poz. 809)

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Mnistrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 92, poz. 530, Nr 106, poz. 622, Nr 205, poz. 1210, Nr 227, poz. 1367 i Nr 244, poz. 1454, z 2012 r. poz. 113 oraz z 2013 r. poz. 82, 657 i 700.