ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła, motorowerów oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części 2)

Na podstawie art. 70zm ust. 1 pkt 1, 3-6, 7 lit. b, 8 i 9 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa dla pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła, motorowerów oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części:

1)   zakres wymagań technicznych obowiązujących w procedurach homologacji typu oraz szczegółowy sposób przeprowadzania tych procedur;

2)   limit pojazdów kwalifikowanych do małej serii;

3)   szczegółowe czynności organów w procedurach homologacji typu;

4)   istotne cechy różnicujące kategorię, typ, wariant lub wersję pojazdu;

5)   warunki i sposób wyboru pojazdów, przedmiotów wyposażenia lub części, o których mowa w art. 70z ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym;

6)   zakres i sposób przeprowadzania kontroli zgodności produkcji;

7)   wzory dokumentów związanych z homologacją typu oraz szczegółowe wymagania dla dokumentów, o których mowa w art. 70h ust. 5 i art. 70z ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym, w zależności od procedury homologacji typu;

8)   wzór i opis znaku homologacji typu przedmiotu wyposażenia lub części.

§ 2. 1. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

2)   dyrektywa — dyrektywę 2002/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie homologacji typu dwu- lub trzykołowych pojazdów mechanicznych i uchylającą dyrektywę Rady 92/61/EWG (Dz. Urz. WE L 124 z 09.05.2002, str. 1, z późn. zm.).

2. Ilekroć w przywołanych poniżej załącznikach do dyrektywy jest mowa o:

1)   karcie informacyjnej — należy przez to rozumieć dokument informacyjny;

2)   pojeździe o mieszanym napędzie — należy przez to rozumieć pojazd o dwóch różnych systemach napędu, na przykład systemie elektrycznym i systemie cieplnym.

§ 3. Zakres wymagań technicznych obowiązujących w procedurze homologacji typu WE pojazdu, typu pojazdu dla pojazdów produkowanych w małych seriach oraz typu WE przedmiotu wyposażenia lub części określa załącznik I do dyrektywy.

§ 4. Limit pojazdów produkowanych w małych seriach, planowanych przez producenta do wprowadzenia do obrotu handlowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w danym roku, należących do jednego typu pojazdu, nie może przekroczyć 200 sztuk.

§ 5. 1. W odniesieniu do pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła oraz motorowerów, producent składa wniosek o wydanie lub zmianę świadectwa homologacji typu, o którym mowa w art. 70h ust. 3 ustawy, z zastosowaniem jednostopniowej procedury homologacji typu.

2. W przypadku wniosku producenta o wydanie albo zmianę świadectwa homologacji typu, o którym mowa w art. 70h ust. 3 ustawy, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego 4) sprawdza:

1)   kompletność złożonych dokumentów, zgodnie z wykazem wymaganych dokumentów określonym w art. 70h ust. 5 ustawy;

2)   zgodność informacji zawartych we wniosku o wydanie albo zmianę świadectwa homologacji typu z załączonymi do niego dokumentami pod kątem prawidłowego określenia danych dotyczących marki i typu pojazdu albo typu przedmiotu wyposażenia lub części;

3)   czy wniosek o wydanie albo zmianę świadectwa homologacji typu został podpisany przez producenta albo osobę upoważnioną do występowania w imieniu producenta;

4)   prawidłowość przygotowania dokumentu informacyjnego pod kątem zastosowania odpowiedniego wzoru wymaganego w zależności od rodzaju homologacji typu WE pojazdu albo homologacji typu pojazdów produkowanych w małych seriach;

5)   czy dokumenty potwierdzające przeprowadzenie badań homologacyjnych typu pojazdów produkowanych w małych seriach albo typu przedmiotu wyposażenia lub części, objętego wnioskiem, zostały wydane przez:

a)   jednostkę uprawnioną do ich wydania, zgodnie z zakresem udzielonego uprawnienia, o którym mowa w art. 70y ust. 2 ustawy,

b)   kierownika jednostki uprawnionej albo osobę przez niego upoważnioną.

3. Przy wydawaniu, zmianie, odmowie wydania albo cofnięciu świadectwa homologacji typu Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego stosuje:

1)   wzór świadectwa homologacji typu WE pojazdu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku III do dyrektywy;

2)   wzory świadectw homologacji typu WE przedmiotu wyposażenia lub części określone w dyrektywach wskazanych w części 2 załącznika II do dyrektywy;

3)   wzory świadectw homologacji typu EKG ONZ określone w regulaminach, stanowiących podstawę wydania świadectwa homologacji typu EKG ONZ.

4. Wzór świadectwa homologacji typu WE pojazdu stosuje się także w odniesieniu do świadectwa homologacji typu pojazdu, wydawanego dla pojazdów produkowanych w małych seriach, przy czym nazwę dokumentu określa się jako świadectwo homologacji typu pojazdu.

5. Świadectwo homologacji typu WE pojazdu powinno posiadać numer określony zgodnie z częścią A załącznika V do dyrektywy.

6. W przypadku świadectwa homologacji typu pojazdu, dla pojazdów produkowanych w małych seriach, w sekcji 1 numeru świadectwa, o którym mowa w ust. 5, należy wpisać duże litery „PL” oraz pominąć w tym numerze sekcję 2 i 3.

7. Świadectwo homologacji typu EKG ONZ powinno posiadać numer nadany w sposób określony w regulaminach stanowiących podstawę wydania świadectwa homologacji typu EKG ONZ.

8. W przypadku zmian w pakiecie informacyjnym do świadectwa homologacji typu WE albo świadectwa typu pojazdów produkowanych w małych seriach, przy nadawaniu numeru tego świadectwa, po numerze zmiany, który nie ulega zmianie, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego) dodaje następujące oznaczenie, w zależności od liczby udzielonych do tej pory zmian:

1)   „Revision 1, 2, 3 ... ” albo skrót „Rev. 1, 2, 3,.... ” — w przypadku świadectw homologacji typu WE,

2)   „Rewizja 1, 2, 3 ... ” albo skrót „Rew. 1, 2, 3 ...” — w przypadku świadectw homologacji typu pojazdów produkowanych w małych seriach

— z zastrzeżeniem ust. 9.

9. W przypadku gdy w ramach procedury homologacji typu WE albo procedury homologacji typu pojazdu dla pojazdów produkowanych w małych seriach poza zmianami, o których mowa w ust. 8:

1)   były wymagane dalsze kontrole lub badania,

2)   uległy zmianie dane albo informacje zawarte w świadectwie homologacji typu WE albo świadectwie homologacji typu pojazdów produkowanych w małych seriach z wyjątkiem załączników,

3)   weszły w życie nowe wymagania obowiązujące dla typu pojazdu podlegającego procedurze homologacji

— przy wydaniu zmiany do świadectwa homologacji typu WE albo świadectwa homologacji typu pojazdów produkowanych w małych seriach, w sekcji 4 numeru tego świadectwa Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego określa numer zmiany, zgodny z liczbą kolejnych udzielonych już zmian.

§ 6. Istotne cechy różnicujące kategorię, typ, wariant lub wersję pojazdu są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 7. 1. Po przeprowadzonym badaniu homologacyjnym typu WE pojazdu albo typu pojazdu dla pojazdów produkowanych w małych seriach protokół wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki tego badania, o którym mowa w art. 70z ust. 6 pkt 1 ustawy, wydany przez kierownika jednostki uprawnionej albo osobę przez niego upoważnioną, jednostka uprawniona sporządza w języku polskim i dodatkowo w języku angielskim — w przypadku badań homologacyjnych typu WE pojazdu.

2. Wzór wyników badań, o których mowa w ust. 1, w zakresie poziomu głośności oraz emisji spalin określa załącznik VII do dyrektywy.

3. Po przeprowadzonym badaniu homologacyjnym typu przedmiotu wyposażenia lub części sprawozdanie z badań, o którym mowa w art. 70z ust. 6 pkt 2 ustawy, wydane przez kierownika jednostki uprawnionej albo osobę przez niego upoważnioną, jednostka uprawniona sporządza w języku polskim i w języku angielskim.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 3, jednostka uprawniona sporządza w trzech egzemplarzach z czego:

1)   jeden egzemplarz — jest przechowywany w dokumentacji prowadzonej przez jednostkę uprawnioną;

2)   dwa egzemplarze — wydaje producentowi.

5. Warunki i sposób wyboru pojazdów, przedmiotów wyposażenia lub części, o których mowa w art. 70z ust. 5 ustawy, są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 8. 1. Zakres i sposób przeprowadzania kontroli zgodności produkcji przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego, o której mowa w art. 70w ust. 1 ustawy, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia oraz załączniku VI do dyrektywy.

2. W przypadku kontroli zgodności produkcji przeprowadzonej przez jednostkę uprawnioną do wykonywania badań homologacyjnych upoważnioną przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego zgodnie z art. 70w ust. 4 ustawy do przeprowadzania takiej kontroli, załącznik nr 3 do rozporządzenia oraz załącznik VI do dyrektywy stosuje się odpowiednio.

§ 9. 1. Pakiet informacyjny, dołączany do wniosku, o którym mowa w art. 70h ust. 5 pkt 1 ustawy, powinien zawierać:

1) w przypadku jednostopniowej procedury homologacji typu WE pojazdu albo typu pojazdu dla pojazdów produkowanych w małej serii:

a)   folder informacyjny składający się z:

—  dokumentu informacyjnego sporządzonego według wzoru określonego w załączniku II do dyrektywy,

—  danych i informacji o pojeździe niezbędnych do rejestracji i ewidencji pojazdu,

—  informacji i instrukcji, określających warunki lub ograniczenia związane z użytkowaniem pojazdu, w tym jego przedmiotu wyposażenia lub części, mające wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym lub ochronę środowiska, o ile takie warunki lub ograniczenia występują w typie pojazdu objętym wnioskiem,

b)   protokół z badania homologacyjnego wraz ze sprawozdaniem wydany przez jednostkę uprawnioną;

2) w przypadku procedury homologacji typu WE przedmiotu wyposażenia lub części albo typu EKG ONZ:

a)   folder informacyjny sporządzony zgodnie z aktami prawnymi wymienionymi w części 2 załącznika II do dyrektywy oraz w regulaminach stanowiących podstawę wydania świadectwa homologacji typu EKG ONZ, w tym zawierający informacje i instrukcje, określające warunki lub ograniczenia związane z użytkowaniem przedmiotu wyposażenia lub części, mające wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym lub ochronę środowiska, o ile takie warunki lub ograniczenia występują w typie przedmiotu wyposażenia lub części objętym wnioskiem,

b)   sprawozdanie zawierające wyniki badania homologacyjnego typu przedmiotu wyposażenia lub części, objętego wnioskiem, wydane przez jednostkę uprawnioną.

2. W przypadku zmiany świadectwa homologacji typu WE, świadectwa homologacji typu pojazdu dla pojazdów produkowanych w małych seriach oraz świadectwa homologacji typu EKG ONZ, pakiet informacyjny dołączany do wniosku, o którym mowa w art. 70h ust. 5 ustawy, powinien zawierać wyraźne zaznaczenie wprowadzonych do niego zmian przez pogrubienie czcionki.

§ 10. 1. Wzory świadectw zgodności WE są określone w załączniku IV do dyrektywy, przy czym w przypadku świadectw zgodności wydawanych dla pojazdów produkowanych w małych seriach należy w nazwie pominąć oznaczenie „WE”.

2. Świadectwa zgodności WE albo świadectwa zgodności powinny być wystawione na papierze z zabezpieczeniem w postaci kolorowej grafiki lub znaku wodnego, odpowiadającym znakowi identyfikującemu producenta.

3. Świadectwo zgodności wystawione na podstawie świadectwa homologacji typu pojazdu, które zostało uznane przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego w drodze decyzji administracyjnej, zgodnie z art. 70j ust. 1 oraz art. 70k ust. 1 ustawy, powinno zawierać na pierwszej stronie informację o uznaniu tego świadectwa przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego, wraz z podaniem numeru decyzji i daty jej wydania.

4. Wtórnik dokumentów, o których mowa w ust. 3, powinien zawierać na pierwszej stronie nazwę o treści:

1)   „wtórnik” — w przypadku dokumentów sporządzonych w języku polskim;

2)   „duplicate” — w przypadku dokumentów sporządzonych w języku angielskim.

5. Wzory i opisy znaków homologacji typu:

1)   WE przedmiotu wyposażenia lub części — określają akty prawne wymienione w części 2 załącznika II do dyrektywy;

2)   EKG ONZ — określają regulaminy stanowiące podstawę wydania świadectwa homologacji typu EKG ONZ.

§ 11. 1. Wzór wniosku o wydanie lub zmianę świadectwa homologacji typu, o którym mowa w art. 70h ust. 3 ustawy, jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

2. Wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 70h ust. 5 pkt 4 ustawy, jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

3. Wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 70h ust. 5 pkt 5 ustawy, jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

4. Wzór wykazu, o którym mowa w art. 70h ust. 5 pkt 6 ustawy, jest określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

5. Wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 70s ust. 1 pkt 2 ustawy, jest określony w załączniku nr 8 do rozporządzenia.

§ 12. Wykaz regulaminów EKG ONZ obowiązujących w procedurze homologacji typu EKG ONZ, które nie są stosowane w procedurze homologacji typu WE pojazdu lub typu pojazdu dla pojazdów produkowanych w małych seriach jest określony w załączniku nr 9 do rozporządzenia.

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2013 r. 5)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 czerwca 2013 r.

Załącznik 5 Wzór — Oświadczenie

Załącznik 6 Wzór — Oświadczenie

1) Obecnie działem administracji rządowej — transport kieruje Minister Infrastruktury i Rozwoju, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).

2)    Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2002/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie homologacji typu dwu- lub trzykołowych pojazdów mechanicznych i uchylającej dyrektywę Rady 92/61/EWG (Dz. Urz. WE L 124 z 09.05.2002, str. 1, z późn. zm.).

3)    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1448, z 2013 r. poz. 700, 991,1446 i 1611 oraz z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768, 822 i 970.

4) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła, motorowerów oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz. U. poz. 1698), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła oraz motorowerów (Dz. U. Nr 162, poz. 1360 oraz z 2006 r. Nr 205, poz. 1513), które zgodnie z art. 1 pkt 6 w związku z art. 13 ustawy z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1448 oraz z 2013 r. poz. 700) utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.