ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów

Na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r. poz. 600 i 970) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   wysokość opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego;

2)   wysokość opłaty za przeprowadzenie egzaminu przed komisją weryfikacyjną powołaną przez ministra właściwego do spraw transportu;

3)   wysokość opłaty za wpis do ewidencji egzaminatorów;

4)   wysokość stawek wynagrodzenia członków komisji powołanej przez ministra właściwego do spraw transportu sprawdzających ich kwalifikacje.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1)   ustawie — rozumie się przez to ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;

2)   komisji weryfikacyjnej — rozumie się przez to komisję weryfikacyjną powołaną przez ministra właściwego do spraw transportu, o której mowa w art. 64 ust. 1 ustawy.

§ 3. 1. Za przeprowadzenie egzaminu państwowego pobiera się opłatę w wysokości:

1)   30 zł — za część teoretyczną egzaminu państwowego;

2)   140 zł — za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii AM;

3)   180 zł — za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii A1, A2 lub A;

4)   140 zł — za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii B;

5)   170 zł — za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii B1, C1, D1 lub T;

6)   200 zł — za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii C, D lub B+E;

7)   245 zł — za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii C1+E, C+E, D1+E lub D+E;

8)   125 zł — za część praktyczną egzaminu państwowego przeprowadzanego w celu wydania pozwolenia na kierowanie tramwajem, zwanego dalej „pozwoleniem”.

2. Za część praktyczną egzaminu państwowego przeprowadzanego w stosunku do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia, w przypadku gdy jazda egzaminacyjna odbywa się pojazdem tych osób, opłatę zmniejsza się o 50%.

3. Za część praktyczną egzaminu państwowego przeprowadzanego dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie uprawnień wynikających z art. 6 ust. 2 ustawy pobiera się opłatę, o której mowa w ust. 1 pkt 5.

§ 3a. 2) 1. W przypadku gdy osoba egzaminowana, nie później niż na 2 dni przed planowanym egzaminem państwowym, poinformowała wojewódzki ośrodek ruchu drogowego, w formie pisemnej, że nie stawi się na egzamin w wyznaczonym terminie, opłata pobrana odpowiednio za część teoretyczną, część praktyczną lub całość egzaminu państwowego podlega:

1)   zaliczeniu na poczet odpowiedniej części egzaminu państwowego lub całości egzaminu państwowego przeprowadzanego w innym terminie albo

2)   zwrotowi na wniosek osoby egzaminowanej.

2. W przypadku gdy osoba egzaminowana, mając wyznaczony termin części praktycznej egzaminu państwowego, nie uzyskała pozytywnego wyniku z części teoretycznej egzaminu państwowego, opłata pobrana za część praktyczną egzaminu państwowego podlega:

1)   zaliczeniu na poczet tej części egzaminu państwowego w innym terminie albo

2)   zwrotowi na wniosek osoby egzaminowanej.

3. W przypadku złożenia przez osobę egzaminowaną wniosku o zwrot opłaty, o której mowa w ust. 1 lub 2, opłatę zwraca się, pomniejszając jej wysokość o koszty zwrotu tej opłaty, nie więcej jednak niż o 10%.

§ 4. Od kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów pobiera się opłatę za sprawdzenie ich teoretycznych i praktycznych kwalifikacji w wysokości określonej w tabeli nr 1, w załączniku do rozporządzenia.

§ 5. Wysokość opłaty za wpis do ewidencji egzaminatorów wynosi 50 zł.

§ 6.1. Za sprawdzenie kwalifikacji kandydata na egzaminatora lub egzaminatora w zakresie jednej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia członkom komisji weryfikacyjnej przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej w tabeli nr 2, w załączniku do rozporządzenia.

2. W przypadku gdy na sesję egzaminacyjną przyjęto ponad 20 kandydatów na egzaminatorów lub egzaminatorów, każdemu z członków komisji oprócz wynagrodzenia, o którym mowa w tabeli nr 2 załącznika do rozporządzenia, przysługuje wynagrodzenie w wysokości:

1)   13 zł — dla przewodniczącego komisji,

2)   9 zł 50 gr — dla członka komisji,

3)   9 zł 50 gr — dla sekretarza komisji — za każdego dodatkowego kandydata.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2013 r. 3)

Załącznik 1 Tabele wynagrodzeń


1) Obecnie działem administracji rządowej — transport kieruje Minister Infrastruktury i Rozwoju, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1391).

2)    Dodany przez § 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 9 kwietnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów (Dz. U. poz. 476), które weszło w życie z dniem 20 kwietnia 2013 r.

3)    Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach (Dz. U. Nr 219, poz. 2162, z 2005 r. Nr 217, poz. 1835 oraz z 2010 r. Nr 14, poz. 76), które na podstawie art. 137 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151), w zakresie regulacji niniejszego rozporządzenia, utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.