ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1 ) z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres, warunki i tryb przeprowadzania kontroli ośrodków szkolenia kierowców oraz wzory stosowanych przy tym dokumentów.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1)  ustawie — rozumie się przez to ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;

2)  organie — rozumie się przez to starostę albo prezydenta miasta na prawach powiatu;

3)  osobie kontrolującej — rozumie się przez to osobę upoważnioną przez organ do przeprowadzania kontroli;

4)  ośrodku — rozumie się przez to ośrodek szkolenia kierowców.

§ 3. 1. Kontrola jest przeprowadzana zgodnie z rocznym planem kontroli uwzględniającym kontrole, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. a i c ustawy.

2. Roczny plan kontroli zatwierdza organ.

3. Określając kolejność kontroli w planie kontroli, uwzględnia się:

1)  jako pierwsze:

a)   ośrodki, wpisane do rejestru w roku poprzednim, które nie zostały skontrolowane,

b)   ośrodki, o których mowa w art. 44 ust. 2 ustawy, które nie zostały skontrolowane w roku poprzednim,

c)   ośrodki, dla których analiza statystyczna za poprzedni rok wskazuje na możliwość występowania nieprawidłowości;

2)  jako kolejne — ośrodki, w których podczas poprzedniej kontroli stwierdzono nieprawidłowości;

3)  pozostałe ośrodki.

4. Plan kontroli uzupełnia się w ciągu roku o ośrodki, w odniesieniu do których wystąpiły okoliczności, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 2 lit. a i c lub ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy.

§ 4. 1. Organ przeprowadza kontrolę:

1)  kompleksową — w czasie której bada się całokształt działalności ośrodka;

2)  doraźną — w czasie której bada się wybrane zagadnienia związane z działalnością ośrodka.

2. W przypadku określonym w:

1)  art. 44 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1 ustawy przeprowadza się kontrolę kompleksową;

2)  art. 44 ust. 1 pkt 2 lit. a i c lub ust. 2 pkt 2 ustawy przeprowadza się kontrolę doraźną lub kompleksową.

§ 5. 1. Kontrolę przeprowadza osoba kontrolująca, na podstawie legitymacji służbowej i wydanego przez organ imiennego upoważnienia, którego wzór jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Imienne upoważnienie sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przeznaczony jest dla kontrolowanego przedsiębiorcy, a drugi — do włączenia do akt kontroli.

§ 6. 1. Kontrola obejmuje, odpowiednio do jej zakresu wynikającego z § 4, sprawdzenie:

1)  prawidłowości:

a)   zapisów w książce ewidencji osób szkolonych,

b)   zapisów w kartach przeprowadzonych zajęć,

c)   dokumentacji związanej z przeprowadzeniem egzaminu wewnętrznego,

d)   sposobu prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych w ośrodku przez instruktorów i wykładowców prowadzących zajęcia w ośrodku;

2)  zgodności prowadzonych szkoleń z informacjami przekazywanymi przez ośrodek.

2. Ośrodek przedkłada organowi do celów kontroli informację, o której mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1 ustawy, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 7. 1. Osoba kontrolująca ustala stan faktyczny na podstawie zebranych w toku kontroli dowodów.

2. Dowodami są w szczególności dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, pisemne wyjaśnienia i oświadczenia oraz nagrania.

§ 8. 1. Zebrane w toku kontroli dowody można zabezpieczyć na czas trwania kontroli, w szczególności w przypadku gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie fałszowania dokumentów lub potwierdzania w dokumentach danych niezgodnych ze stanem faktycznym.

2. Zabezpieczenia dokonuje się w obecności kontrolowanego przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej przez pobranie dowodów za pokwitowaniem z kontrolowanego ośrodka i umieszczenie ich w siedzibie organu w sposób uniemożliwiający dostęp osób postronnych.

3. Pokwitowanie sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z których jeden przeznaczony jest dla kontrolowanego przedsiębiorcy, a drugi — do włączenia do akt kontroli.

4. Dowody, o których mowa w ust. 1, oznacza się w sposób uniemożliwiający ich zamianę.

5. Zwolnienia dowodów spod zabezpieczenia dokonuje organ. Zwolnione dowody zwraca się niezwłocznie kontrolowanemu przedsiębiorcy.

6. Na wniosek kontrolowanego przedsiębiorcy osoba kontrolująca wydaje kopię zabezpieczonych dowodów.

§ 9. 1. Osoba kontrolująca może sporządzać kopie, odpisy, wydruki i wyciągi z dokumentów prowadzonych w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej.

2. Zgodność kopii, odpisów, wydruków i wyciągów z oryginałami potwierdza osoba kontrolująca i kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona.

§ 10. Osoba kontrolująca może żądać od kontrolowanego przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej sporządzenia zestawień i obliczeń niezbędnych dla kontroli.

§ 11. 1. Jeżeli konieczne jest ustalenie stanu faktycznego obiektów lub pojazdów albo przebiegu określonych czynności, osoba kontrolująca przeprowadza oględziny.

2. Z dokonanych oględzin sporządza się protokół oględzin, który podpisuje osoba kontrolująca i kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona.

3. Skreślenia, poprawki, uzupełnienia oraz odmowę podpisania protokołu oględzin opisuje się w protokole.

4. Strony protokołu oględzin powinny być ponumerowane i parafowane przez osoby podpisujące protokół.

5. Protokół oględzin sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przeznaczony jest dla kontrolowanego przedsiębiorcy, a drugi — do włączenia do akt kontroli.

6. Oględziny mogą być utrwalone za pomocą aparatury i środków technicznych do utrwalania dźwięku i obrazu. W takim przypadku osoby biorące udział w oględzinach powiadamia się o użyciu podczas oględzin takiej aparatury lub środków technicznych.

§ 12. 1. Protokół kontroli sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przeznaczony jest dla kontrolowanego przedsiębiorcy, a drugi — do włączenia do akt kontroli.

2. Wzór protokołu kontroli jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 13. 1. Zastrzeżenia, o których mowa w art. 44 ust. 6 ustawy, można wnieść na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

2. W przypadku wniesienia zastrzeżeń organ podejmuje czynności zmierzające do wyjaśnienia wniesionych zastrzeżeń.

3. W terminie 7 dni od dnia wniesienia zastrzeżeń organ informuje na piśmie wnoszącego zastrzeżenia o ich uwzględnieniu w całości lub w części albo o ich nieuwzględnieniu.

§ 14. 1. Organ przekazuje kontrolowanemu przedsiębiorcy zalecenia pokontrolne niezwłocznie, a w przypadku wniesienia zastrzeżeń — w terminie 10 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w § 13 ust. 3.

2. W zaleceniach pokontrolnych zawiera się syntetyczną ocenę ośrodka prowadzonego przez kontrolowanego przedsiębiorcę, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości również uwagi i wnioski w sprawie ich usunięcia.

§ 15. Pierwszy plan kontroli, o którym mowa w § 3 ust. 1, starosta albo prezydent miasta na prawach powiatu zatwierdza do końca lutego 2013 r.

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2013 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 stycznia 2013 r. (poz. 84)

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 92, poz. 530, Nr 106, poz. 622, Nr 205, poz. 1210, Nr 227, poz. 1367 i Nr 244, poz. 1454, z 2012 r. poz. 113 oraz z 2013 r. poz. 82.