ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób ubiegających się o świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego lub posiadających świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego

Na podstawie art. 95 ust. 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wymagania w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób ubiegających się o świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego lub posiadających świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego dla specjalności wymienionych w art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze oraz w stosunku do których został wprowadzony wymóg posiadania świadectwa kwalifikacji na podstawie art. 94 ust. 8 tej ustawy, zwane dalej „wymaganiami zdrowotnymi na świadectwo kwalifikacji”, uważa się za spełnione w przypadku niewystępowania u tych osób schorzeń lub ułomności ograniczających bezpieczne wykonywanie czynności lotniczych:

1)   ujawnionych w wywiadzie lub rozpoznanych klinicznie chorób psychicznych, wrodzonych lub nabytych, oraz nieprawidłowości układu nerwowego, w tym następstw urazów;

2)   wrodzonych lub nabytych nieprawidłowości układu sercowo-naczyniowego;

3)   wrodzonych lub nabytych zaburzeń układu oddechowego;

4)   funkcjonalnych lub organicznych zaburzeń przewodu pokarmowego;

5)   chorób krwi;

6)   funkcjonalnych lub organicznych chorób układu moczowego i jego przydatków;

7)   chorób przenoszonych drogą płciową;

8)   funkcj onalnych lub organicznych zaburzeń ginekologiczno-położniczych;

9)   chorób kości, stawów, ścięgien i mięśni, wrodzonych lub nabytych;

10)  nieprawidłowości wysokości ciała, długości kończyn górnych i dolnych oraz osłabienia siły mięśni, uniemożliwiających bezpieczne wykonywanie czynności lotniczych;

11)  zaburzeń narządu wzroku i jego przydatków, powstałych wskutek chorób wrodzonych lub nabytych oraz w następstwie zabiegów chirurgicznych lub urazów oczu;

12)  zaburzeń w prawidłowym postrzeganiu i rozpoznawaniu barw;

13)  zaburzeń funkcji uszu, jamy nosowej, zatok obocznych nosa, gardła, jamy ustnej, zębów i krtani, powstałych wskutek chorób wrodzonych lub nabytych oraz w następstwie zabiegów chirurgicznych lub urazów;

14)  chorób skórnych;

15)  pierwotnej lub wtórnej choroby nowotworowej;

16)  chorób zakaźnych;

17)  zaburzeń metabolicznych i schorzeń układu wydzielania wewnętrznego.

2. 3) Wymagania zdrowotne na świadectwo kwalifikacji dla specjalności, o których mowa w art. 95 ust. 2 pkt 1–7 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze, oraz dla specjalności, w stosunku do których został wprowadzony wymóg posiadania świadectwa kwalifikacji na podstawie art. 94 ust. 8 tej ustawy, uważa się za spełnione w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego lub posiadająca świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego spełnia wymagania w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej dla klasy 1 lub 2, określone w Podczęści B Sekcja 2 załącznika IV do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz. Urz. UE L 311 z 25.11.2011, str. 1, z późn. zm), potwierdzone orzeczeniem o braku przeciwwskazań do wykonywania funkcji członka personelu lotniczego.

3. Wymagania zdrowotne na świadectwo kwalifikacji dla specjalności, o których mowa w art. 95 ust. 2 pkt 8 i 9 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze, uważa się za spełnione w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego lub posiadająca świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego spełnia wymagania w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej, określone w Wymaganiach EUROCONTROL dotyczących europejskiego orzeczenia klasy 3 dla kontrolerów ruchu lotniczego 4) wprowadzonych do stosowania rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Wymagań EUROCONTROL dotyczących europejskiego orzeczenia lekarskiego klasy 3 dla kontrolerów ruchu lotniczego (Dz. U. poz. 371), potwierdzone orzeczeniem o braku przeciwwskazań do wykonywania funkcji członka personelu lotniczego.

§ 2. Osoby spełniające wymagania zdrowotne dla klasy 3, określone na podstawie dotychczasowych przepisów, potwierdzone orzeczeniem o braku przeciwwskazań do wykonywania funkcji członka personelu lotniczego na podstawie świadectwa kwalifikacji, uznaje się za spełniające wymagania zdrowotne na świadectwo kwalifikacji, do czasu upływu terminu ważności tych orzeczeń.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia 5) . 6)


1) Obecnie działem administracji rządowej — transport kieruje Minister Infrastruktury i Budownictwa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 768 oraz z 2015 r. poz. 978, 1221, 1586 i 1893.

3)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 stycznia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób ubiegających się o świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego lub posiadających świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego (Dz. U. poz. 255), które weszło w życie z dniem 11 marca 2015 r.

4)   Wymagania EUROCONTROL dotyczące europejskiego orzeczenia lekarskiego klasy 3 dla kontrolerów ruchu lotniczego zostały ogłoszone w załączniku do obwieszczenia nr 4 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie Wymagań EUROCONTROL dotyczących europejskiego orzeczenia lekarskiego klasy 3 dla kontrolerów ruchu lotniczego (Dz. Urz. ULC poz. 32).

5)   Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 19 marca 2013 r.

6)   Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób ubiegających się o świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego lub posiadających świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego (Dz. U. Nr 167, poz. 1626).