ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego i kandydatów na członków personelu pokładowego oraz członków personelu pokładowego

Na podstawie art. 104 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 605, 904, 1361 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wymagania w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej dla:

1)   pilota samolotowego zawodowego,

2)   pilota samolotowego liniowego,

3)   pilota samolotowego w załodze wieloosobowej,

4)   pilota śmigłowcowego zawodowego,

5)   pilota śmigłowcowego liniowego,

6)   pilota sterowcowego zawodowego,

7)   pilota pionowzlotu zawodowego,

8)   pilota pionowzlotu liniowego

— określa Podczęść B Sekcja 2 załącznika IV do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz. Urz. UE L 311 z 25.11.2011, str. 1, z późn. zm. 2) ), zwanego dalej „rozporządzeniem (UE) nr 1178/2011”, jako wymagania zdrowotne dla klasy 1.

2. Wymagania w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej dla:

1)   pilota samolotowego,

2)   pilota śmigłowcowego,

3)   pilota sterowcowego,

4)   pilota pionowzlotu,

5)   pilota balonu wolnego,

6)   pilota szybowcowego

— określa Podczęść B Sekcja 2 załącznika IV do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011, jako wymagania zdrowotne dla klasy 2.

2a. Wymagania w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej dla:

1)   pilota samolotowego rekreacyjnego,

2)   pilota śmigłowcowego rekreacyjnego,

3)   pilota szybowcowego rekreacyjnego,

4)   pilota balonowego rekreacyjnego

— odpowiadają wymaganiom określonym w Dziale 4 w Podczęści B akceptowalnych sposobów potwierdzania spełnienia wymagań (AMC) oraz materiałów zawierających wytyczne (GM) do załącznika IV do rozporządzenia (UE) nr 1178/2011 3) .

3. Wymagania w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej dla członków personelu pokładowego określa Podczęść C Sekcja 2 załącznika IV do rozporządzenia (UE) nr 1178/2011.

§ 2. 1. Wymagania w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej dla pilota wiatrakowcowego zawodowego odpowiadają wymaganiom zdrowotnym dla klasy 1 określonym w Podczęści B Sekcja 2 załącznika IV do rozporządzenia (UE) nr 1178/2011.

2. Wymagania w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej dla pilota wiatrakowcowego oraz radiooperatora pokładowego odpowiadają wymaganiom zdrowotnym dla klasy 2 określonym w Podczęści B Sekcja 2 załącznika IV do rozporządzenia (UE) nr 1178/2011.

§ 3. Wymagania w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej dla nawigatora lotniczego i mechanika pokładowego określa pkt 6.4.2–6.4.4 Załącznika 1 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. poz. 212 i 214, z późn. zm. 4) ).

§ 4. 5) Wymagania w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej dla kontrolera ruchu lotniczego oraz praktykanta — kontrolera ruchu lotniczego określa podczęść B sekcja 2 załącznika IV do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/340 z dnia 20 lutego 2015 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne dotyczące licencji i certyfikatów kontrolerów ruchu lotniczego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008, zmieniającego rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 923/2012 i uchylającego rozporządzenie Komisji (UE) nr 805/2011 (Dz. Urz. UE L 63 z 06.03.2015, str. 1).

§ 5. Wymagania w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej dla dyspozytora lotniczego oraz mechanika lotniczego obsługi technicznej odpowiadają wymaganiom dla osób ubiegających się o świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego lub posiadających świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego, o których mowa w § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób ubiegających się o świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego lub posiadających świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego (Dz. U. z 2016 r. poz. 172 i 1736).

§ 6. Przepisy rozporządzenia stosuje się również do kandydatów na członków personelu lotniczego na specjalności, o których mowa w § 1 ust. 1–2a i § 2–5, oraz do kandydatów na członków personelu pokładowego.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia 6) . 7)


1)   Obecnie działem administracji rządowej — transport kieruje Minister Infrastruktury i Budownictwa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094).

2)   Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 100 z 05.04.2012, str. 1, Dz. Urz. UE L 23 z 28.01.2014, str. 25, Dz. Urz. UE L 74 z 14.03.2014, str. 33, Dz. Urz. UE L 74 z 18.03.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 283 z 29.10.2015, str. 18 oraz Dz. Urz. UE L 91 z 07.04.2016, str. 1.

3)   Akceptowalne sposoby potwierdzania spełnienia wymagań (AMC) oraz materiały zawierające wytyczne (GM) do załącznika IV Część — MED do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011 zostały ogłoszone w załączniku nr 2 do wytycznych Nr 16 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 15 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia akceptowalnych sposobów potwierdzania spełnienia wymagań oraz materiałów zawierających wytyczne do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011 (Dz. Urz. ULC poz. 70).

4)   Zmiany wymienionej umowy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1963 r. poz. 137 i 138, z 1969 r. poz. 210 i 211, z 1976 r. poz. 130, 131, 188, 189, 227 i 228, z 1984 r. poz. 199 i 200, z 2000 r. poz. 446 i 447, z 2002 r. poz. 527 i 528, z 2003 r. poz. 700 i 701 oraz z 2012 r. poz. 368, 369, 370 i 371.

5)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego i kandydatów na członków personelu pokładowego oraz członków personelu pokładowego (Dz. U. poz. 1485), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

6)   Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 19 marca 2013 r.

7)   Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób ubiegających się o licencje członka personelu lotniczego albo posiadających licencje członka personelu lotniczego (Dz. U. poz. 1627), które zgodnie z art. 1 pkt 65 lit. c w związku z art. 20 ustawy z dnia 30 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1015) utraciło moc z dniem 18 września 2011 r.