ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących programów ochrony w lotnictwie cywilnym

Na podstawie art. 189 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 605, 904 i 1361) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania dotyczące programów ochrony lotnisk, przewoźników lotniczych, instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej, zarejestrowanego agenta oraz innych podmiotów prowadzących działalność lotniczą, zwanych dalej „programami ochrony”.

§ 2. Programy ochrony uwzględniają istniejący stan faktyczny w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, aktualne zagrożenia dla lotnictwa cywilnego oraz obowiązujące przepisy dotyczące ochrony lotnictwa zawarte w szczególności w ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze, zwanej dalej „ustawą”, wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych, a także w:

1)   rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 (Dz. Urz. UE L 97 z 09.04.2008, str. 72, z późn. zm. 2) ) oraz aktach wykonawczych i aktach uzupełniających wydanych na jego podstawie,

2)   rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) nr 1035/2011 z dnia 17 października 2011 r. ustanawiającym wspólne wymogi dotyczące zapewniania służb żeglugi powietrznej oraz zmieniającym rozporządzenia (WE) nr 482/2008 i (UE) nr 691/2010 (Dz. Urz. UE L 271 z 18.10.2011, str. 23, z późn. zm. 3) )

— w szczególności w zakresie nowych technik i technologii środków ochrony.

§ 3. Szczegółowe wymagania dotyczące programu ochrony:

1)   portu lotniczego i innego lotniska niepodlegającego alternatywnym środkom ochrony określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2)   przewoźnika lotniczego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3)   zarejestrowanego agenta określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4)   zarejestrowanego dostawcy zaopatrzenia pokładowego określa załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5)   instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej określa załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6)   lotniska niebędącego portem lotniczym podlegającego alternatywnym środkom ochrony określa załącznik nr 6 do rozporządzenia;

7) 4) znanego dostawcy zaopatrzenia pokładowego określa załącznik nr 7 do rozporządzenia;

8) znanego dostawcy zaopatrzenia portu lotniczego określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.

§ 4. 1. 5) Program ochrony jest przedstawiany do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego, wraz z kompletem załączników, w formie wydruku oraz na informatycznym nośniku danych umożliwiającym kopiowanie jego treści, z zastrzeżeniem ust. 4.

2. Wydruk, o którym mowa w ust. 1, jest sporządzony w sposób czytelny, umożliwiający wymianę rozdziałów i poszczególnych stron, przy zachowaniu integralności dokumentu.

3. Program ochrony zawiera następujące elementy porządkujące jego zawartość:

1)   oznaczenie dokumentu datą jego opracowania, a po zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego również datą zatwierdzenia lub wejścia w życie, jeśli jest inna niż data zatwierdzenia;

2)   numerację stron składającą się z numeru rozdziału i kolejnego numeru strony w rozdziale — nie dotyczy to strony tytułowej, stron spisu treści oraz stron wykazu wprowadzonych zmian;

3)   wykaz wprowadzonych zmian;

4)   umieszczoną na każdej stronie informację o numerze wersji, przy czym pierwsza wersja jest oznaczona numerem „00”.

4. 6) Program ochrony znanego dostawcy zaopatrzenia pokładowego i program ochrony znanego dostawcy zaopatrzenia portu lotniczego jest przedstawiany do zatwierdzenia podmiotowi, który dokonuje wyznaczenia. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

5. Program ochrony znanego dostawcy zaopatrzenia pokładowego albo program ochrony znanego dostawcy zaopatrzenia portu lotniczego zatwierdzony w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej zgodnie z pkt 8.1.4.4 lub pkt 9.1.3.4 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. Urz. UE L 299 z 14.11.2015, str. 1, z późn. zm. 7) ), obejmujący środki kontroli w zakresie ochrony, o których mowa odpowiednio w pkt 8.1.5 lub pkt 9.1.4 załącznika do tego rozporządzenia, uznaje się za spełniający wymogi niniejszego rozporządzenia.

§ 5. Zmiany programu ochrony są wprowadzane w drodze wymiany odpowiedniego rozdziału.

§ 6. Programy ochrony lotnisk, przewoźników lotniczych, instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej, zarejestrowanego agenta oraz innych podmiotów prowadzących działalność lotniczą, zatwierdzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, podlegają dostosowaniu do wymogów niniejszego rozporządzenia w terminie dwóch lat od dnia ich ostatniego zatwierdzenia.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 marca 2013 r. 8)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 marca 2013 r.

1) Obecnie działem administracji rządowej — transport kieruje Minister Infrastruktury i Budownictwa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094).

2)    Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 7 z 12.01.2010, str. 3; Dz. Urz. UEL 367 z 23.12.2014, str. 126 oraz Dz. Urz. UE L 28 z 04.02.2016, str. 20.

3)    Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 281 z 13.10.2012, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 132 z 03.05.2014, str. 53.

4)    Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 czerwca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących programów ochrony w lotnictwie cywilnym (Dz. U. poz. 992), które weszło w życie z dniem 23 lipca 2016 r.

5)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

6)    Dodany przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

7) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 334 z 22.12.2015, str. 5 oraz Dz. Urz. UE L 165 z 23.06.2016, str. 23.

8) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie programów ochrony, obowiązków oraz szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. U. poz. 1638 oraz z 2011 r. poz. 1009), które na podstawie art. 18 ustawy z dnia 30 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1015) utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

16) Dodany przez § 1 pkt 7 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.