ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Elblągu od strony lądu

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Granicę portu morskiego w Elblągu od strony lądu ustala się, jak następuje:

Poczynając od punktu granicznego nr 1, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 644 (gmina Elbląg, obręb ewidencyjny Nowakowo), na styku ze wschodnią granicą działki ewidencyjnej nr 237, granica portu biegnie w kierunku południowym granicą działki ewidencyjnej nr 237 oraz działek ewidencyjnych nr 644-648, 652 i 801 do punktu granicznego nr 2, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 649 na styku granic działek ewidencyjnych nr 649, 653, 237 i 801.

W punkcie granicznym nr 2 granica portu skręca i biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu granicznego nr 3, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 653, na styku granic działek ewidencyjnych nr 653, 237 i 768.

Od punktu granicznego nr 3 granica portu skręca w kierunku południowo-wschodnim, równolegle do brzegu rzeki Elbląg i biegnie granicą działek ewidencyjnych nr 768 i 653, a następnie granicą działek ewidencyjnych nr 822 i 823, do punktu granicznego nr 3a, który znajduje się na styku granicy gminy Elbląg (obręb ewidencyjny Nowakowo) i miasta Elbląg (obręb ewidencyjny nr 25) zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 186, na styku działek ewidencyjnych nr 823, 187/4 i 186, i dalej w tym samym kierunku, granicą działek ewidencyjnych nr 186, 187/4, 187/3 i 188/5, a następnie granicą działek ewidencyjnych nr 191, 192/4 i 192/5 oraz granicą działek ewidencyjnych nr 203 i 204/11, 204/10, 204/2, 204/6 i 205 do punktu granicznego nr 4, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 207/2, na styku granic działek ewidencyjnych nr 203, 205, 207/2 i 206.

W punkcie granicznym nr 4 granica portu skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż północnej granicy działki ewidencyjnej nr 207/2 (obręb ewidencyjny nr 25), zgodnie z przebiegiem wału, i dalej wzdłuż północnej granicy działki ewidencyjnej nr 5 (obręb ewidencyjny nr l) do punktu granicznego nr 5, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki ewidencyjnej nr5,w miejscu styku granic działek ewidencyjnych nr 5, 205, 8 i 171.

Od punktu granicznego nr 5 granica portu skręca w kierunku południowym i biegnie zachodnią granicą działki ewidencyjnej nr 8 (zachodnią linią regulacyjną ulicy Mazurskiej) do punktu granicznego nr 6, zlokalizowanego na styku granic działek ewidencyjnych nr 8, 14 i 28 w południowo-zachodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 8.

W punkcie granicznym nr 6 granica portu skręca w kierunku zachodnim i biegnie północną granicą działki ewidencyjnej nr 28 do punktu granicznego nr 7, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 28, na styku granic działek ewidencyjnych nr 28, 5, 27/26 i 16/4.

W punkcie granicznym nr 7 granica portu skręca w kierunku południowym i biegnie zachodnią granicą działki ewidencyjnej nr 28 do punktu granicznego nr 8, zlokalizowanego na styku granic działek ewidencyjnych nr 27/26, 28 i 32/2.

W punkcie granicznym nr 8 granica portu skręca w kierunku zachodnim i biegnie granicą działek ewidencyjnych nr 27/26 i 32/2 do punktu granicznego nr 9, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 32/2.

W punkcie granicznym nr 9 granica portu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie południowo-wschodnią granicą działek ewidencyjnych nr 27/23, 27/20, 27/18, 27/12, 27/11, 27/16, 27/15, 27/9, 27/14 i 27/13 do punktu granicznego nr 10, zlokalizowanego w południowym narożniku działki ewidencyjnej nr 27/13.

W punkcie granicznym nr 10 granica portu skręca w kierunku południowo-wschodnim i na krótkim odcinku około 3 m biegnie granicą działek ewidencyjnych nr 56 i 32/4 do punktu granicznego nr 11, zlokalizowanego na styku granic działek ewidencyjnych nr 56, 32/4 i 65/1.

Od punktu granicznego nr11 granica portu biegnie w kierunku południowo-zachodnim granicą działki ewidencyjnej nr 56 oraz działek ewidencyjnych nr 65/1 i 65/3 do punktu granicznego nr 12, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 65/3, na styku z działkami ewidencyjnymi nr 56, 65/3 i 62/4.

Od punktu granicznego nr 12 granica portu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż południowo--wschodniej i południowej granicy działki ewidencyjnej nr 65/3 i 65/4, przecina działkę ewidencyjną nr 71 i biegnie południową granicą działki ewidencyjnej nr 72 do punktu granicznego nr 13, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 73, na styku granic działek ewidencyjnych nr 72-74.

W punkcie granicznym nr 13 granica portu skręca w kierunku południowym i biegnie zachodnią granicą działek ewidencyjnych nr 74 i 76 do punktu granicznego nr 14, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 75/3, na styku granic działek ewidencyjnych nr 75/3, 76, 77 i 78.

W punkcie granicznym nr 14 granica portu skręca w kierunku zachodnim i biegnie północną granicą działki ewidencyjnej nr 78 do punktu granicznego nr 15, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 75/4.

W punkcie granicznym nr 15 granica portu skręca w kierunku południowym, przecina działkę ewidencyjną nr 78 i biegnie do punktu granicznego nr 16, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 95, i dalej biegnie w tym samym kierunku, wzdłuż wschodniej granicy działki ewidencyjnej nr 95 do punktu granicznego nr 17, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 95, na styku granic działek ewidencyjnych nr 95, 161 i 174/3.

Od punktu granicznego nr 17 granica portu dalej biegnie w kierunku południowym, przecina działkę ewidencyjną nr 174/3 i biegnie do punktu granicznego nr 18, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 176, i dalej w kierunku południowym wzdłuż wschodniej granicy działki ewidencyjnej nr 176 do punktu granicznego nr 19, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 176 (obręb ewidencyjny nr 1), na styku granic działek ewidencyjnych nr 176 i 177/4 (obręb ewidencyjny nr 1) oraz nr 7/2 i 6 (obręb ewidencyjny nr 12).

W punkcie granicznym nr 19 granica portu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie granicą działek ewidencyjnych nr 7/2 i 177/4 do punktu granicznego nr 20, zlokalizowanego na styku granic działek ewidencyjnych nr 177/4 (obręb ewidencyjny nr 1), 7/2 i 8/4 (obręb ewidencyjny nr 12).

W punkcie granicznym nr 20 granica portu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie granicą działek ewidencyjnych nr 8/4 i 7/2, a następnie granicą działek ewidencyjnych nr 14/4 i 15 do punktu granicznego nr 21, zlokalizowanego na styku granic działek ewidencyjnych nr 14/4, 15 i 21/4.

W punkcie granicznym nr 21 granica portu skręca w kierunku południowym, przecina działkę ewidencyjną nr 21/4 i dochodzi do punktu granicznego nr 22, zlokalizowanego w odległości 12 m, na granicy działek ewidencyjnych nr 21/4 i 23/23.

W punkcie granicznym nr 22 granica portu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie granicą działek ewidencyjnych nr 23/23, 21/4 i 21/3 do punktu granicznego nr 23, zlokalizowanego na styku granic działek ewidencyjnych nr 21/3, 23/23 i 23/10.

W punkcie granicznym nr 23 granica portu skręca w kierunku południowo-wschodnim i dalej w kierunku północno--wschodnim biegnie granicą działek ewidencyjnych nr 23/23 i 23/10 oraz granicą działek ewidencyjnych nr 23/22 i 23/9 do punktu granicznego nr 24, zlokalizowanego w północnym narożniku działki ewidencyjnej nr 23/22, na styku granic działek ewidencyjnych nr 23/22, 23/9 i 12/3.

W punkcie granicznym nr 24 granica portu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie granicą działek ewidencyjnych nr 12/3 i 23/22, przecinając Trasę Unii Europejskiej, i dochodzi do punktu granicznego nr 25, zlokalizowanego w północnym narożniku działki ewidencyjnej nr 23/20, na styku granic działek ewidencyjnych nr 12/3, 23/22 i 23/20.

W punkcie granicznym nr 25 granica portu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie granicą działek ewidencyjnych nr 23/22 i 23/20 (obręb ewidencyjny nr 12) do punktu granicznego nr 26, zlokalizowanego w zachodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 23/20, na styku granic działek ewidencyjnych nr 23/22, 23/20, 23/24, 23/23 i 24.

W punkcie granicznym nr 26 granica portu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie granicą działki ewidencyjnej nr 24 oraz działek ewidencyjnych nr 23/24, 97 i 23/26 do punktu granicznego nr 27, zlokalizowanego we wschodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 24, na styku granic działek ewidencyjnych nr 24, 23/26 i 26.

W punkcie granicznym nr 27 granica portu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie północną granicą działki ewidencyjnej nr 26 do punktu granicznego nr 28, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 26, na styku granic działek ewidencyjnych nr 23/26, 26 i 12/3.

W punkcie granicznym nr 28 granica portu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wschodnimi granicami działek ewidencyjnych nr 26, 27/5, 29/7, 29/1, 29/5 i zachodnimi granicami działek ewidencyjnych nr 12/3, 28 i 30/1 do punktu granicznego nr 29, zlokalizowanego w północnym narożniku działki ewidencyjnej nr 30/2, na styku granic działek ewidencyjnych nr 29/5, 30/2 i 30/1.

W punkcie granicznym nr 29 granica portu skręca w kierunku zachodnim i biegnie granicą działek ewidencyjnych nr 29/5 i 30/2 do punktu granicznego nr 30, zlokalizowanego w zachodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 30/2.

W punkcie granicznym nr 30 granica portu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie granicą działek ewidencyjnych nr 29/5 i 30/2 do punktu granicznego nr 31, zlokalizowanego w południowym narożniku działki ewidencyjnej nr 30/2, na styku granic działek ewidencyjnych nr 30/2, 29/5 i 32/3.

W punkcie granicznym nr 31 granica portu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie granicą działki ewidencyjnej nr 29/5 z granicami działek ewidencyjnych nr 32/3 i 38 oraz działek ewidencyjnych nr 29/6 i 38 do punktu granicznego nr 32, zlokalizowanego w południowym narożniku działki ewidencyjnej nr 29/6, na styku granic działek ewidencyjnych nr 29/6, 41/6 i 38.

W punkcie granicznym nr 32 granica portu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wschodnią granicą działek ewidencyjnych nr 41/6, 41/4 i 41/3 do punktu granicznego nr 33, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 35/2, na styku granic działek ewidencyjnych nr 35/2, 41/6, 41/5 i 37/4, i dalej na południe wzdłuż zachodniej granicy działki ewidencyjnej nr 37/4 (przecina ul. Dolną) biegnie do punktu granicznego nr 34, zlokalizowanego w północnym narożniku działki ewidencyjnej nr 64, na styku granic działek ewidencyjnych nr 64, 40, 37/4 i 63/9.

W punkcie granicznym nr 34 granica portu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie granicą działki ewidencyjnej nr 40 z działkami ewidencyjnymi nr 64 i 84 do punktu granicznego nr 35, zlokalizowanego w zachodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 84, na styku granic działek ewidencyjnych nr 40, 90/75, 84 i 90/71.

W punkcie granicznym nr 35 granica portu skręca w kierunku południowo-wschodnim oraz południowym i biegnie wschodnimi granicami działek ewidencyjnych nr 90/71, 90/69, 90/67, 90/65, 90/66 i 90/64 do punktu granicznego nr 36, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 78/2, na styku granic działek ewidencyjnych nr 90/64, 78/2 i 77.

W punkcie granicznym nr 36 granica portu skręca w kierunku wschodnim i biegnie granicą działek ewidencyjnych nr 77 i 78/2 do punktu granicznego nr 37, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 77, na styku granic działek ewidencyjnych nr 77, 78/2 i 74/1.

W punkcie granicznym nr 37 granica portu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wschodnimi granicami działek ewidencyjnych nr 77, 90/57, 90/64 i 90/63 do punktu granicznego nr 38, zlokalizowanego w południowym narożniku działki ewidencyjnej nr 76/2, na styku granic działek ewidencyjnych nr 76/2, 90/63, 69/1.

W punkcie granicznym nr 38 granica portu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie zachodnimi granicami działek ewidencyjnych nr 69/1 i 22 (ul. Stoczniowa) do punktu granicznego nr 39, zlokalizowanego na styku granic działek ewidencyjnych nr 22, 90/15 i 94/7.

W punkcie granicznym nr 39 granica portu skręca w kierunku zachodnim i biegnie wspólną granicą działek ewidencyjnych nr 90/15, 90/44, 94/6 i 94/7 do punktu granicznego nr 40, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 94/7, na styku działek ewidencyjnych nr 90/44, 90/43 i 94/7.

W punkcie granicznym nr 40 granica portu skręca w kierunku południowym i biegnie granicą działki ewidencyjnej nr 90/43 i działek ewidencyjnych nr 94/7 i 94/8 do punktu granicznego nr 41, zlokalizowanego na styku granic działek ewidencyjnych nr 90/43, 94/8 i 20.

W punkcie granicznym nr 41 granica portu skręca w kierunku zachodnim i biegnie północną granicą działki ewidencyjnej nr 20 do punktu granicznego nr 42, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 20 (obręb ewidencyjny nr 15), na styku granic działek ewidencyjnych nr 90/42 (obręb ewidencyjny nr 12), 20 i 9 (obręb ewidencyjny nr 15).

W punkcie granicznym nr 42 granica portu skręca w kierunku południowym i biegnie granicą działek ewidencyjnych nr 9, 20 i 10 do punktu granicznego nr 43, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 9.

W punkcie granicznym nr 43 granica portu skręca w kierunku zachodnim i biegnie granicą działek ewidencyjnych nr 9 i 10 do punktu granicznego nr 44, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 10, na styku działek ewidencyjnych nr 10-8.

W punkcie granicznym nr 44 granica portu skręca w kierunku południowym i biegnie wschodnimi granicami działek ewidencyjnych nr 8, 142/3, 142/4 i 4/2 do punktu granicznego nr 45, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 5 (obręb ewidencyjny nr 21).

W punkcie granicznym nr 45 granica portu skręca w kierunku wschodnim i biegnie północną granicą działki ewidencyjnej nr 4/2 do punktu granicznego nr 46, zlokalizowanego na styku granic działek ewidencyjnych nr 4/2, 6 i 15/6.

W punkcie granicznym nr 46 granica portu skręca w kierunku południowym, przecina działkę ewidencyjną nr 4/2, a następnie biegnie wschodnimi granicami działek ewidencyjnych nr 3/3 i 2/5 do punktu granicznego nr 47, zlokalizowanego na styku granic działek ewidencyjnych nr 2/5, 2/4 i 1/22.

W punkcie granicznym nr 47 granica portu skręca w kierunku wschodnim i biegnie południowymi granicami działek ewidencyjnych nr 2/4,10 i 11 do punktu granicznego nr 48, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 1/24.

W punkcie granicznym nr 48 granica portu skręca w kierunku południowym, biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki ewidencyjnej nr 11 i dalej wzdłuż zachodniej granicy działki ewidencyjnej nr 103 dochodzi do punktu granicznego nr 49, zlokalizowanego w południowym narożniku działki ewidencyjnej nr 102/23.

W punkcie granicznym nr 49 granica portu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie granicą działek ewidencyjnych nr 102/24, 103 i 101/5 do punktu granicznego nr 49a, zlokalizowanego we wschodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 102/24.

W punkcie granicznym nr 49a granica portu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie granicą działek ewidencyjnych nr 102/24 i 101/3 do punktu granicznego nr 49b, zlokalizowanego w południowym narożniku działki ewidencyjnej nr 102/24.

W punkcie granicznym nr 49b granica portu skręca w kierunku zachodnim i biegnie granicą działek ewidencyjnych nr 102/24 i 101/3 do punktu granicznego nr 50, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 101/3, na styku działek ewidencyjnych nr 101/3, 102/24 i 101/15.

W punkcie granicznym nr 50 granica portu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wschodnią granicą działek ewidencyjnych nr 101/15 i 101/14 do punktu granicznego nr 51, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 101/14 (obręb ewidencyjny nr 21).

W punkcie granicznym nr 51 granica portu skręca w kierunku zachodnim, przecinając rzekę Elbląg, biegnie do punktu granicznego nr 52 na zachodnim jej brzegu, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 582/2 (obręb ewidencyjny nr 14) w odległości około 10 m od linii brzegowej rzeki Elbląg.

W punkcie granicznym nr 52 granica portu skręca w kierunku północnym i biegnie w odległości około 10 m od linii brzegowej rzeki Elbląg, równolegle do wschodnich granic działek ewidencyjnych nr 582/2, 580, 581, 575/2, 575/1, 574, 573, 531, 530, 529, 527, 526, 525, 524, 523, 455 i 454 do punktu granicznego nr 53, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 454, w odległości 10 m od styku granic działki ewidencyjnej nr 454 i działki ewidencyjnej nr 453.

W punkcie granicznym nr 53 granica portu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie w odległości 10 m od linii wody Kanału Miejskiego wzdłuż granicy działek ewidencyjnych nr 453 i 454, a następnie wzdłuż granicy między działkami ewidencyjnymi nr 456/1 i 454, do punktu granicznego nr 54 zlokalizowanego w północnym narożniku działki ewidencyjnej nr 454 na styku granic działek ewidencyjnych nr 454, 456/1 i 453.

Od punktu granicznego nr 54 granica portu biegnie w kierunku północnym, przekraczając Kanał Miejski, dalej wschodnią granicą działki ewidencyjnej nr 3/2 do punktu granicznego nr 55, zlokalizowanego w północnym narożniku działki ewidencyjnej nr 3/2 (obręb ewidencyjny nr 15), na styku z Kanałem Miejskim.

Od punktu granicznego nr 55 granica portu przecina Kanał Miejski i biegnie na północ, wschodnią granicą działki ewidencyjnej nr 206 (obręb ewidencyjny nr 14) i dalej wschodnią granicą działek ewidencyjnych nr 106 i 15/3 (obręb ewidencyjny nr 13) do punktu granicznego nr 55a, który znajduje się na styku miasta Elbląg (obręb ewidencyjny nr 13) i gminy Elbląg (obręb ewidencyjny Janowo), zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 15/3 na zachodniej granicy działki ewidencyjnej nr 7, a następnie biegnie dalej w tym samym kierunku, przecinając działki ewidencyjne nr 633 i 562, wschodnią granicą działki ewidencyjnej nr 632 do punktu granicznego nr 56, leżącego na styku granic działek ewidencyjnych nr 632, 559 i 630 (obręb ewidencyjny Janowo).

W punkcie granicznym nr 56 granica portu skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż granicy między działkami ewidencyjnymi nr 630 i 632 oraz 600 i 601 do punktu granicznego nr 57, zlokalizowanego w południowym narożniku działki ewidencyjnej nr 600, na styku granic działek ewidencyjnych nr 600, 601 i 599.

Od punktu granicznego nr 57 granica portu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie południowo-zachodnimi granicami działek ewidencyjnych nr 600, 606, 597, 607 i 596 do punktu granicznego nr 58, zlokalizowanego w zachodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 596.

W punkcie granicznym nr 58 granica portu skręca w kierunku północnym i biegnie zachodnią granicą działki ewidencyjnej nr 596 do punktu granicznego nr 59, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku tej działki.

W punkcie granicznym nr 59 granica portu skręca w kierunku wschodnim i biegnie północnymi granicami działek ewidencyjnych nr 596, 594, 630, 563/1, 627, 635, 556, 640, 615, 626, 616, 612, 613, 565, 623, 619 i 620 do punktu granicznego nr 60, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 620 leżącego na styku granic działek ewidencyjnych nr 620, 639 i 626, u podstawy odwodnej krawędzi stopy wału ochronnego rzeki Elbląg.

W punkcie granicznym nr 60 granica portu skręca w kierunku północnym i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki ewidencyjnej nr 639, odwodną krawędzią stopy wału ochronnego rzeki Elbląg, do punktu granicznego nr 61, zlokalizowanego na styku granicy działki ewidencyjnej nr 639 z południowym narożnikiem działki ewidencyjnej nr 640, i dalej biegnie w tym samym kierunku odwodną krawędzią stopy wału ochronnego rzeki Elbląg wzdłuż wschodniej granicy działek ewidencyjnych nr 639 i 559 do punktu granicznego nr 62, zlokalizowanego w północnym narożniku działki ewidencyjnej nr 559.

W punkcie granicznym nr 62 granica portu skręca w kierunku zachodnim i biegnie północno-zachodnią granicą działki ewidencyjnej nr 559 do punktu granicznego nr 63, zlokalizowanego w zachodnim narożniku tej działki, leżącego na styku granic działek ewidencyjnych nr 559, 444, 446 i 221.

W punkcie granicznym nr 63 granica portu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie zachodnią granicą działki ewidencyjnej nr 221 do punktu granicznego nr 64, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 443 i dalej w kierunku północnym wzdłuż zachodniej granicy działki ewidencyjnej nr 84 po odwodnej krawędzi stopy wału ochronnego rzeki Elbląg, a następnie wzdłuż zachodniej granicy działki ewidencyjnej nr 84 do punktu granicznego nr 65, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 327, leżącego na styku granic działek ewidencyjnych nr 84, 312 i 327.

W punkcie granicznym nr 65 granica portu skręca w kierunku wschodnim wzdłuż granicy między działkami ewidencyjnymi nr 312 i 327, a następnie przecina działki ewidencyjne nr 221 i 327, dochodzi do punktu granicznego nr 1, zamykając granicę portu Elbląg.

§ 2. Wykaz współrzędnych geograficznych punktów załamań granicy dla portu morskiego w Elblągu podano w Geodezyjnym Układzie Odniesień — „EUREF-89” (European Reference Franie 1989.0):


Nr punktu granicznego Współrzędne w układzie GRS80h/WGS84
φ — szerokość geodezyjna λ — długość geodezyjna
1

54°13'16.52”

19°21'39.62”

2

54°13'06.83”

19°21'44.81”

3

54°13'06.72”

19°21'44.44”

3a

54°12'24.31”

19°22'29.96”

4

54°11'53.86”

19°22'44.24”

5

54°11'54.71”

19°23'19.52”

6

54°11'44.28”

19°23'18.18”

7

54°11'44.31”

19°23'16.20”

8

54°11'41.14”

19°23'15.72”

9

54°11'41.29”

19°23'14.60”

10

54°11'33.27”

19°23'01.47”

11

54°11'33.19”

19°23'01.60”

12

54°11'31.28”

19°23'00.70”

13

54°11'34.72”

19°23'15.99”

14

54°11'11.81”

19°23'16.35”

15

54°H'11.73”

19°23'13.34”

16

54°H'11.36”

19°23'13.47”

17

54°10'52.90”

19°23'16.67”

18

54°10'52.49”

19°23'16.49”

19

54°10'37.91”

19°23'23.63”

20

54°10'37.99”

19°23'23.95”

21

54°10'28.31”

19°23'26.54”

22

54°10'27.94”

19°23'26.69”

23

54°10'30.54”

19°23'29.45”

24

54°10'32.16”

19°23'35.91”

25

54°10'30.84”

19°23'37.27”

26

54°10'30.21”

19°23'35.42”

27

54°10'26.82”

19°23'39.87”

28

54°10'27.12”

19°23'41.01”

29

54°10'22.08”

19°23'44.30”

30

54°10'21.77”

19°23'42.75”

31

54°10'20.01”

19°23'43.77”

32

54°10'18.27”

19°23'34.56”

33

54°10'11.29”

19°23'41.89”

34

54°10'10.78”

19°23'41.89”

35

54°10'10.63”

19°23'40.86”

36

54°09'50.33”

19°23'45.11”

37

54°09'50.17”

19°23'46.19”

38

54°09'47.62”

19°23'48.17”

39

54°09'42.21”

19°23'44.83”

40

54°09'42.35”

19°23'41.45”

41

54°09'39.89”

19°23'41.42”

42

54°09'39.93”

19°23'33.16”

43

54°09'37.70”

19°23'33.51”

44

54°09'37.63”

19°23'32.30”

45

54°09'13.91”

19°23'36.86”

46

54°09'13.71”

19°23'41.25”

47

54°09'07.45”

19°23'40.08”

48

54°09'06.31”

19°23'50.15”

49

54°08'48.00”

19°23'37.66”

49a

54°08'47.64”

19°23'37.83”

49b

54°08'46.15”

19°23'35.61”

50

54°08'46.44”

19°23'34.04”

51

54°08'39.63”

19°23'28.05”

52

54°08'41.00”

19°23'23.94”

53

54°09'14.91”

19°23'32.83”

54

54°09'18.24”

19°23'28.11”

55

54°09'39.38”

19°23'22.14”

55a

54°10'30.99”

19°22'56.18”

56

54°10'37.39”

19°22'48.45”

57

54°10'32.80”

19°22'32.53”

58

54°11'02.45”

19°22'02.47”

59

54°11'07.52”

19°22'00.96”

60

54°11'10.57”

19°22'42.42”

61

54°11'53.52”

19°22'39.55”

62

54°13'06.12”

19°21'41.79”

63

54°13'05.97”

19°21'41.30”

64

54°13'06.87”

19°21'39.51”

65

54°13'16.14”

19°21'35.02”


§ 3. Linia przebiegu granicy, o której mowa w § 1, jest oznaczona na mapach w skali 1:5000, dostępnych do wglądu w siedzibach Urzędu Miasta w Elblągu, Urzędu Gminy Elbląg, w Urzędzie Morskim w Gdyni oraz na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Gdyni pod adresem http://www.umgdy.gov.pl.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3)


1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1652, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 203, poz. 1683, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, z 2008 r. Nr 171, poz. 1055, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 98, poz. 817, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 106, poz. 622, Nr 134, poz. 778 iNr228, poz. 1368, z 2012 r. poz. 951 i 1069 oraz z 2013 r. poz. 165.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone:

1)    rozporządzeniem Ministra Żeglugi z dnia 16 lutego 1952 r. w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu handlowego na Zalewie Wiślanym w Elblągu (Dz. U. Nr 18, poz. 111),

2)    zarządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 maja 1994 r. w sprawie ustalenia granicy od strony lądu portu morskiego na Zalewie Wiślanym w Elblągu (M.P. Nr 29, poz. 242)

— które na podstawie art. 69 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502 i Nr 170, poz. 1652, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 203, poz. 1683, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, z 2008 r. Nr 171, poz. 1055, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 98, poz. 817, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 106, poz. 622, Nr 134, poz. 778 i Nr 228, poz. 1368, z 2012 r. poz. 951 i 1069 oraz z 2013 r. poz. 165) tracą moc z dniem wejścia w życie mniejszego rozporządzenia.