ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367 i Nr 244, poz. 1454) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   szczegółową formę i tryb przeprowadzania egzaminu kończącego kurs ADR;

2)   szczegółowy tryb wydawania zaświadczenia ADR i jego wtórnika oraz sposób wypełniania zaświadczenia ADR;

3)   warunki i sposób przechowywania dokumentacji dotyczącej egzaminu oraz wydanych zaświadczeń ADR i ich wtórników;

4)   wzór zaświadczenia ADR;

5)   wysokość wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej;

6)   wysokość opłaty za wydanie zaświadczenia ADR oraz jego wtórnika.

§ 2. 1. Podmiot prowadzący kurs ADR lub jednostka wojskowa, przekazując informację, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych zwanej dalej „ustawą”, podając harmonogram zajęć, proponuje termin przeprowadzenia egzaminu kończącego kurs ADR, zwanego dalej „egzaminem”.

2. 2) Podmiot prowadzący kurs ADR lub jednostka wojskowa przedstawiają odpowiednio marszałkowi województwa lub Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień przeprowadzenia egzaminu, imiona i nazwiska osób uczestniczących w kursie oraz imiona i nazwiska osób nieuczestniczących w danym kursie, które przystąpią do egzaminu.

§ 3. 3) 1. Do egzaminu dopuszcza się kierowcę, który:

1)   posiada zaświadczenie o ukończeniu kursu ADR;

2)   został zgłoszony do odbycia egzaminu w trybie określonym w § 2 ust. 2;

3)   złożył wypełniony formularz zgłoszeniowy.

2. Wzór formularza, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Formularz, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, załącza się do protokołu potwierdzającego złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym.

§ 4. Egzamin jest przeprowadzany niezwłocznie po zakończeniu kursu ADR, w terminie uzgodnionym z podmiotem prowadzącym kursy.

§ 5. 1. Egzamin przeprowadza się w formie testu pisemnego, składającego się z pytań jednokrotnego wyboru z trzema możliwymi odpowiedziami.

2. Pytania testowe pochodzą z katalogu pytań obejmujących zakres wiedzy, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, oraz odnoszących się do wszystkich zagadnień i umiejętności przewidzianych w programie odpowiedniego kursu, przygotowanego przez:

1)   jednostkę upoważnioną na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy;

2)   Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych — w przypadku egzaminów dla kierowców pojazdów należących do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Test, o którym mowa w ust. 1, składa się z:

1) 4) 30 pytań — w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia podstawowego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas;

2)   18 pytań — w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia specjalistycznego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach;

3)   15 pytań — w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia specjalistycznego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1;

4)   15 pytań — w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia specjalistycznego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7.

§ 6. Czas trwania egzaminu kończącego kurs ADR wynosi:

1) 5) 60 minut — w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia podstawowego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas;

2)   40 minut — w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia specjalistycznego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach;

3)   30 minut — w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia specjalistycznego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1;

4)   30 minut — w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia specjalistycznego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7.

§ 7. Egzamin uważa się za zdany, jeżeli osoba egzaminowana udzieli poprawnych odpowiedzi na co najmniej 2/3 pytań z każdego zdawanego testu, o którym mowa w § 5 ust. 3.

§ 8. 1. Zaświadczenie ADR wydawane jest:

1)   na podstawie protokołu potwierdzającego złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym;

2)   po przedłożeniu dowodu uiszczenia opłat, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, z wyłączeniem kierowców pojazdów należących do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zaświadczenie ADR doręcza się kierowcy za pokwitowaniem:

1)   w trybie określonym w art. 23 ust. 3 ustawy;

2)   w siedzibie marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce przeprowadzania egzaminu — na wniosek kierowcy;

3)   w jednostce wojskowej — w przypadku kierowcy pojazdów należących do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 9. 6) W celu prawidłowego wypełnienia zaświadczenia ADR marszałek województwa oraz Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych udostępniają podmiotowi dokonującemu personalizacji zaświadczenia ADR dane i informacje niezbędne do wydania zaświadczenia ADR oraz fotografię i wzór podpisu kierowcy z zachowaniem warunków uniemożliwiających dostęp do nich osobom trzecim oraz zapewniających zachowanie poufności.

§ 10. 1. W przypadku utraty zaświadczenia ADR, na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, której utracone zaświadczenie było wydane, odpowiednio właściwy marszałek województwa albo Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych wydają wtórnik tego zaświadczenia. Przepisy § 8 i 9 stosuje się odpowiednio.

2. 7) Do wniosku o wydanie wtórnika zaświadczenia ADR dołącza się formularz, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, zawierający dane niezbędne do wydania wtórnika zaświadczenia ADR.

§ 11. 1. Protokoły, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy, oraz dokumentację dotyczącą egzaminu i wydania zaświadczeń ADR i ich wtórników przechowuje się w zamykanych szafach.

2. Szafy, o których mowa w ust. 1, powinny znajdować się w pomieszczeniu, które zapewnia ochronę dokumentów przed dostępem osób nieuprawnionych oraz utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§ 12. 8) Wzór zaświadczenia ADR oraz sposób jego wypełniania określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 13. 1. Osobom wchodzącym w skład komisji egzaminacyjnej, o której mowa w art. 21 ust. 2 ustawy, przysługuje wynagrodzenie za przeprowadzenie egzaminu w wysokości:

1)   200 zł — przewodniczącemu;

2)   150 zł — członkowi.

2. Jeżeli liczba osób egzaminowanych przekracza 10, to wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ulega zwiększeniu o 10 zł za każdą dodatkową osobę.

3. Jeżeli łączny czas trwania egzaminu przekracza 90 minut, to wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ulega zwiększeniu o 40 zł za każde rozpoczęte dodatkowe 30 minut.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1-3, dla przewodniczącego komisji egzaminacyjnej nie może przekroczyć 340 zł, a dla członka komisji egzaminacyjnej nie może przekroczyć 300 zł.

§ 14. 9) Wysokość opłaty za wydanie zaświadczenia ADR lub jego wtórnika wynosi 50 zł.

§ 15. (pominięty). 10)

§ 16. Kierowcy, którzy ukończyli odpowiedni kurs ADR przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, mogą przystąpić do egzaminu w terminie, o którym mowa w art. 21 ust. 10 ustawy, na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu wydanego przez podmiot prowadzący kursy.

§ 17. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia 11) . 12)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r.

Załącznik

(uchylony) 13)

1) Obecnie działem administracji rządowej — transport kieruje Minister Infrastruktury i Rozwoju, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1391).

2)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 listopada 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. poz. 1297), które weszło w życie z dniem 11 grudnia 2012 r.

3)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

8)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

9)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

10)   Zamieszczony w obwieszczeniu.

11) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 20 lutego 2012 r.

12) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2005 r. w sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. Nr 187, poz. 1571), które na podstawie art. 133 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367) utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w zakresie: § 1 pkt 5 i 6, § 10 oraz § 11, oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej powołanej przez podmiot prowadzący kurs dokształcający dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. Nr 237, poz. 2012), które na podstawie art. 133 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

13) Przez § 1 pkt 9 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

14) Dodany przez § 1 pkt 10 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

15) Dodany przez § 1 pkt 11 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.