ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 14 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla wyposażenia morskiego 2)

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyposażeniu morskim (Dz. U. Nr 93, poz. 899 oraz z 2011 r. Nr 228, poz. 1368) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań dla wyposażenia morskiego (Dz. U. Nr 103, poz. 1091, z późn. zm. 3) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

2) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Wyposażenie morskie określone w pozycjach 2.9, 3.57 oraz 4.40-4.44 załącznika nr 2 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, wyprodukowane przed dniem 5 października 2012 r. zgodnie z procedurami przewidzianymi dla uznania typu obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polski lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej może być umieszczane na statku lub wprowadzane na rynek nie dłużej niż przez dwa lata po tym terminie.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 5 października 2012 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 września 2012 r. (poz. 1097)

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Mnistrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

2)  Przepisy niniejszego rozporządzenia dokonują w zakresie swojej regulacji wdrożenia postanowień dyrektywy Komisji 2011/75/UE z dnia 2 września 2011 r. zmieniającej dyrektywę Rady 96/98/WE w sprawie wyposażenia statków (Dz. Urz. UE L 239 z 15.09.2011, str. 1).

3)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 107, poz. 889, z 2010 r. Nr 111, poz. 739 oraz z 2011 r. Nr 119, poz. 689.