ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 14 września 2012 r. w sprawie szkoleń oraz wzoru certyfikatu dla audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego

Na podstawie art. 24n ust. 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób przeprowadzania i zakres programowy szkolenia zakończonego egzaminem na audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego;

2) sposób przeprowadzania i zakres programowy szkolenia okresowego dla audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego;

3) wzór certyfikatu audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego.

§ 2. 1. Szkolenie, o którym mowa w § 1 pkt 1, składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Czas trwania szkolenia nie może być krótszy niż 120 godzin lekcyjnych przy czym część praktyczna szkolenia trwa nie krócej niż 60 godzin lekcyjnych.

2. Część teoretyczna składa się z wykładów o tematyce zgodnej z zakresem programowym określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

3. Część praktyczna składa się z ćwiczeń praktycznych, obejmujących w szczególności wizje lokalne w terenie, mające na celu nabycie praktycznych umiejętności przeprowadzania audytów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

§ 3. 1. Szkolenie, o którym mowa w § 1 pkt 1, kończy się samodzielnym sporządzeniem co najmniej dwóch projektów audytów bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwanych dalej „projektami audytów brd”, oraz egzaminem.

2. Pierwszy projekt audytu brd sporządza się z wybranych przez osobę prowadzącą szkolenie dwóch projektów audytów brd, o których mowa w art. 24j ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

3. Drugi projekt audytu brd sporządza się z wybranych przez osobę prowadzącą szkolenie dwóch projektów audytów brd, o których mowa w art. 24j ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

4. Każdy z dwóch odcinków dróg wybranych do sporządzenia projektów audytów brd powinien mieć inną klasę techniczną i inny charakter zabudowy. Jeden odcinek drogi powinien dotyczyć dróg poza terenem zabudowy bez skrzyżowań jednopoziomowych, a drugi odcinek drogi powinien dotyczyć dróg w terenie zabudowy.

5. Warunkiem przystąpienia do egzaminu na audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego jest prawidłowe sporządzenie projektów audytów brd. Prawidłowość sporządzenia projektów audytów brd stwierdza osoba prowadząca praktyczną część szkolenia.

§ 4. Egzamin na audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego składa się z:

1) części teoretycznej — obejmującej pisemne zadania do rozwiązania sprawdzające znajomość tematyki określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) części praktycznej — sprawdzającej umiejętność przeprowadzania audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

§ 5. Egzamin, o którym mowa w § 4, przeprowadza się w terminie i miejscu wyznaczonych przez uczelnie lub instytuty, o których mowa w art. 24n ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

§ 6. 1. Egzamin, o którym mowa w § 4, jest przeprowadzany w wydzielonej sali, w warunkach zapewniających kandydatowi na audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwanemu dalej „kandydatem”, możliwość samodzielnego rozwiązania zadań i sporządzenia projektu audytu brd.

2. Przed wejściem do sali kandydat okazuje dowód osobisty albo inny ważny dokument potwierdzający tożsamość.

3. Prace egzaminacyjne są oznaczane indywidualnym kodem.

4. Z egzaminu wyklucza się kandydata, który korzysta z pomocy innej osoby lub w inny niedozwolony sposób zakłóca przebieg egzaminu.

§ 7. Czas trwania egzaminu wynosi:

1) dla części teoretycznej — 120 minut;

2) dla części praktycznej — 180 minut.

§ 8. 1. Część teoretyczna egzaminu, o której mowa w § 4 pkt 1, składa się z ośmiu zadań do rozwiązania.

2. Za każde zadanie przyznaje się od O do 10 punktów.

§ 9. 1. Warunkiem przystąpienia do części praktycznej egzaminu, o której mowa w § 4 pkt 2, jest uzyskanie przez kandydata co najmniej 60 punktów z części teoretycznej egzaminu.

2. Część praktyczna egzaminu obejmuje sporządzenie projektu audytu brd, wylosowanego przez kandydata z dwóch audytów bezpieczeństwa ruchu drogowego, o których mowa w art. 24j ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

§ 10. 1. Za sporządzenie projektu audytu brd przyznaje się od 0 do 20 punktów.

2. Warunkiem zaliczenia części praktycznej egzaminu jest uzyskanie przez kandydata co najmniej 15 punktów.

§ 11. Osobie, która ukończyła szkolenie zakończone egzaminem oraz zdała egzamin na audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego, wydaje się zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zakończonego egzaminem.

§ 12. 1. Szkolenie okresowe, o którym mowa w § 1 pkt 2, składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Czas trwania szkolenia nie może być krótszy niż 32 godziny lekcyjne, przy czym część praktyczna szkolenia powinna trwać nie mniej niż 24 godziny lekcyjne.

2. Część teoretyczna składa się z wykładów o tematyce zgodnej z zakresem programowym określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3. Część praktyczna składa się z ćwiczeń praktycznych mających na celu podniesienie umiejętności przeprowadzania audytów bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym z samodzielnego sporządzenia co najmniej dwóch projektów audytów brd.

§ 13. Ukończenie szkolenia, o którym mowa w § 12, potwierdza się zaświadczeniem o jego ukończeniu.

§ 14. Wzór certyfikatu audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 15. Szkolenie w zakresie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, które rozpoczęło się przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, a zakończyło się po dniu wejścia w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 472), uważa się za spełniające wymogi szkolenia, o którym mowa w § 1 pkt 1, o ile spełnia ono następujące warunki:

1) trwało co najmniej 120 godzin lekcyjnych,

2) obejmowało w swoim programie sporządzenie projektu audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz

3) zostało zakończone egzaminem.

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 września 2012 r. (poz. 1079)

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Mnistrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018 i Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945 i Nr 222, poz. 1321 oraz z 2012 r. poz. 472 i 965.