ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie kontroli wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego

Na podstawie art. 74 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres, warunki i tryb przeprowadzenia kontroli, o której mowa w art. 69 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, oraz wzory stosowanych przy tym dokumentów.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie — rozumie się przez to ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;

2) osobie kontrolującej — rozumie się przez to osobę upoważnioną przez marszałka województwa do przeprowadzenia kontroli;

3) ośrodku — rozumie się przez to wojewódzki ośrodek ruchu drogowego.

§ 3. 1. Kontrola jest przeprowadzana zgodnie z półrocznym planem kontroli uwzględniającym kontrole wynikające z art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy.

2. Półroczny plan kontroli zatwierdza marszałek województwa do końca stycznia i do końca lipca każdego roku.

3. Określając kolejność kontroli w półrocznym planie kontroli, uwzględnia się:

1) jako pierwsze:

a) ośrodki, które dotychczas nie zostały skontrolowane,

b) ośrodki, co do których analiza, o której mowa w art. 67 ust. 1 pkt 8 ustawy, wskazuje na nieprawidłowe działanie ośrodka,

2) jako kolejne — ośrodki, w których podczas poprzedniej kontroli stwierdzono nieprawidłowości, oraz

3) pozostałe ośrodki.

4. Półroczny plan kontroli uzupełnia się, jeżeli w okresie nim objętym analiza, o której mowa w art. 67 ust. 1 pkt 8 ustawy, wskazuje na nieprawidłowe działanie ośrodka.

§ 4. 1. Kontrola może być:

1) kompleksowa — w czasie której bada się całokształt działalności ośrodka w zakresie przeprowadzania egzaminów państwowych;

2) problemowa — w czasie której bada się wybrane zagadnienia związane z przeprowadzaniem egzaminów państwowych;

3) doraźna — w czasie której bada się wyłącznie zagadnienia wynikające ze złożonych skarg lub z pozyskanych informacji w zakresie przeprowadzania egzaminów państwowych.

2. W przypadku określonym w:

1) art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy przeprowadza się kontrolę kompleksową lub problemową;

2) art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy przeprowadza się kontrolę kompleksową, problemową lub doraźną, w zależności od oceny przesłanek kontroli.

3. Kontrole planuje się w taki sposób, aby każdy ośrodek co najmniej raz w roku podlegał kontroli kompleksowej.

§ 5. 1. Kontrolę przeprowadza osoba kontrolująca, na podstawie legitymacji służbowej i imiennego upoważnienia, którego wzór jest określony w załączniku do rozporządzenia.

2. Imienne upoważnienie sporządza się w dwóch egzemplarzach z których jeden przeznaczony jest dla kontrolowanego ośrodka, a drugi — do włączenia do akt kontroli.

§ 6. Kontrola obejmuje, odpowiednio do jej zakresu wynikającego z § 4, sprawdzenie:

1) spełniania wszystkich warunków niezbędnych do przeprowadzania egzaminów państwowych;

2) prawidłowości prowadzenia dokumentacji związanej z przeprowadzaniem egzaminów państwowych;

3) prawidłowości przeprowadzania części teoretycznej egzaminów państwowych;

4) prawidłowości przeprowadzania części praktycznej egzaminów państwowych;

5) spełniania przez egzaminatorów przeprowadzających egzaminy państwowe niezbędnych wymagań;

6) pozostałej działalności ośrodka związanej z przeprowadzaniem egzaminów państwowych.

§ 7. 1. Osoba kontrolująca ustala stan faktyczny na podstawie zebranych w toku kontroli dowodów.

2. Dowodami są w szczególności dokumenty, wyniki oględzin, pisemne wyjaśnienia i oświadczenia oraz nagrania.

§ 8. 1. Zebrane w toku kontroli dowody można zabezpieczyć na czas trwania kontroli, w szczególności w przypadku gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie fałszowania dokumentów lub potwierdzania w dokumentach danych niezgodnych ze stanem faktycznym.

2. Zabezpieczenia dokonuje się w obecności dyrektora kontrolowanego ośrodka lub osoby przez niego upoważnionej przez pobranie dowodów za pokwitowaniem z kontrolowanego ośrodka i umieszczenie ich w siedzibie marszałka województwa w sposób uniemożliwiający dostęp osób postronnych.

3. Pokwitowanie sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przeznaczony jest dla kontrolowanego ośrodka, a drugi — do włączenia do akt kontroli.

4. Dowody, o których mowa w ust. 1, oznacza się w sposób uniemożliwiający ich zamianę.

5. Zwolnienia dowodów spod zabezpieczenia dokonuje marszałek województwa. Zwolnione dowody zwraca się niezwłocznie kontrolowanemu ośrodkowi.

6. Na wniosek dyrektora kontrolowanego ośrodka wydaje się kopię zabezpieczonych dowodów.

§ 9. 1. Osoba kontrolująca może sporządzać kopie, odpisy, wydruki i wyciągi z dokumentów prowadzonych w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej.

2. Zgodność kopii, odpisów, wydruków i wyciągów z oryginałami potwierdza osoba kontrolująca i dyrektor kontrolowanego ośrodka lub osoba przez niego upoważniona.

§ 10. Osoba kontrolująca może żądać od dyrektora kontrolowanego ośrodka lub osoby przez niego upoważnionej sporządzenia zestawień i obliczeń niezbędnych do kontroli.

§ 11. 1. Jeżeli konieczne jest ustalenie stanu faktycznego obiektów lub pojazdów albo przebiegu określonych czynności, osoba kontrolująca przeprowadza oględziny.

2. Z dokonanych oględzin sporządza się protokół oględzin, który podpisują osoba kontrolująca i dyrektor kontrolowanego ośrodka lub osoba przez niego upoważniona.

3. Skreślenia, poprawki, uzupełnienia oraz odmowę podpisania protokołu oględzin opisuje się w tym protokole.

4. Strony protokołu oględzin powinny być ponumerowane i parafowane przez osoby podpisujące ten protokół.

5. Protokół oględzin sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przeznaczony jest dla kontrolowanego ośrodka, a drugi — do włączenia do akt kontroli.

6. Oględziny mogą być utrwalone za pomocą aparatury i środków technicznych do utrwalania dźwięku i obrazu. W takim przypadku osoby biorące udział w oględzinach powiadamia się o użyciu podczas oględzin takiej aparatury lub środków technicznych.

§ 12. Protokół kontroli sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z których jeden przeznaczony jest dla kontrolowanego ośrodka, a drugi — do włączenia do akt kontroli.

§ 13. 1. Zastrzeżenia, o których mowa w art. 69 ust. 5 ustawy, można wnieść na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

2. W przypadku wniesienia zastrzeżeń marszałek województwa podejmuje czynności zmierzające do ich wyjaśnienia.

3. W terminie 7 dni od dnia wniesienia zastrzeżeń marszałek województwa informuje na piśmie wnoszącego zastrzeżenia o ich uwzględnieniu w całości lub w części albo o ich nieuwzględnieniu.

§ 14. 1. Marszałek województwa przekazuje dyrektorowi kontrolowanego ośrodka zalecenia pokontrolne niezwłocznie, a w przypadku wniesienia zastrzeżeń — w terminie 10 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w § 13 ust. 3.

2. W zaleceniach pokontrolnych zawiera się syntetyczną ocenę kontrolowanego ośrodka, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości również uwagi i wnioski w sprawie ich usunięcia.

§ 15. Pierwszy plan kontroli, o którym mowa w § 3 ust. 1, marszałek województwa zatwierdza do końca lutego 2013 r.

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2013 r.

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Mnistrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 92, poz. 530, Nr 106, poz. 622, Nr 205, poz. 1210, Nr 227, poz. 1367 i Nr 244, poz. 1454 oraz z 2012 r. poz. 113.