ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie sposobu wyznaczania instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej

Na podstawie art. 128 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1)  instytucji — rozumie się przez to instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej, o których mowa w art. 8 i 9 rozporządzenia (WE) nr 550/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie zapewniania służb żeglugi powietrznej w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (Dz. Urz. UE L 96 z 31.03.2004, str. 10; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 8, str. 31, z późn. zm.);

2)  Prezesie Urzędu — rozumie się przez to Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego;

3)  rozporządzeniu nr 550/2004 — rozumie się przez to rozporządzenie (WE) nr 550/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie zapewniania służb żeglugi powietrznej w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej;

4)  rozporządzeniu nr 691/2010 — rozumie się przez to rozporządzenie Komisji (UE) nr 691/2010 z dnia 29 lipca 2010 r. ustanawiające system skuteczności działania dla służb żeglugi powietrznej i funkcji sieciowych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2096/2005 ustanawiające wspólne wymogi dotyczące zapewniania służb żeglugi powietrznej (Dz. Urz. UE L 201 z 03.08.2010, str. 1, z późn. zm.);

5)  ustawie — rozumie się przez to ustawę z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze;

6)  wniosku — rozumie się przez to wniosek, o którym mowa w art. 127 ust. 3 ustawy.

§ 2. 1. Minister właściwy do spraw transportu wyznacza instytucję, o której mowa w art. 8 rozporządzenia nr 550/2004, niezależnie od tego, w którym państwie członkowskim Unii Europejskiej przeprowadzono jej certyfikację, oraz dopełnia obowiązku informacyjnego określonego w art. 8 ust. 6 rozporządzenia nr 550/2004.

2. Minister właściwy do spraw transportu może wyznaczyć instytucję, o której mowa w art. 9 rozporządzenia nr 550/2004, określając jednocześnie struktury przestrzeni powietrznej i rodzaj danych meteorologicznych, których dostarczenie wymaga uzyskania wyznaczenia.

§ 3. 1. Wniosek zawiera:

1)  nazwę instytucji, jej siedzibę i adres oraz rodzaj i formę prowadzonej działalności w lotnictwie cywilnym;

2)  rodzaj służby żeglugi powietrznej i wskazanie części przestrzeni powietrznej, w której instytucja ubiega się o wyznaczenie, oraz w przypadku instytucji, o której mowa w art. 9 rozporządzenia nr 550/2004 — rodzaj danych meteorologicznych, które instytucja będzie dostarczać;

3)  uzasadnienie wniosku.

2. Do wniosku instytucja dołącza:

1)  kopię certyfikatu instytucji wraz z odpowiednią specyfikacją operacyjną poświadczone za zgodność z oryginałem — jeżeli były wydane;

2)  kopię planów biznesowych instytucji zawierających informacje w zakresie jej zasobów finansowych, ludzkich, posiadanej infrastruktury i technologii oraz sposobów zarządzania bezpieczeństwem — jeżeli nie były przedkładane Prezesowi Urzędu na podstawie pkt 2.1 lit. b załącznika IV do rozporządzenia nr 691/2010;

3)  opinię zarządzającego danym lotniskiem o tej instytucji — jeżeli wyznaczenie instytucji ma dotyczyć lotniskowych organów służb żeglugi powietrznej.

§ 4. 1. Prezes Urzędu weryfikuje dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 2, oraz analizuje stopień realizacji celów skuteczności działania zawartych w planie skuteczności działania, o którym mowa w art. 10 ust. 1 rozporządzenia nr 691/2010.

2. Prezes Urzędu przesyła wniosek wraz z opinią do ministra właściwego do spraw transportu w terminie dwóch tygodni od dnia jego otrzymania.

§ 5. Minister Obrony Narodowej wydaje opinię, o której mowa w art. 127 ust. 2 ustawy, w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

§ 6. Minister właściwy do spraw transportu wyznacza instytucję albo odmawia jej wyznaczenia w terminie 30 dni po otrzymaniu wniosku od Prezesa Urzędu oraz opinii Ministra Obrony Narodowej.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia. 3)


1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z 2012 r. poz. 951 i 1544 oraz z 2013 r. poz. 134.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wyznaczania instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej oraz realizacji przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego jego uprawnień i obowiązków jako państwowej władzy nadzorującej (Dz. U. Nr 109, poz. 754), które na podstawie art. 18 ustawy z dnia 30 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 170, poz. 1015) utraciło moc z dniem 19 marca 2013 r.