ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu rozliczania i dokumentowania kosztów związanych z zapewnieniem służb żeglugi powietrznej za loty zwolnione z opłat nawigacyjnych

Na podstawie art. 130 ust. 8 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 605 i 904) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób i tryb rozliczania i dokumentowania kosztów ponoszonych przez instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej z tytułu obsługi lotów zwolnionych z opłat nawigacyjnych, za które przysługuje dotacja celowa z budżetu państwa, zwanych dalej „kosztami refundowanymi”.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1)   ustawie — rozumie się przez to ustawę z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze;

2)   dotacji — rozumie się przez to dotację celową określoną w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm. 2) );

3)   instytucji — rozumie się przez to wyznaczoną instytucję zapewniającą służby żeglugi powietrznej;

4)   loty IFR — rozumie się przez to loty wykonywane zgodnie z przepisami dla lotów według wskazań przyrządów (IFR — Instrument Flight Rules);

5)   loty VFR — rozumie się przez to loty wykonywane zgodnie z przepisami dla lotów z widocznością (VFR — Visual Flight Rules);

6)   (uchylony); 3)

7)   (uchylony);

8) 4) koszcie obsługi lotów VFR — rozumie się przez to koszt gotowości zapewnienia służb żeglugi powietrznej dla lotów VFR i lotów mieszanych w części wykonywanej według przepisów dla lotów VFR, o których mowa w rozdziale 4 załącznika 2 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. poz. 212 i 214, z późn. zm. 5) );

9)   koszcie rzeczywistym lotów VFR — rozumie się przez to koszty poniesione przez instytucję i zewidencjonowane w systemie księgowym;

10)  EUROCONTROL — rozumie się przez to Europejską Organizację do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej;

11) 6) rozporządzeniu nr 391/2013 — rozumie się przez to rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 391/2013 z dnia 3 maja 2013 r. ustanawiające wspólny system opłat za korzystanie ze służb żeglugi powietrznej (Dz. Urz. UE L 128 z 09.05.2013, str. 31);

12) kosztach dla zwolnionych z opłat nawigacyjnych lotów VFR — rozumie się przez to koszty służb żeglugi powietrznej zapewnianych lotom VFR, o których mowa w art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 391/2013, przedstawione w tabeli sprawozdawczej dla opłat nawigacyjnych, o której mowa w załączniku II do rozporządzenia nr 391/2013, stanowiącej element planu skuteczności działania, o którym mowa w art. 11 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 390/2013 z dnia 3 maja 2013 r. ustanawiającego system skuteczności działania dla służb żeglugi powietrznej i funkcji sieciowych (Dz. Urz. UE L 128 z 09.05.2013, str. 1).

§ 3. 1. Podstawę obliczenia kosztów refundowanych stanowi:

1) szczegółowe zestawienie lotów IFR wykonanych w okresie, którego rozliczenie dotyczy, oraz ustalone, zgodnie z odrębnymi przepisami, stawki jednostkowe opłat nawigacyjnych — w przypadku lotów, o których mowa w art. 130 ust. 6 pkt 3–7 ustawy;

2) 7) koszt obsługi lotów VFR ustalony dla okresu, którego rozliczenie dotyczy, na podstawie przypadających na daną instytucję kosztów dla zwolnionych z opłat nawigacyjnych lotów VFR — w przypadku lotów, o których mowa w art. 130 ust. 6 pkt 1 i 2 ustawy.

2. 8) Koszt obsługi lotów VFR, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, ustala się za pomocą metody kosztów krańcowych zgodnie z art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 391/2013.

3. Przy obliczaniu kosztów refundowanych, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się kwotę podatku od towarów i usług obliczoną według stawki określonej zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

§ 4. 1. Instytucja składa do ministra właściwego do spraw transportu wniosek o wypłatę kosztów refundowanych w terminie do końca ostatniego dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, którego wniosek dotyczy.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1)   nazwę i adres instytucji;

2)   informację na temat wysokości stosowanych stawek jednostkowych opłat dla lotów IFR;

3)   informację na temat wysokości kosztu obsługi lotów VFR;

4)   obliczoną należną kwotę dotacji w podziale na dotację należną za loty IFR oraz za loty VFR;

5)   datę sporządzenia wniosku;

6)   imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe sporządzającego;

7)   numer rachunku bankowego, na który dotacja ma być przekazana.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1)   wypis z odpowiedniego rejestru potwierdzający status prawny instytucji, jeżeli instytucja podlega wpisowi do takiego rejestru — w przypadku wniosku składanego po raz pierwszy lub w przypadku zmiany statusu prawnego instytucji;

2)   w przypadku lotów, o których mowa w art. 130 ust. 6 pkt 3–7 ustawy — zestawienie kwartalne lotów podlegających zwolnieniu, dla których zapewniono służby żeglugi powietrznej, wraz z informacjami dotyczącymi:

a)  wysokości dotacji należnej z tytułu obsługi każdego z lotów,

b)  przynależności każdego z lotów do poszczególnych kategorii zwolnień określonych w art. 130 ust. 6 pkt 3–7 ustawy,

c)  maksymalnej masy startowej statku powietrznego (MTOM),

d) 9) czynnika masy obliczonego zgodnie z wymogami rozporządzenia nr 391/2013,

e) dodatkowo dla opłat trasowych:

— liczby kilometrów ortodromicznej długości lotu od punktu wejścia do punktu wyjścia z danej strefy pobierania opłat, według ostatniego znanego planu lotu, a w przypadku gdy punkty wejścia i wyjścia w ramach jednego lotu wdanej strefie pobierania opłat są identyczne — liczby kilometrów pomiędzy tym punktem a najdalej oddalonym punktem w planie lotu, pomnożonej przez dwa,

10) czynnika odległości obliczonego zgodnie z wymogami określonymi w załączniku IV do rozporządzenia nr 391/2013;

3) 11) w przypadku lotów, o których mowa w art. 130 ust. 6 pkt 1 i 2 ustawy — informacje o przypadającej na dany kwartał wysokości kosztu obsługi lotów VFR obliczonego jako iloraz kosztów dla zwolnionych z opłat nawigacyjnych lotów VFR dla roku, którego rozliczenie dotyczy, i liczby kwartałów w roku.

4. Rozliczenie kosztów refundowanych jest weryfikowane przez instytucję po zakończeniu roku kalendarzowego. W przypadku lotów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, rozliczenie jest weryfikowane w oparciu o koszty rzeczywiste lotów VFR. Jeżeli w wyniku weryfikacji kwota kosztów refundowanych ulegnie zmianie, różnica podlega rozliczeniu w ramach dotacji należnej w kolejnym roku kalendarzowym, w ramach wniosku o dotację za drugi kwartał tego roku.

5. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 4, zawiera:

1) 12) wysokość kosztów dla zwolnionych z opłat nawigacyjnych lotów VFR za loty, o których mowa w art. 130 ust. 6 pkt 1 i 2 ustawy, dla roku, którego koszty dotyczą;

2)   wysokość kosztów rzeczywistych za loty, o których mowa w art. 130 ust. 6 pkt 1 i 2 ustawy, dla roku, którego koszty dotyczą;

3)   kwotę dotacji otrzymanej dla lotów IFR oraz dla lotów VFR;

4)   kwotę dotacji należnej dla lotów IFR oraz dla lotów VFR;

5)   różnicę pomiędzy dotacją należną i otrzymaną, przy założeniu, że nadpłata zmniejsza, a niedopłata zwiększa kwotę dotacji należnej za trzeci kwartał;

6)   potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię opinii biegłego rewidenta sporządzonej do sprawozdania finansowego dla roku obrotowego, którego dotyczy rozliczenie kosztów rzeczywistych za loty, o których mowa w art. 130 ust. 6 pkt 1 i 2 ustawy;

7)   opinię Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego potwierdzającą prawidłowość sporządzenia przez instytucję rozliczenia, o którym mowa w ust. 4.

6. W przypadku możliwości zakwalifikowania lotu do więcej niż jednej kategorii lotów określonych w art. 130 ust. 6 ustawy przyjmuje się kategorię lotu określoną we wniosku, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem że w pierwszej kolejności uwzględnia się przypisanie lotu do kategorii lotów określonych w art. 130 ust. 6 pkt 3–5 ustawy.

§ 5. 1. Dla celów rozliczenia kosztów refundowanych poniesionych przez instytucję z tytułu zapewnienia służb żeglugi powietrznej statkom powietrznym z państw będących członkami wielostronnego systemu opłat trasowych EUROCONTROL wykonującym loty, o których mowa w art. 130 ust. 6 pkt 6 ustawy, instytucja uwzględnia fakt zwolnienia z opłat lotów polskich wojskowych statków powietrznych, zgodnie z wykazem udostępnionym przez EUROCONTROL.

2. Dla rozliczenia kosztów refundowanych poniesionych przez instytucję z tytułu zapewnienia służb żeglugi powietrznej statkom powietrznym z państw niebędących członkami wielostronnego systemu opłat trasowych EUROCONTROL wykonującym loty, o których mowa w art. 130 ust. 6 pkt 6 ustawy, oraz statkom powietrznym wykonującym loty, o których mowa w art. 130 ust. 6 pkt 7 ustawy, minister właściwy do spraw transportu przekazuje instytucji wykaz:

1)   państw, w których loty polskich wojskowych statków powietrznych nie są obciążane opłatami nawigacyjnymi, z wyłączeniem państw będących członkami wielostronnego systemu opłat trasowych EUROCONTROL;

2)   umów międzynarodowych, o których mowa w art. 130 ust. 6 pkt 7 ustawy.

3. 13)  Wykazy, o których mowa w ust. 2, w przypadku zmiany zawartych w nich danych są aktualizowane przez ministra właściwego do spraw transportu i niezwłocznie przekazywane instytucji oraz Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

4. 14)  Wykazy, o których mowa w ust. 2, są uwzględniane przy rozliczaniu kosztów refundowanych, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym instytucja otrzymała wykaz lub jego aktualizację.

§ 6. 1. Minister właściwy do spraw transportu przekazuje instytucji środki z tytułu dotacji bezpośrednio z rachunku bieżącego wydatków dysponenta części budżetu państwa 39 — Transport.

2. Przelewu kwoty należnej dotacji dokonuje się na rachunek instytucji w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono poprawny pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym wniosek, o którym mowa w § 4 ust. 1.

§ 7. Przy ustalaniu wysokości dotacji kwotę należnej dotacji ogółem zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki wynoszące: 15)

1)   mniej niż 50 groszy pomija się;

2)   50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

§ 8. 1. Instytucja otrzymująca dotację w celu rozliczenia dotacji prowadzi ewidencję księgową umożliwiającą określenie wielkości kosztów obsługi lotów VFR.

2. Instytucja otrzymująca dotację z tytułu kosztów obsługi lotów IFR prowadzi ewidencję lotów objętych dotacją.

3. W razie stwierdzenia:

1)   nieprowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 1 lub 2, lub

2)   ustalenia kwoty dotacji z tytułu kosztów obsługi lotów IFR w oparciu o stawkę wyższą niż stawka ustalona zgodnie z odrębnymi przepisami, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1

— pobrana w danym roku przez instytucję dotacja podlega zwrotowi jak dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem.

§ 9. Wykazy, o których mowa w § 5 ust. 2, minister właściwy do spraw transportu przekaże wyznaczonej instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 10. 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do dotacji naliczonych od dnia 1 stycznia 2013 r.

2. Do wniosków o wypłatę kosztów, o których mowa w art. 130 ust. 7 ustawy, złożonych przed dniem 19 marca 2013 r., stosuje się przepisy obowiązujące w dniu ich złożenia.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia 16) . 17)


1) Obecnie działem administracji rządowej — transport kieruje Minister Infrastruktury i Budownictwa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094).

2)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

3)   Przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 15 marca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu rozliczania i dokumentowania kosztów związanych z zapewnieniem służb żeglugi powietrznej za loty zwolnione z opłat nawigacyjnych (Dz. U. poz. 434), które weszło w życie z dniem 15 kwietnia 2016 r.

4)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

5)   Zmiany wymienionej konwencji zostały ogłoszone wDz. U. z 1963 r. poz. 137 i 138, z 1969 r. poz. 210 i 211, z 1976 r. poz. 130, 131, 188, 189, 227 i 228, z 1984 r. poz. 199 i 200, z 2000 r. poz. 446 i 447, z 2002 r. poz. 527 i 528, z 2003 r. poz. 700 i 701 oraz z 2012 r. poz. 368, 369, 370 i 371.

6)   Dodany przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

8)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

9)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a tiret pierwsze podwójne tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

10)  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a tiret pierwsze podwójne tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

11) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

12)  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

13)  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

14)  Dodany przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

15)  Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

16)  Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 2 września 2013 r.

17)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie sposobu i trybu rozliczania i dokumentowania wydatków związanych z zapewnieniem służb żeglugi powietrznej za loty zwolnione z opłat nawigacyjnych (Dz. U. poz. 866), które na podstawie art. 18 ustawy z dnia 30 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1015) utraciło moc z dniem 19 marca 2013 r.