ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie działalności szkoleniowej personelu lotniczego podlegającej wpisowi do rejestru podmiotów szkolących

Na podstawie art. 95a ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   szczegółowe wymagania niezbędne dla prowadzenia działalności szkoleniowej, o której mowa w art. 95a ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze;

2)   wzór wniosku o wpis do rejestru podmiotów szkolących;

3)   tryb składania wniosków o wpis do rejestru podmiotów szkolących oraz zgłaszania zmiany danych rejestrowych;

4)   szczegółowe warunki i sposób prowadzenia rejestru podmiotów szkolących.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1)   działalności szkoleniowej — rozumie się przez to działalność szkoleniową, o której mowa w art. 95a ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze;

2)   podmiocie szkolącym — rozumie się przez to przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 95a ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze, prowadzącego działalność szkoleniową i wpisanego do rejestru;

3)   Prezesie Urzędu — rozumie się przez to Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego;

4)   programach szkolenia — rozumie się przez to programy szkolenia opublikowane przez Prezesa Urzędu w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego, opracowane dla każdego rodzaju i zakresu szkolenia z uwzględnieniem szczegółowych warunków prowadzenia szkolenia, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie świadectw kwalifikacji (Dz. U. poz. 664);

5)   rejestrze — rozumie się przez to rejestr podmiotów szkolących, o którym mowa w art. 95a ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze.

§ 3. Działalność szkoleniową może podjąć podmiot, który spełnia następujące wymagania:

1) dysponuje:

a)   bazą operacyjno-dydaktyczną odpowiednią dla zamierzonego szkolenia,

b)   środkami finansowymi niezbędnymi do organizowania i prowadzenia zamierzonego szkolenia,

c)   kadrą dydaktyczno-instruktorską posiadającą kwalifikacje i uprawnienia odpowiednie do rodzaju i zakresu zamierzonego szkolenia,

d)   materiałami szkoleniowymi odpowiednimi do rodzaju i zakresu zamierzonego szkolenia,

e)   programami szkolenia odpowiednimi do rodzaju i zakresu zamierzonego szkolenia,

f)   statkami powietrznymi odpowiednimi do rodzaju i zakresu zamierzonego szkolenia, spełniającymi wymagania, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze,

g)   ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością lotniczą odpowiednim dla zamierzonego szkolenia;

2)   opracował procedury planowania, prowadzenia i dokumentowania przebiegu szkolenia;

3)   oświadczy, że działalność szkoleniowa będzie prowadzona w sposób niezagrażający bezpieczeństwu w ruchu lotniczym oraz bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu.

§ 4. Podmiot szkolący powinien spełniać wymagania, o których mowa w § 3, przez cały okres prowadzenia działalności szkoleniowej, a ponadto:

1)   posiadać aktualne wersje programów szkolenia;

2)   prowadzić szkolenie w zakresie wpisanym do rejestru, zgodnie z obowiązującymi przepisami i na podstawie aktualnych programów szkolenia odpowiednich do rodzaju i zakresu prowadzonego szkolenia;

3)   prowadzić i przechowywać dokumentację przebiegu szkoleń zgodnie z procedurami, o których mowa w § 3 pkt 2.

§ 5. 1. Wniosek o wpis do rejestru składa się do Prezesa Urzędu, z zastrzeżeniem art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm. 3) ).

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1)   oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności szkoleniowej, a w przypadku gdy wniosek jest składany w postaci elektronicznej — kopię tego oświadczenia;

2)   dowód wniesienia opłaty lotniczej za wpis do rejestru i wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru, a w przypadku gdy wniosek jest składany w postaci elektronicznej — kopię tego dowodu;

3)   listę programów szkolenia odpowiednich do rodzaju i zakresu zamierzonego szkolenia;

4)   kopię polisy posiadanego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością lotniczą w zakresie prowadzonego szkolenia.

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

4. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 6. 1. Warunkiem prowadzenia szkolenia w zakresie szerszym niż zakres wynikający z uzyskanego wpisu do rejestru jest złożenie przez podmiot szkolący do Prezesa Urzędu wniosku o rozszerzenie wpisu do rejestru. Przepisy § 5 ust. 2 i 4 stosuje się odpowiednio.

2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 7. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w § 6 ust. 1, podmiot szkolący może zgłosić jednocześnie zmianę danych rejestrowych czyniąc odpowiednią wzmiankę na wniosku.

§ 8. Podmiot szkolący zgłasza Prezesowi Urzędu zmiany danych rejestrowych w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian.

§ 9. Dla rejestru są prowadzone akta rejestrowe, które obejmują w szczególności wnioski o wpis do rejestru lub o rozszerzenie wpisu do rejestru, wraz z załącznikami, zgłoszenia zmian danych rejestrowych oraz wydawane w postępowaniu rejestracyjnym decyzje i zaświadczenia.

§ 10. Do rejestru wpisuje się następujące dane:

1)   numer wpisu do rejestru;

2)   firmę podmiotu szkolącego;

3)   siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres podmiotu szkolącego;

4)   oznaczenie formy prawnej podmiotu szkolącego;

5)   numer identyfikacji podatkowej (NIP);

6)   numer w rejestrze przedsiębiorców albo w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, albo w innym rejestrze, w którym przedsiębiorca został zarejestrowany;

7)   informację o miejscu prowadzenia szkolenia praktycznego;

8)   informację o rodzajach i zakresie prowadzonych szkoleń;

9)   datę wpisu do rejestru oraz numer zaświadczenia o wpisie do rejestru;

10)  datę rozszerzenia wpisu do rejestru oraz numer zaświadczenia o wpisie do rejestru;

11)  datę i numer decyzji o zakazie prowadzenia działalności szkoleniowej;

12)  datę i numer decyzji o wykreśleniu z rejestru.

§ 11. Numer wpisu do rejestru, o którym mowa w § 10pkt 1, stanowi następujący ciąg znaków oddzielonych myślnikami:

1)   numer porządkowy rejestru, pod którym został dokonany wpis, z dodaniem oznaczenia „RPS”, który stanowi skrót od nazwy rejestru;

2)   dwucyfrowe oznaczenie miesiąca, w którym został dokonany wpis do rejestru;

3)   czterocyfrowe oznaczenie roku, w którym został dokonany wpis do rejestru.

§ 12. Dokonanie wpisu do rejestru jest potwierdzane zaświadczeniem o wpisie do rejestru, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 13. 1. Zmienione dane rejestrowe są niezwłocznie wpisywane do rejestru.

2. O dokonanej zmianie danych rejestrowych Prezes Urzędu informuje podmiot szkolący w formie pisemnej.

§ 14. 1. Prezes Urzędu wpisuje z urzędu do rejestru podmiot wykonujący działalność szkoleniową, który w dniu wejścia w życie rozporządzenia posiada ważny certyfikat ośrodka szkolenia lotniczego upoważniający do prowadzenia szkolenia personelu lotniczego w celu uzyskania świadectwa kwalifikacji członka personelu lotniczego oraz wpisywanych do niego uprawnień, w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

2. Prezes Urzędu może wezwać podmiot wpisany do rejestru na podstawie ust. 1 do uzupełnienia, w terminie 90 dni od dnia doręczenia wezwania, dokumentacji lub danych objętych zakresem wpisu do rejestru.

3. Prezes Urzędu potwierdza dokonanie wpisu do rejestru, o którym mowa w ust. 1, przez wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do rozporządzenia.

4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się do podmiotów, które w dniu wejścia w życie rozporządzenia posiadają ważny certyfikat ośrodka szkolenia lotniczego upoważniający do prowadzenia szkolenia personelu lotniczego w celu uzyskania licencji skoczka spadochronowego zawodowego oraz uprawnień do niej wpisywanych, z tym że uzyskują one wpis do rejestru jako podmioty prowadzące szkolenie personelu lotniczego lub kandydatów na członków personelu lotniczego w celu uzyskania świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego lub uprawnień do niego wpisywanych objętych zakresem dotychczas posiadanego certyfikatu.

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 sierpnia 2013 r. (poz. 1068)

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Mnistrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 i 1544 oraz z 2013 r. poz. 134, 628, 829 i 912.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 675, 983 i 1036.