ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 13 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367 i Nr 244, poz. 1454) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. poz. 191) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Podmiot prowadzący kurs ADR lub jednostka wojskowa przedstawiają odpowiednio marszałkowi województwa lub Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień przeprowadzenia egzaminu, imiona i nazwiska osób uczestniczących w kursie oraz imiona i nazwiska osób nieuczestniczą-cych w danym kursie, które przystąpią do egzaminu.”;

2) § 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„§ 3. 1. Do egzaminu dopuszcza się kierowcę, który:

1) posiada zaświadczenie o ukończeniu kursu ADR;

2) został zgłoszony do odbycia egzaminu w trybie określonym w § 2 ust. 2;

3) złożył wypełniony formularz zgłoszeniowy.

2. Wzór formularza, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Formularz, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, załącza się do protokołu potwierdzającego złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym.

§ 4. Egzamin jest przeprowadzany niezwłocznie po zakończeniu kursu ADR, w terminie uzgodnionym z podmiotem prowadzącym kursy.”;

3) w § 5 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) 30 pytań — w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia podstawowego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas;”;

4) w § 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) 60 minut — w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia podstawowego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas;”;

5) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. W celu prawidłowego wypełnienia zaświadczenia ADR marszałek województwa oraz Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych udostępniają podmiotowi dokonującemu personalizacji zaświadczenia ADR dane i informacje niezbędne do wydania zaświadczenia ADR oraz fotografię i wzór podpisu kierowcy z zachowaniem warunków uniemożliwiających dostęp do nich osobom trzecim oraz zapewniających zachowanie poufności.”;

6) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do wniosku o wydanie wtórnika zaświadczenia ADR dołącza się formularz, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, zawierający dane niezbędne do wydania wtórnika zaświadczenia ADR.”;

7) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Wzór zaświadczenia ADR oraz sposób jego wypełniania określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.”;

8) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Wysokość opłaty za wydanie zaświadczenia ADR lub jego wtórnika wynosi 50 zł.”;

9) uchyla się załącznik;

10) dodaje się załącznik nr 1 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

11) dodaje się załącznik nr 2 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Do dnia 31 grudnia 2012 r. zaświadczenia ADR oraz ich wtórniki wydaje się na blankietach zgodnych ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu dotychczasowym.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 5–9 i pkt 11, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 listopada 2012 r. (poz. 1297)

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).