ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego

Na podstawie art. 75c pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przepisy rozporządzenia określają:

1)   tryb legalizacji tablic rejestracyjnych pojazdów;

2)   warunki techniczne znaku legalizacyjnego;

3)   wzór znaku legalizacyjnego.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1)   ustawie — rozumie się przez to ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym;

2)   organie rejestrującym — rozumie się przez to odpowiednio starostę, Wojewodę Mazowieckiego oraz organy dokonujące rejestracji pojazdów, o których mowa w art. 73 ust. 3 ustawy.

§ 2. Legalizacji tablic rejestracyjnych dokonuje z urzędu organ rejestrujący poprzez umieszczenie na nich w wyznaczonym miejscu znaku legalizacyjnego.

§ 3. 1. Znaki legalizacyjne dzieli się na:

1)   nalepki legalizacyjne służące do legalizacji tablic rejestracyjnych zwyczajnych, indywidualnych, zabytkowych, dyplomatycznych oraz tymczasowych badawczych;

2)   nalepki na tablice tymczasowe służące do legalizacji tymczasowych tablic rejestracyjnych.

2. Wzory znaków legalizacyjnych oraz ich opis określa załącznik do rozporządzenia.

§ 4. 1. Nalepka legalizacyjna składa się z trzech części stanowiących komplet i jest indywidualnie numerowana jednym numerem dla wszystkich części. Części A i B nalepki legalizacyjnej są jednakowe i służą do legalizacji tablic rejestracyjnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, część C nalepki legalizacyjnej potwierdza legalizację tablic rejestracyjnych poprzez wklejenie jej w rubryce „ADNOTACJE URZĘDOWE” dowodu rejestracyjnego lub odpowiednio pozwolenia czasowego, wydawanego w przypadku, o którym mowa w art. 74 ust. 2 pkt 3 ustawy.

2. Jeżeli pojazd zgodnie z odrębnymi przepisami jest oznaczany jedną tablicą rejestracyjną, organ rejestrujący jedną z nalepek służących do legalizacji tablic umieszcza na tablicy rejestracyjnej, drugą dołącza do akt pojazdu, wklejając ją w rubryce „ADNOTACJE URZĘDOWE” karty informacyjnej pojazdu, o której mowa w przepisach w sprawie szczegółowych czynności organów dopuszczających pojazdy do ruchu.

2a. 3) Do legalizacji dodatkowej tablicy rejestracyjnej służącej do oznaczania bagażnika, o tym samym numerze co numer rejestracyjny pojazdu samochodowego, organ rejestrujący wydaje dodatkowy znak legalizacyjny (nalepkę legalizacyjną). Część A nalepki legalizacyjnej służy do legalizacji tej tablicy rejestracyjnej, część B organ umieszcza w rubryce „ADNOTACJE URZĘDOWE” karty informacyjnej pojazdu, a część C w rubryce „ADNOTACJE URZĘDOWE” dowodu rejestracyjnego, wpisując przy znaku legalizacyjnym wyraz: „BAGAŻNIK”.

2b. W przypadku legalizacji wtórnika dodatkowej tablicy, o której mowa w ust. 2a, Część A nalepki legalizacyjnej służy do legalizacji tej tablicy rejestracyjnej, część B organ umieszcza w rubryce „ADNOTACJE URZĘDOWE” karty informacyjnej pojazdu, a część C w rubryce „ADNOTACJE URZĘDOWE” dowodu rejestracyjnego, wpisując przy znaku legalizacyjnym wyraz: „BAGAŻNIK WTÓRNIK”.

3. Nalepka na tablice tymczasowe legalizuje tablice, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, oraz informuje o terminie ważności wydanego pozwolenia czasowego.

4.  Organ rejestrujący przed naklejeniem na tablice nalepki, o której mowa w ust. 3, określa na niej termin ważności wydanego pozwolenia czasowego, wycinając lub skreślając w sposób trwały znakiem „X” odpowiednie pola nalepki.

5. Organ rejestrujący potwierdza legalizację tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdu zarejestrowanego, z zastrzeżeniem § 8, wpisując w rubryce „ADNOTACJE URZĘDOWE” dowodu rejestracyjnego dotychczasowy indywidualny numer znaku legalizacyjnego, w przypadku:

1)   wydania wtórnika dowodu rejestracyjnego;

2)   wydania nowego dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na kolejne wpisy terminu badania technicznego pojazdu;

3)   wydania nowego dowodu rejestracyjnego w związku z zawiadomieniem o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym, o którym mowa w art. 78 ust. 2 pkt 2 ustawy, bez zmiany właściwości miejscowej organu rejestrującego.

6. 4) W przypadku, o którym mowa w ust. 5, jeżeli organ rejestrujący wydał także dodatkowy znak legalizacyjny do legalizacji dodatkowej tablicy rejestracyjnej albo jej wtórnika, służącej do oznaczania bagażnika, organ rejestrujący wpisuje również indywidualny numer ostatniego wydanego znaku legalizacyjnego dla tej tablicy i przy tym znaku odpowiednio wyraz: „BAGAŻNIK” albo „BAGAŻNIK WTÓRNIK”.

7. W przypadku ustania przyczyny zamieszczenia w rubryce „ADNOTACJE URZĘDOWE” dowodu rejestracyjnego wyrazu: „BAGAŻNIK” albo wyrazu: „BAGAŻNIK WTÓRNIK” organ rejestrujący skreśla ten wyraz i przystawia okrągła pieczątkę organu rejestrującego.

§ 5. W przypadku utraty lub zniszczenia nalepki legalizacyjnej organ rejestrujący, na wniosek właściciela pojazdu, dokonuje legalizacji tablic rejestracyjnych po:

1)   przedstawieniu dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego oraz tablic (tablicy) rejestracyjnych;

2)   złożeniu przez właściciela stosownego oświadczenia, że nalepka legalizacyjna została utracona lub zniszczona.

§ 6. W przypadku utraty lub zniszczenia nalepki na tablice tymczasowe, organ rejestrujący, na wniosek właściciela pojazdu, dokonuje legalizacji tymczasowych tablic rejestracyjnych po:

1)   przedstawieniu pozwolenia czasowego oraz tymczasowych tablic (tablicy) rejestracyjnych;

2)   złożeniu przez właściciela stosownego oświadczenia, że nalepka na tablice tymczasowe została utracona lub zniszczona.

§ 7. Znaki legalizacyjne wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują swoją ważność.

§ 8. Tablice rejestracyjne wydane według wzoru obowiązującego przed dniem 1 lipca 1999 r. zgodnie z art. 4 ust. 9 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. poz. 1444 i 1798, z 2002 r. poz. 1825 oraz z 2003 r. poz. 1452) uznaje się za zalegalizowane bez konieczności umieszczania na nich nalepek legalizacyjnych.

§ 9. Dowody rejestracyjne z wklejoną w rubryce „ADNOTACJE URZĘDOWE” częścią C nalepki legalizacyjnej, w przypadkach, o których mowa w § 4 ust. 5, zachowują swoją ważność.

§ 10. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia 5) .

1) Obecnie działem administracji rządowej — transport kieruje Minister Infrastruktury i Budownictwa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1448, z 2013 r. poz. 700, 991,1446 i 1611, z 2014 r. poz. 312,486, 529,768, 822 i 970, z 2015 r. poz. 211, 541, 591, 933,1038,1045,1273,1326,1335,1830,1844,1893,2183 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 266 i 352.

3) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz. U. poz. 1602), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

4)    Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

5)    Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 7 maja 2012 r.