ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie ciśnieniowych urządzeń transportowych 2)

Na podstawie art. 72 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367 i Nr 244, poz. 1454) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) procedury oceny zgodności ciśnieniowych urządzeń transportowych;

2) procedury ponownej oceny zgodności ciśnieniowych urządzeń transportowych;

3) procedury badań okresowych, pośrednich i nadzwyczajnych;

4) towary niebezpieczne innych klas niż klasa 2 przewożone ciśnieniowymi urządzeniami transportowymi;

5) sposób oznakowania ciśnieniowych urządzeń transportowych;

6) wzór znaku zgodności Π.

§ 2. 1. Przed wprowadzeniem ciśnieniowego urządzenia transportowego do obrotu producent składa, do wybranej jednostki notyfikowanej, wniosek o poddanie tego urządzenia ocenie zgodności z wymaganiami technicznymi, zwanymi dalej „wymaganiami”, o których mowa w art. 64 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, zwanej dalej „ustawą”, na zasadach określonych odpowiednio w ADR i RID.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:

1) nazwę i adres wnioskującego;

2) nazwę i adres producenta, gdy wnioskujący nie jest producentem;

3) pisemne oświadczenie stwierdzające, że taki sam wniosek nie został skierowany do innej jednostki notyfikowanej;

4) dokumentację techniczną umożliwiającą dokonanie oceny zgodności z obowiązującymi wymaganiami i zgodną z 1.8.7.7 odpowiednio ADR lub RID;

5) oświadczenie o zapewnieniu dostępu jednostce notyfikowanej do miejsca wytwarzania, wykonywania badań i prób, miejsca przechowywania danych oraz gotowości udostępnienia wszelkich niezbędnych informacji.

3. Wniosek o poddanie ciśnieniowego urządzenia transportowego ocenie zgodności dotyczy:

1) zatwierdzenia typu, o którym mowa w 1.8.7.2 odpowiednio ADR lub RID, lub

2) nadzoru nad wytwarzaniem, o którym mowa w 1.8.7.3 odpowiednio ADR lub RID, oraz badań odbiorczych i prób, o których mowa w 1.8.7.4 odpowiednio ADR lub RID.

4. W przypadku złożenia wniosku dotyczącego:

1) zatwierdzenia typu — wnioskujący udostępnia jednostce notyfikowanej reprezentatywne próbki naczyń ciśnieniowych oraz zapewnia dostęp do prototypu cysterny, pojazdów-baterii lub wagonów-baterii oraz MEGC, w celu wykonania badań typu;

2) nadzoru nad wytwarzaniem oraz badań odbiorczych i prób — wnioskujący nanosi na ciśnieniowym urządzeniu transportowym oznakowanie wymagane przepisami odpowiednio ADR lub RID oraz dostarcza jednostce notyfikowanej dokumentację techniczną określoną w 1.8.7.7 odpowiednio ADR lub RID.

§ 3. 1. W ramach zatwierdzenia typu jednostka notyfikowana wykonuje czynności określone w 1.8.7.2.2 odpowiednio ADR lub RID.

2. Jeżeli typ odpowiada mającym zastosowanie wymaganiom, to jednostka notyfikowana wystawia wnioskującemu świadectwo zatwierdzenia typu zgodnie z 1.8.7.2.4 odpowiednio ADR lub RID, zawierające co najmniej:

1) nazwę i adres jednostki notyfikowanej wystawiającej świadectwo;

2) nazwę i adres producenta oraz wnioskującego, w przypadku gdy nie jest on producentem;

3) wskazanie aktualnej wersji wymagań oraz norm, na podstawie których wykonano badanie typu;

4) wymagania wynikające z przeprowadzonych badań;

5) dane niezbędne do identyfikacji typu i jego odmian, zgodnie z odpowiednią normą;

6) wskazanie sprawozdania z badania typu;

7) okres ważności zatwierdzenia typu.

3. Do świadectwa zatwierdzenia typu załącza się wykaz odpowiednich części dokumentacji technicznej określonej w 1.8.7.7.1 odpowiednio ADR lub RID.

4. Jeżeli typ nie odpowiada mającym zastosowanie wymaganiom, to jednostka notyfikowana informuje pisemnie producenta ciśnieniowego urządzenia transportowego o niespełnieniu wymagań.

§ 4. 1. W ramach:

1) nadzoru nad wytwarzaniem jednostka notyfikowana wykonuje czynności określone w 1.8.7.3.3 odpowiednio ADR lub RID;

2) badań odbiorczych i prób jednostka notyfikowana wykonuje czynności określone w 1.8.7.4.2 odpowiednio ADR lub RID.

2. Jeśli jednostka notyfikowana stwierdzi, że ciśnieniowe urządzenie transportowe:

1) spełnia wymagania:

a) umieszcza na ciśnieniowym urządzeniu transportowym swój znak identyfikacyjny,

b) wystawia świadectwo zgodności wytwarzania, zawierające co najmniej:

— nazwę i adres właściwej jednostki notyfikowanej,

— nazwę i adres producenta oraz nazwę i adres wnioskującego, w przypadku gdy nie jest producentem,

— wskazanie wersji wymagań oraz norm, na podstawie których dokonano badań odbiorczych i prób,

— wyniki badań odbiorczych i prób,

— dane identyfikacyjne zbadanego ciśnieniowego urządzenia transportowego, zawierające co najmniej numer seryjny, a w przypadku butli jednorazowego użytku — numer partii,

— numer zatwierdzenia typu;

2) nie spełnia wymagań — informuje pisemnie producenta ciśnieniowego urządzenia transportowego o niespełnieniu wymagań.

§ 5. W przypadku oceny zgodności nabojów gazowych zastosowanie ma:

1) procedura określona w 1.8.7 odpowiednio ADR lub RID dla naczyń ciśnieniowych nieoznaczonych symbolem UN, z wyjątkiem 1.8.7.5 odpowiednio ADR lub RID, lub

2) procedura określona w 1.8.8.1 do 1.8.8.7 odpowiednio ADR lub RID.

§ 6. Ponowna ocena zgodności obejmuje czynności mające na celu sprawdzenie, czy znajdujące się w obrocie ciśnieniowe urządzenia transportowe, o których mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy, zapewniają poziom bezpieczeństwa zgodny z obowiązującymi wymaganiami.

§ 7. 1. Właściciel lub użytkownik ciśnieniowego urządzenia transportowego składa wniosek o poddanie tego urządzenia ponownej ocenie zgodności do wybranej jednostki notyfikowanej do ponownej oceny zgodności.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) nazwę i adres wnioskującego;

2) pisemne oświadczenie stwierdzające, że taki sam wniosek nie został skierowany do innej jednostki notyfikowanej;

3) oświadczenie o zapewnieniu dostępu jednostce notyfikowanej do miejsca przeprowadzenia ponownej oceny zgodności, wykonywania badań i prób, miejsca przechowywania danych oraz gotowości udostępnienia wszelkich niezbędnych informacji.

3. Właściciel lub użytkownik ciśnieniowego urządzenia transportowego do wniosku o przeprowadzenie ponownej oceny zgodności dołącza informację o wszelkich ograniczeniach użytkowania, uszkodzeniach lub przeprowadzonych naprawach danego ciśnieniowego urządzenia transportowego.

§ 8. Na żądanie jednostki notyfikowanej do ponownej oceny zgodności właściciel lub użytkownik ciśnieniowego urządzenia transportowego udostępnia tej jednostce dokumenty dotyczące danego ciśnieniowego urządzenia transportowego, które umożliwiają dokładną identyfikację urządzenia, w szczególności ustalenie pochodzenia urządzenia i zasad jego projektowania, a dla butli do acetylenu — również szczegółowe dane dotyczące masy porowatej.

§ 9. 1. W ramach ponownej oceny zgodności jednostka notyfikowana do ponownej oceny zgodności sprawdza, czy ciśnieniowe urządzenie transportowe zapewnia poziom bezpieczeństwa zgodny z obowiązującymi wymaganiami oraz czy zawory i inne wyposażenie, mające bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo, zapewniają poziom bezpieczeństwa odpowiedni do wymagań dla ciśnieniowych urządzeń transportowych.

2. Sprawdzenie, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się na podstawie dokumentów, o których mowa w § 8, oraz, w przypadku wątpliwości co do spełniania przez ciśnieniowe urządzenie transportowe wymagań, dodatkowych badań mających na celu potwierdzenie spełnienia wymagań.

3. Po przeprowadzeniu sprawdzenia, o którym mowa w ust. 1, jednostka notyfikowana do ponownej oceny zgodności sporządza sprawozdanie zawierające wyniki sprawdzenia.

4. Jeśli wyniki sprawdzenia, o którym mowa w ust. 1, są:

1) pozytywne — ciśnieniowe urządzenie transportowe podlega badaniu okresowemu, o którym mowa w § 10;

2) negatywne — jednostka notyfikowana do ponownej oceny zgodności informuje pisemnie właściciela lub użytkownika ciśnieniowego urządzenia transportowego o niespełnieniu wymagań.

5. W przypadku spełnienia wymagań badań okresowych dokonywanych w ramach ponownej oceny zgodności:

1) jednostka notyfikowana odpowiedzialna za badania okresowe albo właściciel lub użytkownik ciśnieniowego urządzenia transportowego pod nadzorem tej jednostki umieszcza na ciśnieniowym urządzeniu transportowym znak zgodności П oraz numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej odpowiedzialnej za badania okresowe;

2) jednostka notyfikowana odpowiedzialna za badania okresowe wystawia świadectwo ponownej oceny zgodności zawierające co najmniej:

a) dane identyfikacyjne jednostki notyfikowanej wstawiającej świadectwo oraz numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej odpowiedzialnej za ponowną ocenę zgodności zgodnie z ust. 1, jeżeli są to różne jednostki,

b) nazwę i adres właściciela lub użytkownika ciśnieniowego urządzenia transportowego,

c) dane identyfikacyjne ciśnieniowego urządzenia transportowego, opatrzonego znakiem zgodności П, w tym co najmniej jego numer seryjny lub numery seryjne,

d) datę wydania.

§ 10. 1. Właściciel lub użytkownik ciśnieniowego urządzenia transportowego składa wniosek o poddanie tego urządzenia badaniu okresowemu do wybranej jednostki notyfikowanej do przeprowadzania badań okresowych.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:

1) nazwę i adres wnioskującego;

2) pisemne oświadczenie stwierdzające, że taki sam wniosek nie został skierowany do innej jednostki notyfikowanej;

3) oświadczenie o zapewnieniu dostępu jednostce notyfikowanej do miejsca przeprowadzania badań okresowych, wykonywania badań i prób, miejsca przechowywania danych oraz gotowości udostępnienia wszelkich niezbędnych informacji.

3. Właściciel lub użytkownik ciśnieniowego urządzenia transportowego do wniosku o przeprowadzenie badania okresowego dołącza informację o wszelkich ograniczeniach użytkowania, uszkodzeniach lub przeprowadzonych naprawach danego ciśnieniowego urządzenia transportowego.

§ 11. 1. Do przeprowadzenia badań okresowych właściciel lub użytkownik ciśnieniowego urządzenia transportowego udostępnia jednostce notyfikowanej dokumentację techniczną umożliwiającą stwierdzenie spełnienia wymagań.

2. W skład dokumentacji, o której mowa w ust. 1, wchodzą:

1) w przypadku naczyń ciśnieniowych — dokumenty określające wymagania szczególne w przypadku, gdy wynikają one z norm stosowanych do wytwarzania, badań okresowych i prób;

2) w przypadku cystern — dokumentacja cysterny oraz co najmniej jeden z dokumentów określonych w 1.8.7.7.1 do 1.8.7.7.3 odpowiednio ADR lub RID.

§ 12. 1. W ramach badania okresowego jednostka notyfikowana do przeprowadzenia badań okresowych identyfikuje ciśnieniowe urządzenie transportowe i sprawdza jego zgodność z dokumentacją, o której mowa w § 11, oraz przeprowadza odpowiednie dla danego ciśnieniowego urządzenia transportowego badania i próby w celu sprawdzenia jego zgodności z wymaganiami.

2. Po przeprowadzeniu sprawdzenia oraz badań i prób, o których mowa w ust. 1, jednostka notyfikowana z przeprowadzonego badania okresowego sporządza protokół z badań i prób, zawierający wyniki badania okresowego.

3. Jeśli wyniki badania okresowego są:

1) pozytywne — jednostka notyfikowana po przeprowadzonym badaniu okresowym umieszcza na ciśnieniowym urządzeniu transportowym:

a) swój numer identyfikacyjny,

b) oznaczenie daty badania okresowego — obok numeru identyfikacyjnego;

2) negatywne — jednostka notyfikowana po przeprowadzeniu badania okresowego informuje pisemnie właściciela lub użytkownika ciśnieniowego urządzenia transportowego o niespełnieniu wymagań.

§ 13. Butle do gazów oznakowane znakiem zgodności ε 1, ε 2, ε 3 po przeprowadzeniu pierwszego badania okresowego powinny zostać oznakowane znakiem zgodności Π oraz numerem identyfikacyjnym jednostki notyfikowanej wykonującej to badanie.

§ 14. Badaniu okresowemu, o którym mowa w § 10, podlegają również zawory i wyposażenie ciśnieniowego urządzenia transportowego opatrzone znakiem CE mające bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo, zainstalowane na urządzeniu i dopuszczone do eksploatacji zgodnie z dotychczasowymi wymaganiami.

§ 15. Przepisy § 10-12 ust. 2, ust. 3 pkt 1 lit. a i pkt 2 oraz § 14 stosuje się odpowiednio do badań pośrednich i nadzwyczajnych, o których mowa odpowiednio w wymaganiach.

§ 16. Wykaz towarów niebezpiecznych innych klas niż klasa 2 przewożonych ciśnieniowymi urządzeniami transportowymi określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 17. 1. Znak zgodności П jest umieszczany na ciśnieniowym urządzeniu transportowym spełniającym wymagania:

1) przed wprowadzeniem ciśnieniowego urządzenia transportowego do obrotu — przez producenta ciśnieniowego urządzenia transportowego;

2) w ramach ponownej oceny zgodności — przez jednostkę notyfikowaną odpowiedzialną za badania okresowe albo właściciela lub użytkownika ciśnieniowego urządzenia transportowego pod nadzorem tej jednostki.

2. Znak zgodności П powinien być czytelny oraz powinien zostać umieszczony w sposób trwały w widocznym miejscu na ciśnieniowym urządzeniu transportowym lub jego tablicy znamionowej, a także na demontowalnych częściach takiego ciśnieniowego urządzenia transportowego, które umożliwiają jego ponowne napełnienie i spełniają bezpośrednio funkcję bezpieczeństwa.

3. Znak zgodności Π umieszcza się również na nowych zaworach oraz innym wyposażeniu ciśnieniowego urządzenia transportowego mającym bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo.

§ 18. Elementy znaku powinny posiadać taką samą wysokość, która nie może być mniejsza niż 5 mm. W przypadku ciśnieniowych urządzeń transportowych o średnicy do 140 mm minimalna wysokość wynosi 2,5 mm.

§ 19. Wzór znaku zgodności Π określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 20. Przepisy rozporządzenia stosuje się do naczyń ciśnieniowych, ich zaworów i innego wyposażenia, przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych o numerach UN 1745, UN 1746 i UN 2495 od dnia 1 lipca 2013 r.

§ 21. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 3)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. (poz. 436)

1)  Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

2)  Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2010/35/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie ciśnieniowych urządzeń transportowych oraz uchylającej dyrektywy Rady 76/767/EWG, 84/525/EWG, 84/526/EWG, 84/527/EWG oraz 1999/36/WE (Dz. Urz. UE L 165 z 30.06.2010, str. 1).

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie ciśnieniowych urządzeń transportowych (Dz. U. Nr 200, poz. 2054 oraz z 2011 r. Nr 135, poz. 794), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367 i Nr 244, poz. 1454).