ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Lubinie od strony lądu

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Granicę portu morskiego w Lubinie od strony lądu ustala się następująco:

Począwszy od punktu 1, stanowiącego najbardziej wysunięty na zachód punkt załamania odwodnej krawędzi oczepu główki Falochronu Północnego u wejścia do basenu portowego, granica portu biegnie w kierunku północno-wschodnim i wschodnim, krawędzią oczepu tego falochronu, przez punkty 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do punktu 8 położonego u podstawy falochronu. Plac manewrowy na końcu drogi biegnącej wzdłuż Nabrzeża Północnego pozostaje w obrębie portu.

W punkcie 8 granica portu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie wzdłuż krawędzi betonowych płyt do punktu 9 znajdującego się na zachodniej granicy działki ewidencyjnej nr 155. W punkcie 9 granica portu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie granicą działki ewidencyjnej do punktu 10 oddalonego o 8,42 m od punktu 9.

W punkcie 10 granica portu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie granicą działek ewidencyjnych, w średniej odległości 5 m od krawędzi oczepu Nabrzeża Północnego, przez punkty 11 i 12 do punktu 13. W punkcie 13 granica zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie granicą działek ewidencyjnych w średniej odległości 5 m od krawędzi oczepu Nabrzeża Zamykającego, do punktu 14 oddalonego o 35,11 m od punktu 13. Dalej granica portu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie do punktu 15 stanowiącego północno-wschodni narożnik budynku gospodarczego.

W punkcie 15 granica portu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie licem budynku przez punkt 16 do punktu 17 i dalej, równolegle do drogi gospodarczej, do punktu 18 położonego na północnej granicy pasa drogowego ulicy Portowej. Następnie granica portu przecina ulicę Portową, dochodzi do punktu 19, w którym zmienia kierunek na północno--zachodni, i biegnie południową granicą pasa drogowego ulicy Portowej przez punkt 20 do punktu 21 położonego w odległości około 16,3 m od krawędzi oczepu Nabrzeża Postojowego.

Od punktu 21 granica zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie równolegle do linii brzegowej jeziora Wicko Wielkie, w średniej odległości około 15 m od odwodnej krawędzi Nabrzeża Postojowego, do punktu 22.

W punkcie 22 granica portu zmienia kierunek na północno-zachodni i przez punkt 23 dochodzi do punktu 24 położonego na linii brzegu, na zakończeniu oczepu Nabrzeża Postojowego. Dalej granica portu biegnie w kierunku północnym, krawędzią oczepu nabrzeża, przez punkty 25 i 26 do punktu 27.

W punkcie 27 granica portu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie linią brzegu jeziora Wicko Wielkie, zewnętrzną krawędzią oczepu Falochronu Południowego, przez punkty 28, 29, 30, 31, 32 i 33 do punktu 34 położonego na zewnętrznej krawędzi oczepu główki falochronu. Falochron Południowy znajduje się w obrębie portu. Dalej granica portu przecina wejście do basenu i dochodzi do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

§ 2. Wykaz współrzędnych geograficznych punktów, o których mowa w § 1, dla portu morskiego w Lubinie podano w Geodezyjnym Układzie Odniesienia — „EUREF-89” (European Reference Frame 1989.0) i układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL — 2000.


Nr punktu Współrzędne w układzie EUREF-89 Współrzędne w układzie PL — 2000

φ — szerokość geograficzna N

λ — długość geograficzna E

X y
1

53°52’28,5566”

14°25’24,8366”

5971652.62 5462089.48
2

53°52’28,6272”

14°25’24,9286”

5971654.79 5462091.18
3

53°52’28,6815”

14°25’25,0759”

5971656.45 5462093.88
4

53°52’28,7630”

14°25’25,4954”

5971658.90 5462101.56
5

53°52’28,7904”

14°25’25,7281”

5971659.71 5462105.82
6

53°52’28,8124”

14°25’26,1677”

5971660.33 5462113.86
7

53°52’28,8999”

14°25’26,3830”

5971663.00 5462117.81
8

53°52’29,1453”

14°25’26,7327”

5971670.54 5462124.26
9

53°52’29,0373”

14°25’27,1027”

5971667.15 5462130.99
10

53°52’28,7860”

14°25’26,9246”

5971659.40 5462127.68
11

53°52’28,4627”

14°25’29,2290”

5971649.06 5462169.69
12

53°52’28,1307”

14°25’30,7710”

5971638.57 5462197.78
13

53°52’27,5760”

14°25’33,3492”

5971621.04 5462244.74
14

53°52’26,5105”

14°25’32,6841”

5971588.20 5462232.33
15

53°52’27,0288”

14°25’30,4001”

5971604.56 5462190.73
16

53°52’26,6512”

14°25’30,1506”

5971592.93 5462186.08
17

53°52’26,6773”

14°25’30,0383”

5971593.75 5462184.03
18

53°52’25,2554”

14°25’28,8179”

5971549.97 5462161.38
19

53°52’25,0250”

14°25’28,6267”

5971542.88 5462157.83
20

53°52’25,8866”

14°25’26,4398”

5971569.84 5462118.09
21

53°52’25,7061”

14°25’25,8600”

5971564.35 5462107.46
22

53°52’23,7085”

14°25’24,5212”

5971502.79 5462082.50
23

53°52’23,8683”

14°25’23,8256”

5971507.83 5462069.83
24

53°52’23,8843”

14°25’23,7578”

5971508.34 5462068.59
25

53°52’26,2001”

14°25’25,2298”

5971579.71 5462096.07
26

53°52’26,3821”

14°25’25,3402”

5971585.32 5462098.13
27

53°52’27,4886”

14°25’26,0454”

5971619.42 5462111.29
28

53°52’27,6274”

14°25’26,0571”

5971623.71 5462111.54
29

53°52’27,7050”

14°25’25,9505”

5971626.13 5462109.61
30

53°52’27,8279”

14°25’25,7792”

5971629.95 5462106.51
31

53°52’27,8808”

14°25’25,4703”

5971631.63 5462100.88
32

53°52’27,9257”

14°25’25,3914”

5971633.03 5462099.45
33

53°52’28,0104”

14°25’25,1282”

5971635.69 5462094.67
34

53°52’28,0641”

14°25’25,0997”

5971637.36 5462094.16

§ 3. Linia przebiegu granicy portu, o której mowa w § 1, jest oznaczona na mapie w skali 1:1000, dostępnej do wglądu w siedzibach: Urzędu Morskiego w Szczecinie, Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim oraz Urzędu Gminy Międzyzdroje.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3)


1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1652, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 203, poz. 1683, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, z 2008 r. Nr 171, poz. 1055, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 98, poz. 817, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 106, poz. 622, Nr 134, poz. 778 i Nr 228, poz. 1368, z 2012 r. poz. 951 i 1069 oraz z 2013 r. poz. 165.

3) Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 4 lutego 1965 r. w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu rybackiego w Lubinie (M.P. Nr 15, poz. 57) zachowane w mocy na podstawie art. 69 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502 i Nr 170, poz. 1652, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 203, poz. 1683, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, z 2008 r. Nr 171, poz. 1055, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 98, poz. 817, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 106, poz. 622, Nr 134, poz. 778 i Nr 228, poz. 1368, z 2012 r. poz. 951 i 1069 oraz z 2013 r. poz. 165).