ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie przekazywania informacji o odpadach znajdujących się na statku 2)

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (Dz. U. z 2012 r. poz. 1244) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) tryb przekazywania portom oraz zainteresowanym podmiotom informacji o odpadach znajdujących się na statku, zwanych dalej „informacjami”;

2) zakres wymaganych informacji;

3) wzór formularza, na którym należy przekazywać informacje.

§ 2. 1. Kapitan statku, o którym mowa w art. 2 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, przed zawinięciem statku do portu znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przekazuje informacje podmiotowi zarządzającemu portem za pomocą systemu kontrolno-informacyjnego dla portów polskich (PHICS).

2. Informacje są przekazywane na formularzu zawierającym zakres wymaganych informacji, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3. Kapitan statku przekazuje informacje:

1) przynajmniej na 24 godziny przed zawinięciem statku do portu;

2) jeżeli port przeznaczenia nie jest znany lub zmienia się podczas podróży — niezwłocznie po uzyskaniu informacji o porcie przeznaczenia;

3) najpóźniej w chwili, gdy statek opuszcza poprzedni port -jeżeli podróż trwa krócej niż 24 godziny.

§ 4. Kapitan statku przechowuje kopię wypełnionego formularza, o którym mowa w § 2 ust. 2, co najmniej do czasu zawinięcia statku do następnego portu i udostępniają na żądanie właściwych organów.

§ 5. Podmiot zarządzający portem udostępnia informacje na żądanie:

1) Państwowej Inspekcji Sanitarnej;

2) odbiorcy odpadów, któremu zlecono obowiązek ich zagospodarowania;

3) organów administracji publicznej, które sprawują nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy z dnia 12 września 2002 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków (Dz. U. Nr 166, poz. 1361, z późn. zm. 3) ), w zakresie i trybie określonym odrębnymi przepisami.

§ 6. 1. Do dnia 1 czerwca 2015 r. kapitan statku, który nie posiada przydzielonych praw dostępu do systemu kontrolno-informacyjnego dla portów polskich (PHICS), przekazuje kapitanowi portu informacje, w formie pisemnej, za pomocą faksu lub poczty elektronicznej, na formularzu, o którym mowa w § 2 ust. 2.

2. Kapitan portu, po otrzymaniu informacji, przekazuje je niezwłocznie podmiotowi zarządzającemu portem za pomocą systemu kontrolno-informacyjnego dla portów polskich (PHICS).

§ 7. Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie przekazywania informacji o odpadach znajdujących się na statku (Dz. U. Nr 101, poz. 936, z 2006 r. Nr 12, poz. 80 oraz z 2009 r. Nr 84, poz. 707).

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Mnistrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).

2)  Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża postanowienia:

a) dyrektywy 2000/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 listopada 2000 r. w sprawie portowych urządzeń do odbioru odpadów wytwarzanych przez statki i pozostałości ładunku (Dz. Urz. WE L 332 z 28.12.2000, str. 81, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 5, str. 358, z późn. zm.),

b) dyrektywy Komisji 2007/71/WE z dnia 13 grudnia 2007 r. zmieniającej załącznik II do dyrektywy 2000/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie portowych urządzeń do odbioru odpadów wytwarzanych przez statki i pozostałości ładunku (Dz. Urz. UE L 329 z 14.12.2007, str. 33),

c) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/65/UE z dnia 20 października 2010 r. w sprawie formalności sprawozdawczych dla statków wchodzących do lub wychodzących z portów państw członkowskich i uchylającej dyrektywę 2002/6/WE (Dz. Urz. UE L 283 z 29.10.2010, str. 1).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 203, poz. 1683 oraz z 2010 r. Nr 230, poz. 1508.