ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie sprawozdania z realizacji na terenie województwa zadań określonych ustawą o kierujących pojazdami

Na podstawie art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa zakres informacji zawartych w zbiorczym sprawozdaniu z terenu województwa z realizacji przez starostów zadań określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami oraz jego wzór.

§ 2. 1. Informacje zawarte w sprawozdaniu, o którym mowa w § 1, dotyczą realizacji przez starostów zadań:

1)  wynikających z prowadzenia rejestrów i ewidencji;

2)  związanych z wydawaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami;

3)  wynikających z realizacji nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców oraz podmiotami prowadzącymi szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem.

2. Informacje zawarte w sprawozdaniu, o którym mowa w § 1, dotyczą zakończonych spraw.

§ 3. Wzór sprawozdania, o którym mowa w § 1, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2013 r.

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 92, poz. 530, Nr 106, poz. 622, Nr 205, poz. 1210, Nr 227, poz. 1367 i Nr 244, poz. 1454 oraz z 2012 r. poz. 113.