ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) zakres zagadnień objętych egzaminem sprawdzającym posiadanie wiedzy niezbędnej do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego, zwanym dalej „egzaminem”;

2) formę egzaminu;

3) jednostki certyfikujące, przy których działają komisje egzaminacyjne;

4) wymagania kwalifikacyjne dotyczące członków komisji egzaminacyjnej i jej skład;

5) wzór certyfikatu kompetencji zawodowych.

§ 2. Zakres zagadnień objętych egzaminem określa część I załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 51), zwanego dalej „rozporządzeniem (WE) nr 1071/2009”.

§ 3. 1. Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnej.

2. Egzamin składa się z dwóch części:

1) testu pisemnego zawierającego zbiór pytań i odpowiedzi wielokrotnego wyboru;

2) pisemnego zadania egzaminacyjnego.

3. Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać z każdej części egzaminu, stanowi 50% ogólnej liczby możliwych do uzyskania punktów.

§ 4. Jednostką certyfikującą, przy której działają komisje egzaminacyjne, jest Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie.

§ 5. 1. W skład komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin wchodzą osoby posiadające wykształcenie:

1) wyższe ekonomiczne, techniczne lub prawnicze i co najmniej:

a) 5-letnią praktykę zawodową w zakresie transportu drogowego albo

b) 5-letni staż pracy w administracji publicznej na stanowisku związanym z transportem drogowym;

2) średnie i co najmniej 5-letnią praktykę zawodową w zarządzaniu przedsiębiorstwem transportu drogowego.

2. Komisja egzaminacyjna składa się z następujących osób:

1) przewodniczącego komisji wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw transportu;

2) członków komisji:

a) pracownika jednostki certyfikującej, przy której działają komisje egzaminacyjne,

b) przedstawiciela polskiej organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszającej przewoźników drogowych.

§ 6. 1. Wzór certyfikatu kompetencji zawodowych określa załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

2. Certyfikat kompetencji zawodowych jest zabezpieczony poprzez włókna aktywne w świetle ultrafioletowym, mikrodruk oraz wyczuwalne w dotyku litery „PL”.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1574, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 86, poz. 720 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 43, poz. 246, Nr 164, poz. 1107, Nr 225, poz. 1466, Nr 247, poz. 1652 i Nr 249, poz. 1656 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 30, poz. 151, Nr 48, poz. 247, Nr 92, poz. 530, Nr 106, poz. 622, Nr 134, poz. 780, Nr 159, poz. 945, Nr 168, poz. 1005, Nr 227, poz. 1367 i Nr 244, poz. 1454.