ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 179) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 4, poz. 41, z 2006 r. Nr 22, poz. 167 oraz z 2009 r. Nr 17, poz. 89) w § 3 wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 1-4 otrzymują brzmienie:

„1) następujące tory wodne wraz ze związanymi z ich funkcjonowaniem obiektami, urządzeniami i instalacjami:

a)   podejściowy tor wodny do Świnoujścia o długości 60,8 km, którego oś przebiega od linii łączącej głowice falochronów centralnego i zachodniego do punktu o współrzędnych podanych w układzie „WGS-84” φ = 54°14'40,9”N, λ = 014°11'00,8”E i dalej do punktu φ = 54°16'58,2”N, λ = 014°05'13,1”E i dalej do punktu φ = 54°26'26,9”N, λ = 014°05'43,3”E, o szerokościach w dnie: 200 m — od km 0 do km 26,8; 220 m — od km 26,8 do km 35,6, 240 m — od km 35,6 do km 60,8 i głębokości technicznej 14,5 m,

b)   wejściowy tor wodny do Portu Zewnętrznego w Świnoujściu, na odcinku od połączenia z podejściowym torem wodnym do Świnoujścia do obrotnicy w Porcie Zewnętrznym. Szerokość toru w dnie 200 m, głębokość techniczna 14,50 m, długość toru 1,47 km, licząc od punktu połączenia z torem podejściowym o współrzędnych w układzie „WGS-84”: φ = 53°56'32”N; λ = 14°16'22”E do przecięcia z północną krawędzią obrotnicy w punkcie o współrzędnych w układzie „WGS-84”: φ = 53°55'32”N; λ = 14°16'22”E,

c)   akwen o powierzchni 0,12 km2 pomiędzy wschodnią krawędzią podejściowego toru wodnego do Świnoujścia i zachodnią krawędzią wejściowego toru wodnego do Portu Zewnętrznego w Świnoujściu, ograniczony od południa ostrogą osłaniającą wejście do Portu Zewnętrznego w Świnoujściu,

d)   akwen podejścia do nabrzeża niskiego przy falochronie wschodnim, o powierzchni 0,23 km2, usytuowany pomiędzy północno-wschodnią krawędzią wejściowego toru wodnego do Portu Zewnętrznego w Świnoujściu oraz północno-wschodnią krawędzią obrotnicy a falochronem wschodnim, ograniczony od strony południowej odcinkiem wyznaczonym przez punkty o współrzędnych w układzie „WGS-84”: φ = 53°55'38”N; λ = 14°18'02”E i φ = 53°55'48”N; λ = 14°17'43”E,

e)   tor wodny Świnoujście — Szczecin o długości 67,7 km (licząc od główek falochronu w kierunku południowym) z odpowiednimi poszerzeniami na łukach toru oraz następujących szerokościach na odcinkach prostych: od 180 m do 160 m — od km 0 do km 1,8; od 160 m do 130 m — od km 1,8 do km 2,1; od 130 m do 110 m — od km 2,1 do km 2,7; od 110 m do 90 m — od km 2,7 do km 5,5; 90 m — od km 5,5 do km 67,7 i głębokościach technicznych: 14,3 m — od km 0 do km 3,1; 13,0 m — od km 3,1 do km 5,28; 10,5 m -od km 5,28 do km 67,7,

f)    Kanał Grabowski o długości 0,45 km (pomiędzy obrotnicami przy Przesmyku Orlim i na wysokości Kanału Dębickiego), szerokości 90 m i głębokości technicznej 10,5 m,

g)   Odra Zachodnia o długości 1,993 km (licząc od południowego końca Kanału Grabowskiego do południowego krańca Wyspy Grodzkiej), o szerokościach na odcinkach: 80 m — od km 0 toru do km 0,329; od 80 m do 100 m — od km 0,329 do km 0,702; od 100 m do 150 m — od km 0,702 do km 0,778; 80 m — od km 0,778 do km 1,993 oraz głębokościach technicznych: 9,7 m — od km 0 do km 0,778; 7,0 m — od km 0,778 do km 1,993,

h) tor wodny w Kanale Polickim (Wąski Nurt) o długości 5,32 km, o szerokościach na odcinkach: 70 m — od km 0 toru do km 5,03; od 160 m do 130 m — od km 5,03 do km 5,15; od 130 m do 140 m — od km 5,15 do km 5,32 oraz głębokościach: 4,5 m — od km 0 do km 5,03 i głębokości 10,5 m — od km 5,03 do km 5,32,

i) tor wodny w Kanale Wietlina (Ciasny Nurt) o długości 3,15 km, szerokości 70 m i głębokości 4,5 m;

2)   falochrony w Porcie Świnoujście:

a)   falochron wschodni o długości 2.974,3 m z nabrzeżem niskim o długości 111 m i głębokości technicznej 12,5 m,

b)    falochron centralny o długości 1.490 m,

c)    ostroga osłaniająca wejście do Portu Zewnętrznego w Świnoujściu o długości 255,8 m, z nabrzeżem niskim o długości 42 m i głębokości technicznej 14,5 m, połączona z falochronem centralnym,

d)    falochron zachodni o długości 500 m;

3)   stałe znaki nawigacyjne na redzie Portów Świnoujście i Szczecin:

a)   stawy na wodzie — 2 szt,

b)   stawy na lądzie — 5 szt. (w tym 2 stawy nabieżnikowe);

4)   pływające oznakowania nawigacyjne:

a)   pławy świetlne — 27 szt.,

b)   pławy nieświecące — 3 szt.,

c)   pławy świetlne zimowe — 15 szt.,

d)   pławy nieświecące zimowe — 9 szt.;”;

2)  w pkt 7:

a)   lit. a-d otrzymują brzmienie:

„a) kotwicowisko nr 1A o powierzchni 4,87 km2 i głębokości od 9,7 m do 10,8 m,

b)   kotwicowisko nr 1B o powierzchni 12,96 km2 i głębokości od 8,8 m do 11,7 m,

c)   kotwicowisko nr 2A o powierzchni 11,21 km2 i głębokości od 12,0 m do 13,7 m,

d)   kotwicowisko nr2Bo powierzchni 6,83 km2 i głębokości od 13,0 m do 14,1 m,”,

b)   dodaje się lit. g w brzmieniu:

„g) awaryjny akwen manewrowy o powierzchni 1,84 km2 i głębokości od 14,3 m do 15,3 m;”;

3)  pkt 10 i 11 otrzymują brzmienie:

„10) punkt kontroli ruchu statków — 1 obiekt (punkt obserwacyjny Świnoujście);

11) stacja nautyczna Karsibór;”;

4)  w pkt 13 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) kotwicowisko przy II Bramie Torowej o powierzchni 0,59 km2 i głębokości od 5,9 m do 6,2 m,”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.


1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).