ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa na wodzie

Na podstawie art. 37a ust. 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)  sposób i tryb przeprowadzania szkolenia z zakresu bezpieczeństwa na wodzie;

2)  wzór dokumentu potwierdzającego odbycie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa na wodzie;

3)  wykaz kwalifikacji z zakresu żeglugi morskiej lub śródlądowej, których posiadanie zwalnia z obowiązku odbycia szkolenia z zakresu bezpieczeństwa na wodzie.

§ 2. 1. Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa na wodzie, zwane dalej „szkoleniem”, jest przeprowadzane przez armatora jachtu przeznaczonego do najmu, o którym mowa w art. 37a ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, zwanej dalej „ustawą”, lub przez osobę upoważnioną przez armatora.

2. Termin szkolenia wyznacza armator jachtu przeznaczonego do najmu lub osoba przez niego upoważniona.

3. Szkolenie jest przeprowadzane przed terminem wynajęcia jachtu.

§ 3. 1. Podczas szkolenia armator jachtu przeznaczonego do najmu lub osoba przez niego upoważniona zapoznaje prowadzącego jacht z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad bezpieczeństwa na wodzie, w tym z informacjami o drogach wodnych.

2. Szkolenie obejmuje także zagadnienia praktyczne, w tym manewrowanie jachtem przeznaczonym do najmu.

3. Zagadnienia, o których mowa w ust. 2, obejmują w szczególności manewry odejścia od kei i dojścia do kei.

§ 4. Po przeprowadzeniu szkolenia armator jachtu przeznaczonego do najmu lub osoba przez niego upoważniona wystawia zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu bezpieczeństwa na wodzie, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 5. Wykaz kwalifikacji z zakresu żeglugi morskiej lub śródlądowej, których posiadanie zwalnia z obowiązku odbycia szkolenia z zakresu bezpieczeństwa na wodzie, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. (poz. 599)

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 846 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 171, poz. 1057, z 2009 r. Nr 98, poz. 818, z 2010 r. Nr 127, poz. 857 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 168, poz. 1003, Nr 171, poz. 1016, Nr 222, poz. 1326 i Nr 227, poz. 1367.