ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem

Na podstawie art. 70zm ust. 5 pkt 1–4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   zakres wymagań technicznych obowiązujących w procedurze homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem;

2)   szczegółowe czynności organów w procedurze homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem;

3)   zakres i sposób przeprowadzania:

a)   badań homologacyjnych

b)   kontroli zgodności montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem;

4)   wzory dokumentów związanych z homologacją sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

2)   elementy instalacji — części instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem, objęte obowiązkiem uzyskania oddzielnych świadectw homologacji typu zgodnie z Regulaminem Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) nr 67 lub nr 110, zwanymi dalej „Regulaminami EKG ONZ”, stanowiącymi załączniki do Porozumienia dotyczącego przyjęcia jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach, oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań, sporządzonego w Genewie dnia 20 marca 1958 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 104, poz. 1135 i 1136), o którym mowa w art. 2 pkt 72 ustawy — niezależnie od homologacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem;

3)   instalator — podmiot dokonujący montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem, o którym mowa w art. 70h ust. 3 i art. 70s ust. 3 ustawy.

§ 3. Zakres wymagań technicznych obowiązujących w procedurze homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 4. 1. W przypadku złożenia wniosku o wydanie albo zmianę świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem, o którym mowa w art. 70h ust. 3 ustawy, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego 3) sprawdza:

1)   kompletność złożonych dokumentów, zgodnie z wykazem wymaganych dokumentów określonym w art. 70h ust. 6 ustawy;

2)   kompletność informacji zawartych w wykazie, o którym mowa w art. 70h ust. 6 pkt 2 ustawy;

3)   czy wniosek o wydanie albo zmianę świadectwa homologacji został podpisany przez instalatora;

4)   zgodność informacji zawartych we wniosku o wydanie albo zmianę świadectwa homologacji z załączonymi do niego dokumentami;

5)   prawidłowość przygotowania dokumentu informacyjnego pod kątem zastosowania prawidłowego wzoru, o którym mowa w § 7 ust. 2 i 3;

6)   czy dokumenty potwierdzające przeprowadzenie badań homologacyjnych zostały wydane przez:

a)   jednostkę uprawnioną do ich przeprowadzenia, zgodnie z zakresem udzielonego uprawnienia, o którym mowa w art. 70y ust. 2 ustawy,

b)   kierownika jednostki uprawnionej albo osobę przez niego upoważnioną.

2. Przy wydawaniu, zmianie, odmowie wydania albo cofnięciu świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego stosuje wzór świadectwa homologacji określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3. Świadectwo homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem powinno posiadać numer nadany w sposób określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Jednostka uprawniona do przeprowadzania badań homologacyjnych sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem przeprowadza badania homologacyjne w zakresie i w sposób określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

2. Po przeprowadzonym badaniu homologacyjnym protokół wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki z tego badania, o którym mowa w art. 70z ust. 6 pkt 1 ustawy, wydany przez kierownika jednostki uprawnionej albo osobę przez niego upoważnioną, jednostka uprawniona sporządza w trzech egzemplarzach, z czego:

1)   jeden egzemplarz jest przechowywany w dokumentacji prowadzonej przez jednostkę uprawnioną;

2)   dwa egzemplarze wydaje instalatorowi.

§ 6. 1. Zakres i sposób przeprowadzania kontroli zgodności montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego, o której mowa w art. 70w ust. 1 ustawy, określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

2. W przypadku kontroli, o której mowa w ust. 1, przeprowadzonej przez jednostkę uprawnioną do wykonywania badań homologacyjnych, upoważnioną zgodnie z art. 70w ust. 4 ustawy przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego do przeprowadzania takiej kontroli, załącznik nr 5 do rozporządzenia stosuje się odpowiednio.

§ 7. 1. Wzór wyciągu ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

2. Wzór dokumentu informacyjnego dołączanego do wniosku, o którym mowa w art. 70z ust. 2 pkt 1 ustawy, powinien być sporządzony zgodnie ze wzorem określonym w załączniku I do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów („dyrektywa ramowa”) (Dz. Urz. UE L 263 z 09.10.2007, str. 1, z późn. zm.), o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz. U. poz. 407 i 1718 oraz z 2014 r. poz. 1691), w zakresie punktów: 0.1, 0.2, 0.4, 2, 2.6, 3.0, 3.2. 1.1, 3.2. 1.2, 3.2. 1.3, 3.2. 1.6, 3.2. 1.7, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.4.1, 3.2.4.2, 3.2.4.3, 3.2.12, 3.2.12.2, 3.2.12.2.1, 3.2.12.2.2, 9.10.3. 1.

3. W odniesieniu do punktów: 3.2. 1.6, 3.2. 1.7, 2.6 i 9.10.3.1, o których mowa w ust. 2, dokument informacyjny powinien odnosić się do stanu przed montażem i po montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem.

4. Wzór:

1)   wniosku, o którym mowa w art. 70h ust. 6 oraz art. 70z ust. 1 ustawy,

2)   dokumentów, o których mowa w art. 70h ust. 6 pkt 2 i 7 ustawy — jest określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2013 r. 4)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r.

1) Obecnie działem administracji rządowej — transport kieruje Minister Infrastruktury i Rozwoju, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).

2)    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1448, z 2013 r. poz. 700, 991,1446 i 1611 oraz z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768, 822 i 970.

3)    Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Mnistra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem (Dz. U. poz. 1699), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem (Dz. U. Nr 232, poz. 2333), które zgodnie z art. 1 pkt 6 w związku z art. 13 ustawy z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1448) utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.